آرشیو

آرشیوی از اینترنت

سقوط شرکت، علل و مراحل آن؛ مطالعه سیستمهای آن

سقوط شرکت، علل و مراحل آن؛ مطالعه سیستمهای...

 

نویسنده:زهره حاجیها

  

 

 

مقدمه

ورشکستگی تقریباً مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع ؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و بدین دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به‌دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالا‌نه رخ دهد.

حسابداران باید علل پدید آورنده ورشکستگی را بخوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه‌حلهای پیشگیری کننده ارائه نمایند

.(Newton, 1998)

 

تعریف ورشکستگی‌

در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:

وضع نامطلوب مالی1، شکست2، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی3، عدم قدرت پرداخت دیون4 و غیره.

در فرهنگ و بستر« شکست» چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقتِ نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاهمدت".

البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت،برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آنها با وجودعدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند.

دان و براداستریت (Dun ِ Bradstreet)  اصطلا‌ح شرکتهای ورشکسته5 را این‌طور تعریف می‌کنند: "واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند" .(Newton,1998)

 

دلا‌یل ورشکستگی‌

تعیین دلیل یا دلا‌یل دقیق ورشکستگی و مشکلا‌ت مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلا‌یل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق تحقیقات‌ دان و براد استریت دلا‌یل اصلی ورشکستگی مشکلا‌ت مالی و اقتصادی است.

در برخی موارد دلا‌یل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلا‌یل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحدتجاری در یک دوره نسبتاً کوتاهمدت حمایت می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد.

نیوتن (1998)  دلا‌یل ورشکستگی رابطورکلی  به دو دسته دلا‌یل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است. از نظر او دلا‌یل برون‌سازمانی عبارتند از:

 

1- ویژگیهای سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد بپذیرد.  وی نمی‌تواند تغییری در آنها ایجاد  کند بلکه باید تعدیلا‌ت لا‌زم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهتر می‌توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.

2- رقابت: یکی از دلا‌یل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا  نقطه مقابل این دلیل است.

3- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالا‌ت در تقاضای عمومی: اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواسته‌های مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست می‌خورند.

4- نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که نا سازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمتها و... باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است.

5-  تامین مالی: پروفسور ناماکی (Namaki)   با استفاده از داده‌های بانک جهانی برای دوره 1980- 1990 عنوان کرد که مشکلا‌ت مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک می‌شود.

6- تصادفات: برخی عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی. برخی از آنها به نام اعمال خداوند6 معروفند. این گروه در همه جوامع صرف‌نظر از سیستم خاص اقتصادی آنها دیده می‌شود.

نیوتن (1998) عوامل درون‌سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را  عواملی می‌داند که می‌توان با برخی اقدامات واحدتجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از  تصمیمگیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحدتجاری دانست. ازنظر او این عوامل عبارتند از:

 

1- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار: اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می‌گردد. توزیع کننده‌ها در صورت فروش کالا‌ به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند، پس اعتبارات اعطا شده از تولیدکننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می‌شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می‌شود و اگر یک حلقه در این زنجیره  ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راه‌حل مناسب افزایش بررسیهای اعتباری و محدودکردن حتی‌الا‌مکان فروشهای نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکتها فکر کنند که از دست دادن حجم فروشهای نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.

2- مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می‌سازد. بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلیل بوده‌اند. عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه‌ای هم در این طبقه قرار می‌گیرد.

اداره پژوهش تجاری دانشگاه7 پیترزبرگ مطالعه‌ای روی ده کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954 و 1956 انجام داد. شرکتهای ورشکسته با ده شرکت موفق مخالف یکدیگر بودند و اختلا‌فات آنها به شرح ذیل بود:

شرکتهای ناموفق سوابق ضعیف و رویه‌های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می‌کردند، شرکتهای ناموفق فراتر از عمق تکنولوژی در دسترس خود رفته‌ بودند، مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می‌ورزیدند.

نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ورشکستگیهای مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکتها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوءمدیریت) بود. برخی از این مدیریتهای ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس،  به یک مدیر بود. آنها مسئولیتهای مختلفی داشتندکه فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند. شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می‌شد از آن اجتناب ورزید.

جامعه متخصصان ورشکستگی8 (انگلیس)، هزار و هفتصد شرکت را که طی سال 1992 ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکتها بوده است. بعد از آن به ترتیب بازار، فقدان سرمایه‌گذاری اضافی لا‌زم و تامین‌مالی بلندمدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند Newton,1998)).

نیوتن (1998) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی‌تواند از عواملی چون فروشهای ناکافی (که منجربه ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت در عرصه تجارت می‌گردد)، قیمتگذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می‌شود)، استفاده نادرست از دریافتنیها و پرداختنیها (عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند)، هزینه‌های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهیهای درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه‌های ثابت هستند که در مقابل درامد قراردارند و باعث بالا‌رفتن نقطه سربه‌سر می‌شوند)، سرمایه‌گذاریهای بیش از اندازه در داراییهای ثابت و موجودیها (که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می‌گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به‌خاطر بدهی جاری بیش از حد  در نتیجه تحصیل داراییهای ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه مدت)، ساختار سرمایه غیرموزون (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه)، پوشش بیمه‌ای نامناسب (درمقابل زیانهای ناشی از آتش‌سوزی، سرقت و...)، روشها و ثبتهای نامناسب حسابداری (که باعث  دسترسی نداشتن مدیریت به اطلا‌عات مورد نیاز برای شناسایی مشکل و پیشگیری از آن می‌گردد)، رشد بیش از اندازه (رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد بالا‌ می‌گردد که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد) و محدودیت ریسک (شرکتهایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می‌شوند) جلوگیری کند و هر یک از آنها ممکن است منجربه سقوط شرکت گردد.

3- سرمایه ناکافی: در صورتی که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه‌های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل، معمولا‌ً سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، مسئله اصلی است.

4- خیانت و تقلب: تعداد اندکی از ورشکستگیها با برنامه‌ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می‌باشد.

جدول 1 فهرست دلا‌یل ورشکستگی را نشان می‌دهد.

 

جدول شماره 1- دلایل ورشکستگی

 

 

 

دلایل

ورشکستگی

دلایل درون سازمانی

ایجاد و توسعه

بیش از اندازه اعتبار

مدیریت ناکارا

سرمایه ناکافی

خیانت

و تقلب

 

ـــــــــــــــــــــــ

دلایل برون سازمانی

ویژگیهای سیستم اقتصادی/نوسانات تجاری

رقابت

تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی

تامین

مالی

تصادفات

جونا آیابئی (Jonah Aiyabei)  نیز شاخصهای نشاندهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکت را به صورت  زیر تقسیم کرده است:

 •   کاهش سودنقدی: اگر در طی زمان سودنقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد این امر را می‌توان نشانه‌ای برای ورشکستگی تلقی کرد.
 •   بستن کارخانه‌ها یا شعبه های شرکت.
 •   زیانها: زیانهای عملیاتی منجربه نا توانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر شرکت را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.
 •   زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات.
 •   استعفای مدیران ارشد: مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که می‌توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می‌توانند زودتر استعفا دهند و به شرکتهایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت در برابر ناملا‌یمات اقتصادی دارند بروند. این استعفا می‌تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد.
 •   افت قیمت سهام: قیمتهای سهام نشاندهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است. بی‌ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجربه ترک شرکت از سوی سهامداران با فروش سهام گردد و اعتبار دهندگان نیز عملکرد شرکت را با قیمت سهام آن ارزیابی می‌کنند (2000 .( Aiyabei,

مراحل ورشکستگی‌

نیوتن (1998) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد (شکل 2). گرچه اغلب ورشکستگیها از این مراحل پیروی می‌کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.

وضعیت واحد تجاری به‌طور ناگهانی و غیرمنتظره منجربه ورشکستگی نمی‌شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به‌طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلا‌ً تغییر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه‌های سربار، منسوخ شدن روشهای تولید و... از این عوامل هستند. اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می‌دهد، بازده داراییها سقوط می‌کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه‌حلهای آسانتری که در این مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود.  و نکته سوم، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد. برطرف ساختن مشکل‌در مراحل بعدی  باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می‌شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می‌گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه‌های سوداور شود.

مرحله کسری نقد وقتی شروع می‌شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابر نیازش ممکن است داراییهای فیزیکی داشته و سابقه سوداوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که داراییها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد؛ مثلا‌ً استفاده از افراد حرفه‌ای مالی یا تجاری، کمیته اعتباردهنده و تجدید ساختار  در تکنیکهای تامین مالی. از طریق این روشها هنوز هم می‌توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهیها از ارزش داراییهای شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی‌تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند Newton,1998)).

 

شکل شماره 1-

 

 

بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است. نتایج به‌دست آمده متفاوت است، از آن جمله لا‌پورتا(La Portal) ، لوپز ( (Lopez، دی-سیلا‌نز(De-Silanse) ، اشلیفر(Shleifer)  و ویشنی(1999)  (Vishny)  اختلا‌فات بین کشورها در نوع قوانین، مقررات و اجرای آن در مورد روشهای ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه یافته‌های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه‌گذار، بازارهای اعتبار را تشویق می‌کنند. کلا‌سنس(Classens) ، جانکو(Djanko)  و کلا‌پر(2002) (Klapper)  دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه‌های ورشکستگی هستندclaessens,et al.,2000)).

کلا‌پر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است.  کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکتهای ورشکسته را مجاز می‌کرد. او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می‌کند، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوتهای موجود در سیستمهای قضایی مربوط باشد. ضمناً تاثیر توسعه بازارهای سرمایه، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلا‌ن براستفاده از قانون ورشکستگی  نیز مورد انتظار بود.

کلا‌پر (2001)  37 کشور و داده‌های قانونی، مالی و سایر مشخصه‌های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می‌گذارد، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا‌ باشد، حقوق بستانکاران در کشور، قوی، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیفتر باشد، ورشکستگیهای قانونی شرکتها بیشتر خواهدبود.

مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار) دارند، بیشترین حفاظت از سرمایه‌گذار را فراهم می‌سازند در حالی‌که آنهایی که مبداء قانون مدنی دارند (فرانسه، آلمان و اسکاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه‌گذار را ارائه می‌دهند. به علا‌وه یافته‌ها نشان داد که ارتباط مهمی بین مبداءهای قانونی و اداره شرکت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت) در سراسر دنیا وجود داردClaessens, et al.,2000) )

 

بررسی قانون ورشکستگی ایران‌

در این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصطلا‌حات بعدی آن پرداخته می‌شود و در این زمینه لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که اخیراً به مجلس شورای اسلا‌می جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند مورد بررسی و مقایسه با قانون فعلی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه قانون یادشده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد ذکر می‌شود.

طبق ماده 141 لا‌یحه اصلا‌حیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است:

اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا‌فاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا‌ل یا بقا ی شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلا‌ل شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره برخلا‌ف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلا‌ل شرکت را از دادگاه صلا‌حیتدار درخواست کند.

گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است.

همان‌طور که می‌بینیم طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت می‌باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و در مورد انحلا‌ل یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود. بنابراین قانون ، حمایت اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان می‌کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلا‌ل مخیر می‌داند، در حالی‌که ممکن است کل سرمایه آنها براثر این تصمیمگیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می‌داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده است (منصور، 1379).

با این حال، ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتباردهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده است. در این ماده از قانون تصریح می‌گردد:

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلا‌ل معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلا‌حیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع ،هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا ، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناٌ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند (منصور، 1379).

طبق این ماده، شکایت از مسئولا‌ن ورشکستگی شرکت منوط به‌عدم قدرت پرداخت دیون است  و به‌طور ضمنی این معیار درنظر گرفته شده است.

علا‌وه بر این در ماده 412 قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است. در زیر قسمتی از ماده فوق آمده است:

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می‌شود (منصور، 1379).

در پیش‌نویس لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که در جریان تصویب است، طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی، ملا‌ک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است. در حالی‌که در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملا‌ک ورشکستگی شناخته شده است.

ماده 835 به شرح زیراست:

تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار می‌گیرد.

مشمولا‌ن این ماده مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند(ماده 836).

یکی از تسهیلا‌ت قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به منظور تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است، که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت.

به هرحال اعلا‌ن یا درخواست ورشکستگی به عهده خود شرکت یا بستانکاران است. ماده 415 قانون تجارت فعلی نیز به همین مسئله اشاره دارد:

ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد زیر اعلا‌م می‌شود:

الف- برحسب اظهار خود تاجر،

ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها،

ج- برحسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت (منصور، 1379).

در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت (ماده 837) نیز به درخواست گروهها و اشخاص مندرج در قانون فعلی، هیئت تشخیص درخصوص ناتوانی تاجر از پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی تصمیمگیری می‌کند. علا‌وه بر این که  تبصره 1 ماده مذکور در مورد بند«ب» ، مواردی شامل مطالبات کارگری، تامین‌اجتماعی، استیجاری و مالیاتی ناشی از فعالیت تجارتی نیز می‌شود که در قانون فعلی این مورد مسکوت بوده است.‌همچنین در تبصره 2 ماده مذکور معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و... منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف هیئت وزیران بوده است. تدوین آیین‌نامه اجرایی در این مورد در جهت شفاف‌سازی و مشخص شدن معیارهای ورشکستگی که قبلا‌ً قانون به صورت کلی به آن اشاره کرده بود، موثر است.

تبصره 2 ماده 837:

معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تا این مرحله هنوز تاجر در مرحله بازسازی که قبل از ورشکستگی است قرار دارد. در ماده 845،  طرح بازسازی9 که از طرف هیئت تشخیص ارائه می‌گردد متضمن موارد 13گانه است که از آن جمله می‌توان به نحوه ادامه فعالیت، اسامی طلبکاران و نحوه پرداخت دیون، فهرست تعهدات و چگونگی ایفا یآنها، تعیین تکلیف در مورد کارکنان، اصلا‌حات لا‌زم در اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده برای شرکتها اشاره کرد، که به نظر می‌رسد منافع اعتباردهندگان کاملا‌ً در آن ملحوظ شده باشد.

طبق ماده 843  لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت، در پاراگراف دوم در صورت عدم ارائه درخواست بازسازی ظرف مهلت مقرر، هیئت با صدور سند عدم امکان بازسازی، پرونده امر را برای رسیدگی به ورشکستگی تاجر به دادگاه تجارتی می‌فرستد.بنابراین در این مرحله است که شرکت در صورت عدم امکان بازسازی وارد مرحله ورشکستگی می‌شود. به هرحال طبق ماده 848 دوره بازسازی نباید از سه سال تجاوز کند.در تبصره ماده 845 نیز نحوه ارجاع شرکت برای ورود به مرحله ورشکستگی قطعی، ارائه شده است.تبصره 2 ماده 845:

هیئت تشخیص مکلف است بر اجرای مصوبات خود، از جمله طرح بازسازی، نظارت کند و در صورتی که در دوره بازسازی تشخیص دهد، طرح توفیقی ندارد، می‌تواند پرونده را به دادگاه تجارتی برای اخذ تصمیم راجع به ورشکستگی بفرستد. از تاریخ قطعیت صدور حکم ورشکستگی ماموریت سازمان بازسازی در مورد آن تاجر پایان یافته تلقی می‌شود.

طبق ماده 849 لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت تاجر می‌تواند با اخذ نظر کمیته طلبکاران تقاضای تجدیدنظر کند، بنابراین به نظر می‌رسد در لا‌یحه اصلا‌حی تلا‌ش بیشتری برای تداوم فعالیت تاجر و حفظ منافع طلبکاران به عمل آمده است.

در قانون فعلی توجهی به حقوق سرمایه‌گذاران که یکی از شرکای اصلی ورشکستگی هستند نشده است. ماده 418 به این مسئله اشاره دارد. در این ماده آمده است:

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه  ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (منصور، 1379).

در سایر ماده‌ها نیز از شخص ورشکسته با عنوان تاجر یاد شده است که این امر نشاندهنده توجه اندک قانونگذار به شخص حقوقی است. تنها در ماده 414 به شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی نیز اشاره شده است. به هرحال شرکتهای سهامی به عنوان مهمترین واحدهای تجاری اکثر اقتصادهای پویا در قانون مدنظر قرار نگرفته‌اند و به نظر می‌رسد که این مواد نیاز به بازنگری اساسی دارد.

مفاد ماده 421، در حمایت از حقوق بستانکاران تجار ورشکسته است، گرچه چندان عنایتی به شرکت یا سازمان به عنوان شخص حقوقی نشده است. در این ماده قانونی آمده است:

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود (منصور، 1379).

اما  به دلیل تبدیل دیون موجل به حال به نوعی می‌توان گفت بخشی از بستانکاران نسبت به بقیه در اولویت قرار گرفته‌اند، چون بعضی از بستانکاران که وصول طلب آنها موکول به آینده است یعنی در تاریخ ورشکستگی دارای طلب مدت‌دار هستند، با حکم ورشکستگی طلبشان تبدیل به حال می‌شود. این در حالی است که سایر بستانکاران که طلبشان می‌بایست در تاریخ ورشکستگی یا قبل از آن پرداخت می‌شد، اکنون با گروه اول در وصول طلب برابرند. بنابراین با وجود اینکه ظاهراً قانون از بستانکاران حمایت کرده است، باز حقوق گروهی از آنها نسبت به سایرین نادیده گرفته شده است.

در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در ماده 850، مادامی که شرکت در دوره بازسازی به سر می‌برد دیون موجل، تبدیل به حال نمی‌شود. بنابراین تقریباً اشکالی که بر قانون فعلی وارد است مرتفع شده است.

ماده 850 به شرح زیر است:

رای هیئت تشخیص بر اجرای بازسازی موجب حال شدن دیون موجل نمی‌شود و خسارت تاخیر تادیه را نیز قطع نمی‌کند.

تبصره: خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص قیمت خرده فروشی است که هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران اعلا‌م و تعیین می‌شود. به هرحال خسارت تاخیر تادیه نباید کمتر از 6 درصد در سال باشد.

چنان که می‌بینیم در تبصره ماده مذکور نقیصه ماده 421 قانون فعلی تا حدود زیادی مرتفع شده و به احقاق حقوق طلبکاران بیشتر پرداخته شده است. از آنجا که حال شدن طلب هر گروه از طلبکاران موکول به درنظر گرفتن شاخص خرده فروشی است بنابراین مسئله تورم نیز در قانون جدید مورد ملا‌حظه قرار گرفته است.

در ماده 423 قانون فعلی نیز که موضوع آن باطل بودن معاملا‌تی است که در تاریخ توقف به نحوی از انحاء حقوق بستانکاران را ضایع کرده و یا موجب رجحان حقوق برخی از بستانکاران به سایرین گردد، قانونگذار با بلا‌اثر و باطل شناختن این معاملا‌ت به صاحبان دیون توجه کرده است10 .

در این رابطه مفاد ماده 424، 425 و 426 نیز در تاکید بر حقوق طلبکاران است حتی قبل از توقف یا ورشکستگی که شامل معاملا‌تی است که ثابت گردد به نحوی از انحا قبل از توقف حقوق بستانکاران ضایع شده است11.

به هرحال پس از رسیدن به ورشکستگی و مشمول شدن واحد تجاری، طبق قانون تجارت قسمت مهمی از منافع سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان از بین رفته است و مقطعی که قانون برای رای به انحلا‌ل واحد تجاری معین کرده است در واقع انتهای کار شرکت است. به این دلیل اعتباردهندگان نمی‌توانند به انتظار حمایتهای قانونی باشند.

از طرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکتهای ورشکسته از همان ماده 141 قانون تجارت بهره می‌گیرد. با این تفاوت که براساس آیین‌نامه‌های اجرایی و انضباطی بورس  اوراق بهادار تهران پاره‌ای محدودیتهای ویژه بر شرکتهایی که مشمول ماده 141 شناخته می‌شوند، وضع می‌گردد که آنها را ملزم به رفع مشکل مربوط می‌کند. موارد ذکر شده بدین شرح است:

در صورتی که شرکت، مشمول ماده 141 و ورشکسته شناخته شود از این تاریخ به مدت شش ماه به شرکت فرصت داده می‌شود تا مشکل زیان انباشته را مرتفع کرده و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتی که همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده شود و زیان مربوط  را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف می‌گردد و برای ورود مجدد نماد به بورس، شرکت می‌بایست تمامی مراحل قانونی را مجدداً طی کند.

در صورتی که پس از مدت معین باز هم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد، این بار شرکت به حالت تعلیق درآمده و در نهایت از تابلو حذف می‌شود. بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران می‌بایست شرکت تمام مراحل را از ابتدا طی کند.

با بررسی این آیین‌نامه متوجه می‌شویم که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکتها، پاره‌ای تدابیر و راه‌حلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه‌گذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی‌آید. این در شرایطی است‌که از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار می‌رود قبل از وقوع رویداد ورشکستگی کنترلهایی بر وضع مالی شرکتها داشته باشدو قبل از وقوع آن سرمایه گذاران را از بالا رفتن ریسک ورشکستگی آگاه سازد.

 

نتیجه‌گیری‌

همان‌طور که ملا‌حظه شد ورشکستگی تجاری ممکن است دلا‌یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستمهای قانونی مورد توجه و نظارت قرار می‌گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی  بیشتر می‌شود، خصوصاً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد.

بنابراین لا‌زم است روشی برگزیده شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند، ولی از آنجا که هیچ یک از روشهای ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمی‌دهد و همواره در کنار یک مدل پیش‌بینی، نیاز به قضاوت حرفه‌ای تصمیمگیرنده نیز می‌باشد، اتکا به یک مدل پیش‌بینی ورشکستگی همیشه  منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروههای ذینفع نمی‌شود.

ضمناً گروههای ذینفع متعددی وجود دارند که نیازمند تصمیمگیری بهینه اند و لا‌زم است این گروهها را محدود کرد تا بهتر بتوان در ارائه مدل پیش‌بینی بر یکی از آنها تمرکزکرد.

با این حال لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در حفظ منافع ورشکسته و طلبکاران اهتمام کرده است اما به نظر می‌رسد لا‌زم باشد در مورد این‌گونه قوانین،  هر چند سال یکبار بازنگری و بررسیهای جامعی انجام گیرد.

به هرحال به نظر می‌رسد که کار علمی و قانونی اندکی در مورد ورشکستگی در کشور ما انجام شده است و با توجه به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد و تجارت در ایران، آینده راه فراخی برای وقوع ورشکستگیهای تجاری فراهم می‌سازد. این در حالی است که هنوز تعریف شفاف و کاملی از ورشکستگی در کشور ما وجود ندارد.

 

پانوشتها:……………………………………………………………………………………………...........................................

1- Distress

2- Failure

3- Bankruptcy

4- Insolvency

5- Bankrupt

6- Acts of god

7- Bureau of Business Research of the University

8- Society of Insolvency Practitioners

 

9- طرح بازسازی می‌بایست توسط تاجر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعلا‌م هیئت با نظارت کمیته‌ای از نمایندگان طلبکاران تهیه و به هیئت ارائه شود (ماده 842)

10- همان ماخذ، باب یازدهم- در ورشکستگی، ماده 423، صص 193

11- همان ماخذ، باب یازدهم- در ورشکستگی، ماده 425،424 و426، صص193 و 194

 

منابع انگلیسی:……………………………………………………………………………………….........................................

·    Aiyabei, J., Financial Distress: Theory,

Measurement & Consequence, A Seminar Paper Presented at the Catholic University of Eastern Africa, Department of Commerce on 10th November, Eastern Africa, 2000

·    Claessens, S., Djankov, S., & Klapper, Leora., Resolution of Corporate Distress in East Asia, World Bank Working paper, 2000

·    La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A & Vishny,R.W., Legal Determinants of External Finance, Journal of Finance, 52: Klapper, Leora., Bankruptcy Around the World: Explanations of its Relative Use, World Bank, [web document], 20 pages, available, 2003

·    http://wbln0018.worldbank.org/html/Financial Sector   Web.nsf/(attachmentweb)/wps2865/$FILE/wps2865.pdf,[2003-5-1]    

·    Newton, G.W., Bankruptcy Insolvency Accounting Practice and Procedure, 1: Wiley, pp:21-41

 

منابع فارسی:……………....…………………………………………………………………………...............................

· منصور، جهانگیر (1379)، قانون تجارت همراه با قانون چک آیین‌نامه اصلا‌حی ثبت تشکیلا‌ت و موسسات غیرتجاری و...، نشر دیدار، چاپ هشتم، ماده 6، 141، 142، 143، 412 تا 426 صص 19 و 65-66 و 191 - 194

· سازمان بورس و اوراق بهادار تهران- شورای بورس، (مهر 1378)، مجموعه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های بورس اوراق بهادار، ماده 75 و 76 انحلا‌ل شرکتها، چاپ اول، صص 165-166

· باب هفتم بازسازی و ورشکستگی‌

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:32 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

ضرورتهای توسعه اقتصادی 1

ضرورتهای توسعه اقتصادی

 

نویسنده:محمد شریعتمداری

  

 

این‌مقاله برگرفته از سخنرانی  آقای محمد  شریعتمداری وزیر بازرگانی در همایش «لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت و نوآوریهای آن» است که در 14 تیرماه 1384 برگزار گردید.

 

مقدمه

فرصت مغتنمی برای معرفی یک دستاورد عظیم ملی پیش آمده است. شاکر درگاه خداوند یکتا هستیم که به همت تحسین‌آمیز جمعی از صاحبنظران و فرهیختگان «لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت» تدوین شد و با تصویب آن در دولت، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت بازرگانی در دولت دوم آقای خاتمی با همکاری دستگاههای اجرایی، اندیشمندان و صاحبنظران تحقق یافت.

 

ضرورت اصلا‌ح قانون تجارت‌

بیش از هفتاد سال از تصویب قانون تجارت ایران می‌گذرد؛  قانون مادری که بسیار کهنسال شده است، در مقابل، اقتصاد و تجارت بسیار متحول و مترقی شده است. قانون تجارت فعلی با توجه به شرایط تدوین آن، یعنی صنعتی شدن به مفهوم متعارف، در فضای اقتصاد گذشته گام بلندی بود که  اندیشمندان آن زمان برداشتند. ولی واقعیتهای اقتصاد نوین، به ویژه از دهه گذشته (1990 به این‌سو) اصلا‌ح آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است، زیرا قانون تجارت، به عنوان مجموعه متنوع و مرتبط مقررات حقوقی که جنبه‌های مختلفی از کسب و کار را به نظم در می‌آورد و روابط حقوقی فعالا‌ن اقتصاد را تنظیم می‌کند، باید در کنار اصول و قواعد نظری، به رویه‌های تجاری عنایت داشته باشد و آنها را پوشش دهد. تحول فضای اقتصاد و تجارت، توسعه حقوق اقتصادی و تجاری را اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌د هد و هرچه دامنه یک قانون گسترده‌تر باشد، تحولا‌ت بیشتری نیز مورد نیاز است.

قانون تجارت گسترده‌ترین قانون اقتصادی است. قانون حاضر بیش از نهصد ماده را دربر می‌گیرد؛ از تعریف تاجر و فعالیتهای تجارتی گرفته تا تاسیس شرکتهای تجارتی و اصول اداره، ضوابط تصفیه و ورشکستگی آنها را درنظر می‌گیرد. اسناد تجارتی، قراردادها و موارد متعدد دیگر که نزد شما شناخته شده‌اند، جنبه‌های مختلفی است که در این قانون جمع شده‌اند و آگاه هستید که جنبه‌های فوق به چه میزان در عمل تغییر یافته‌اند و بدیهی است که غفلت نظام حقوقی از آنها ممکن است به میزان درخور توجهی سبب کندی رویه‌ها و به تبع آن افزایش زمان و هزینه‌های معاملا‌تی و عملیاتی شود.

ضرورت اصلا‌ح قانون تجارت را می‌توان با دید آسیب‌شناسی اقتصاد ایران نیز بررسی کرد. ایران کشوری پهناور است که بالغ بر 1/1 درصد مساحت خشکی دنیا را دربردارد، بیش از یک درصد جمعیت جهان (آنهم با کیفیت مطلوب سرمایه انسانی) را دارا است. به‌لحاظ منابع طبیعی نیز دارای وضعیت ممتازی است ؛ به ترتیب معادل 4/11 و 2/15 درصد از ذخایر تثبیت شده نفت و گاز جهان را دارا ست و دارای ظرفیتها و استعدادهای طبیعی، مالی و انسانی بسیار بالایی است. به‌همین دلیل سهم 38/0 درصدی آن از تولید جهانی و سهم 4/0 درصدی آن از تجارت جهانی به هیچ‌وجه شایسته استعدادهای آن نیست. یکی از هدفهای اصلی چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه، پر کردن همین شکاف استعدادهای اقتصاد ملی با سهم آن از اقتصاد جهانی است. مطالعات نشان می‌دهد که یکی از مشکلا‌ت و موانع بر سرراه به‌کار گیری این استعدادها، همان کیفیت پایین مقررات است که به نوبه خود منجر به مشکلا‌تی چون «بالا‌ رفتن هزینه‌ها»، «شفاف نبودن اقتصاد» یا «توسعه اقتصاد غیررسمی» شده است. قانون تجارت به دلیل اهمیت و وسعت آن، از جمله مواردی است که اصلا‌ح آن به اعتلا‌ی کیفیت مقررات اقتصاد منجر می‌شود.

بدین‌ترتیب اصلا‌ح قانون تجارت از ضرورتهای توسعه اقتصاد به مفهوم عام و تجارت به مفهوم خاص آن در اقتصاد نوین است و این مهم از وظایف حاکمیت و بردوش دولت به عنوان نماد و نهاد آن است. از آنجا که دولت خود را ملزم به فراهم ساختن فضای مناسب کسب و کار دانست، اصلا‌ح قانون تجارت را به عنوان مهمترین قانون اقتصادی در اولویت قرارداد و با توجه به وظایف وزارت بازرگانی، بررسیهای قبلی و آمادگی کارشناسان وزارت، این وظیفه خطیر را به ما محول کرد.

 

ظرفیت قانون تجارت موجود

قبل از آنکه به رویکرد اصلا‌ح قانون تجارت بپردازم، لا‌زم می‌دانم بر این نکته تاکید کنم، آنچه درباره ضعفهای قانون تجارت گفته شد نه از سرناسپاسی و فروبستن چشم براندیشه و تلا‌شِ گذشتگان که قانون تجارت فعلی را تدوین کرده‌اند بلکه به منظور توجیه دلیل طرحی نو در انداختن بود. بی‌شک قانون تجارت فعلی که از قوانین کارامد زمان خود بود و حتی تاکنون دوام آورده، بدون اتکا به توان و تلا‌ش‌گران استادان به کسوت قانون در نیامده است. باید تلا‌ش آنان را قدر دانست و بر همت بلند آنها درود فرستاد.

براساس گزارش ارائه شده، در فرایند پژوهش و بررسی، متن قانون تجارت فعلی به عنوان یکی از منابع مورد توجه قرار گرفته، تا آنجا که از نظرتعداد مواد، حدود 30 درصد قانون، تغییر نکرده و یا مشمول تغییرات جزئی و ویرایشی شده‌اند. من این امر را از یک طرف نشانه قدمت علم و خزانه‌اندیشه در کشور و از طرف دیگر نشانه درایت اعضای کمیته کارشناسی تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت می‌دانم که در عین آینده پژوهی، کار خود را برانباشت دانش و تجربه بنا گذاشته‌اند.

 

جهانی شدن اقتصاد؛ سیاست رقابتی رویکرد اصلا‌ح قانون تجارت

اما اصلا‌ح قانون تجارت با کدام رویکرد اقتصادی باید انجام می‌گرفت؟ در بخش قبلی هنگام بیان ضرورت اصلا‌ح قانون تجارت به این موضوع به طور تلویحی پرداختم و اکنون تاکید و تصریح بیشتری برآن خواهم کرد. قانون تجارت ایران (مصوب 1311) اقتباسی از قانون تجارت سال 1807 فرانسه است که اکنون دو قرن از آن گذشته است. در قرن بیست و یک«جهانی شدن اقتصاد» چالش اصلی پیش‌روی دولتها و اقتصادهای ملی است. درک ویژگیهای اقتصاد جهانی و تجهیز برای حضور در آن، فرصت‌سازی و در مقابل غفلت یا کناره جستن از آن فرصت‌سوزی است. اصلا‌ح قانون تجارت باید با رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی انجام می‌گرفت. اقتصادی که از جمله ویژگیهای آن عدم تمرکز، بازدهی فزاینده، ارتباطات شبکه‌ای، انقلا‌ب فناوری اطلا‌عات و ارتباطات، دانش‌بری تولید و تجارت، تشدید رقابت، تسهیل جابه‌جایی عوامل تولید و محصول، انعطاف‌پذیری، سرعت و کاهش هزینه‌های معاملا‌تی است. نقش بنگاهها در جهانی شدن اقتصادی و رقابتمندی اقتصاد ملی بسیار برجسته است. در این راستا بنگاهها علا‌وه بر تخصص و کارامدی درونی به پشتیبانی نهادی و پویایی محیط پیرامونی نیازمندند.

نکات فوق از جمله مواردی است که در نوسازی جنبه‌های مختلف اقتصاد از جمله نظام حقوقی اقتصادی، همچون قانون تجارت باید مورد توجه قرار گیرد. موارد یادشده باید در قالب یک سیاست رقابتی تدوین شود و به همین دلیل، از منظر اقتصادی، سیاست رقابتی رویکرد اصلا‌ح قانون تجارت قرار گرفته است.

ابتکاراتی از قبیل تدوین مقررات ادغام و تجزیه بنگاهها، سبب انعطاف لا‌زم برای دسترسی به مقیاس اقتصادی بنگاهها می‌شود. تشکیل کنسرسیومها و مشارکتها (Joint ventures)  به استقرار خوشه‌های اقتصادی کمک می‌کند و با هم‌افزایی مزیتها و توسعه سرمایه‌گذاریهای مشترک به کاهش هزینه‌ها و رقابتمند شدن بنگاهها کمک می‌کند. مجامع مجازی و توسعه اسناد تجارت الکترونیکی به عدم تمرکز، استقرار اقتصاد شبکه‌ای و اقتصاد دیجیتال کمک می‌رساند و در مجموع زمینه‌ساز تعامل فعال و حضور موفق بنگاههای اقتصادی در عرصه رقابت جهانی می‌شود.

تقارن و نزدیکی تصویب لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در دولت و پذیرش بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت(WTO)  را باید به فال نیک گرفت. رویکرد سیاست رقابتی و جهتگیریهایی چون توسعه رقابت و  شفاف‌سازی که در بازنگری قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته، از اصلا‌حات ساختاری و مفید برای پیوستن به سازمان یادشده‌است، کما اینکه سازگاری با کنوانسیونها و قواعد بین‌المللی در بخشهای مختلف حقوق تجارت از اصلا‌حات لا‌زم در فرایند الحاق و به طورکلی راهبرد برون‌نگر تجاری است.

بدین‌ترتیب تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در کنار اقدامات قانون نویسی دیگر، همچون تدوین لا‌یحه تسهیل رقابت و تدوین لا‌یحه حمایت از حقوق مصرف کننده از اقدامات اساسی وزارت بازرگانی برای تسهیل رقابت، تحقق رقابتمندی بنگاهها و اقتصاد ملی است. تصویب و اجرای لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت، اقدامات سازنده دیگری همچون تصویب قانون تجارت الکترونیکی، قانون اصلا‌ح مالیاتهای مستقیم، قانون جلب و تشویق سرمایه‌گذاریهای خارجی و قانون تجمیع عوارض را تکمیل می‌کند و با رشد تولید و توسعه تجارت، به افزایش سهم ایران از تولید و تجارت جهانی یاری می‌دهد.

 

فرایند تدوین و دستاورد لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت‌

اما تجربه تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت از جنبه‌های دیگری نیز شایان توجه است. چارچوب بسیار موفقی در تدوین این لا‌یحه تجربه شد. اینکه تدوین لا‌یحه برمبنای پژوهش تطبیقی و میدانی بود، از مشاوره اشخاص حقیقی و حقوقی در بخشهای عمومی و خصوصی در مراحل مختلف بهره گرفته شد، قوای مختلف در آن مشارکت داشتند، حضور نمایندگان قوه قضائیه و از طرف دیگر مشارکت نمایندگان بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم، حکایت از هم‌افزایی علمی و تجربی در این کار قانون نویسی دارد و مایه خرسندی است.

جمع‌آوری دیدگاههای  سازمانهای  دولتی و غیردولتی دستمایه ارزشمندی برای نیل به نتیجه‌ای چنین ارزشمند شد. لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است، در واقع حاصل معنوی و فکری این تلا‌ش و مشارکت جمعی است. حاصل کار ، بسیار پرقدر است وشعاع اثربخشی و ثمربخشی این تاسیس حقوقی بسیار گسترده است. بی‌تردید تدوین این لا‌یحه یک کار زیربنایی و ماندگار خواهد بود، کاری که از یک طرف تصویب و اجرای آن می‌تواند نشاط و شفافیت را برای عرصه اقتصاد و تجارت به ارمغان آورد و از طرف دیگر به عنوان سرمایه دانش، مرجع گرانقدری برای تحقیق و فعالیتهای علمی باشد.

 

چند توصیه‌

اول اینکه: آنچه حاصل شده، دستاوردی بس گران و حاصل هزاران ساعت کار و تلا‌ش مستمر، آن هم به‌وسیله جمعی متخصص و صاحب تجربه از نظمهای مختلف علمی و تجربی است. لذا انتظار دارم اساتید، صاحبنظران، صاحبان حرفه‌هاو صنایع و اصناف، با روحیه سازندگی که همواره داشته و دارند به اعتلا‌ی آن کمک کنند. هر پیشنهاد سازنده که بتواند برغنای لا‌یحه تهیه شده بیفزاید، با توجه به فرصت باقیمانده و مراحل بررسی آن در مجلس، به واقع مشارکت در جریان انباشت دانش است و طبعاً اقدامات  سلبی ولو با نیت خیرخواهی ممکن است منجر به تاخیر در دسترسی به اثرات عملی آن شود. برقراری تعامل و همکنشی سازنده اندیشمندان و کارافرینان و نقدهای علمی همیشه سودمند است که امید است معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی که مدیریت تدوین لا‌یحه را داشته‌است، زمینه آن را همچون گذشته حفظ و تقویت کند.

دوم اینکه: لا‌یحه قانون تجارت بسیار گسترده است.  همان‌گونه که از نام قانون تجارت پیدا ست و تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد، به دلیل تنوع و گستردگی  موضوعات و از طرفی به دلیل جایگاه حقوق اشخاص، لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت گسترده است، لذا طراحی فرایند تصویب آن بسیار اهمیت دارد.

دولت با اشراف به این موضوع کمیسیون ویژه‌ای را با مسئولیت وزیربازرگانی مامور رسیدگی به لا‌یحه کرد. این ابتکار ضمن تخصصی‌تر کردن فرایند بررسی، سبب ایجاد سرعت با حفظ اصل دقت شد. نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلا‌می نیز می‌توانند با بهره گرفتن از امکان پیشبینی شده در اصل 85 قانون اساسی، کمیسیون فراگیری را با محوریت یکی از کمیسیونهای تخصصی نظیر کمیسیون اقتصادی مسئول رسیدگی و تصویب لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت کنند. اجرای آزمایشی قانون هم فرصت مغتنمی خواهد بود تا هم اقتصاد کشور هر چه زودتر از ثمرات این تلا‌ش بهره‌مند شود و هم آنکه از فرایند بازخورد برای اصلا‌حات احتمالی قانون استفاده شود.

سوم اینکه: تدوین و تصویب خوب قانون شرط لا‌زم است ولی به شرط مکمل یا کافی دیگر یعنی اجرای خوب قانون نیاز دارد. اجرای خوب قانون نیز از جمله نیازمند تعمیق شناخت درخصوص آن است. برگزاری همایش نقطه آغازی برای این کار است. کسانی که در همایش مشارکت می‌کنند، نمایندگانی و نمونه‌هایی از جامعه مخاطبان قانون تجارت هستند. نمایندگان محترم رسانه‌های گروهی اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری نیز در جای خود پل ارتباط با مردم و فعالا‌ن عرصه‌های اقتصادی هستند. مشارکت و همکاری شما برای اطلا‌ع‌رسانی تخصصی به توسعه فرهنگ حقوق تجارت و پذیرش همگانی لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت کمک می‌کند و یک رکن اصلی اجرای آن (انشاءالله پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلا‌می) را فراهم می‌کند.

 

تشکر و خاتمه‌

شایسته است از همه اشخاصی که در تدوین این لا‌یحه مشارکت کرده‌اند، قدردانی شود. از استادان، صاحبنظران، دست‌اندرکاران فعالیتهای اقتصاد در بخشهای مختلف اعم از بخش خصوصی و تعاونی، تشکلها و سازمانهای غیردولتی، نمایندگان دستگاههای دولتی و قوه قضائیه که در مراحل مختلف تدوین و بررسی لا‌یحه با ارائه نقطه نظرهای خود، وزارت بازرگانی و در واقع کمیسیون ویژه و کمیته کارشناسی لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت را همراهی کرده‌اند. اعضای کمیته کارشناسی قانون تجارت کانون این تلا‌ش بودند که برحاصل مطالعات پژوهشی مجریان تدوین بخشهای لا‌یحه افزودند. همکاران و کارشناسان در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی مشتاقانه، مسئولا‌نه و با درایت برای به بار نشستن این کار، کوشش کردند که باید از آنها قدردانی کرد. و سرانجام قدردان شما و همه دوستانی خواهم بود که برای به مقصد رسیدن این کار، گام برخواهند داشت.

امیدوارم مجلس محترم با تصویب ا‌ین لا‌یحه گامی بلند برای اعتلا‌ی اقتصاد ایران و موفقیت دولتهای آینده بردارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفاتر قانونی در اصلاحیه تبصره 2 ماده 95...

 

نویسنده:فریدون کشانی

  

 

تغییرات بنیادی که طی دو دهه   گذشته، در نتیجه ارتباطات الکترونیکی و سازمان تجارت جهانی در تعاریف تاجر و عملیات تجاری پدید آمده، تجدیدنظر در نگرش و روشهای اعمال قوانین تجاری و مالیاتی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. از جمله موارد یادشده که در قوانین تجارت و مالیاتهای مستقیم مشترک است، دفاتر قانونی و چگونگی ثبت عملیات تجاری است. این مبحث در قانون تجارت کنونی براساس امکانات و انتظارات 70 سال پیش تنظیم شده که با افزایش حجم فعالیتهای تجاری، شکل بنگاههای اقتصادی و به‌کارگیری سیستمهای کامپیوتری عملا‌ً رعایت بخشی از مواد آن نا مقدور شده است. از سوی دیگر باوجود اصلا‌حات مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در این مورد خاص، به‌نظر می‌رسد همچنان تعریف دفاتر قانونی و مقررات ثبت حسابها ناکارا ست و توان پاسخگویی نیازهای مربوط را درحال حاضر ندارد.

طبق مفاد مواد 7 تا 13 قانون تجارت کنونی، قیطان‌کشی، پلمب و ممهور کردن دفاتر به مهر و امضا مسئول سازمان ثبت و مالکیت صنعتی اولین گام برای شناخت دفاتر قانونی است. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌نویس اصلا‌حیه آیین‌نامه تبصره 2 ماده 95 ق‌م‌م را باعنوان «روشهای نگهداری دفاتر....» تدوین و در اردیبهشت ماه سال جاری برای نظرخواهی به جامعه حسابداران رسمی ارائه کرد. از سوی دیگر در تیرماه سال جاری وزارت بازرگانی تصویب لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت به وسیله هیئت محترم دولت را  اعلا‌م داشت. از آنجا که بخشی از قانون مالیاتهای مستقیم براساس تعاریف و مواد قانون تجارت شکل گرفته و دارای ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با آن است و روش ثبت عملیات و نگهداری دفاتر نیز ازجمله موارد  یادشده است، انتظار می‌رفت حداقل تعریفهای اسناد مدارک قانونی که در قانون تجارت فعلی تحت عنوان «دفاتر قانونی» ذکر شده با قانون مالیاتهای مستقیم دارای مفاهیم واحد باشند. هرچند قانون مالیاتهای مستقیم در گذشته نیز خود را مقید به رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مرتبط‌نکرده است؛ از جمله قوانین تجارت، کار... و مقررات مربوط به استانداردهای حسابداری.

در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت، طی مفاد مواد 4 تا 11 باب دوم تحت عنوان «حقوق و تکالیف تاجر» و «دفتر ثبت تجارتی» تعریف جدیدی جایگزین مواد 7 تا 13 قانون فعلی شده است.

الف- در ماده 4 دفاتری که تاجر ملزم به نگاهداری آنهاست به شرح زیر تعریف شده است:

ماده 4- هر تاجر به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل (کاغذی یا الکترونیکی) یا دفاتر دیگری را که دولت به موجب آیین‌نامه جایگزین آنها قرار می‌دهد داشته باشد.

1- دفتر روزنامه‌

2- دفتر کل‌

3- دفتر دارایی‌

4- دفتر ثبت مکاتبات‌

ب- در ماده 9 شرایط قانونی بودن دفاتر تاجر به شرح زیر مقرر شده است:

ماده 9- در صورتی که دفاتر مذکور در ماده 4 این قانون (به استثنا دفتر ثبت مکاتبات) به صورت کاغذی تنظیم و نگاهداری شوند باید توسط نماینده اداره ثبت امضا و تعداد صفحات و مشخصات کامل صاحب دفتر در صفحات اول و آخر آن نوشته شود. این دفاتر باید دارای نمره ترتیبی باشد و کلیه معاملا‌ت و عملیات مالی به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوص به آن نوشته شود. هرگونه تراشیدن، حک کردن، جای سفید گذاشتن، پایین خطوط نوشتن و امثال آن در این دفاتر ممنوع است.

تفاوت اساسی مواد مذکور در اصلا‌حیه قانون تجارت با قانون فعلی شناسایی نوع جدیدی از دفاتر قانونی به نام «دفاتر الکترونیکی» است که برای اشخاص، به استثنای کسبه جزء قابل استفاده است و نیازی به طی مراحل پلمب، مهر و امضای مسئول اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی را ندارد. شکل و نحوه استفاده از دفتر الکترونیکی مذکور که  واژه‌ای نو است و می‌بایست تعریف مشخصی از آن ارائه گردد، طبق تبصره 4 ماده 9 به شرح زیر موکول به تدوین آیین‌نامه مربوط شده است.

تبصره: آیین‌نامه مربوط به دفاتر و نحوه تنظیم و نگهداری آنها را وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی، ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون و با توجه به قانون تجارت الکترونیک و توسعه و تحول وضع اقتصادی کشور و حجم فعالیت تجار و شیوع سیستمهای نوین حسابداری رایانه‌ای تنظیم می‌نمایند. این آیین‌نامه پس از تصویب هیئت وزیران لا‌زم‌الا‌جرا خواهد شد.

 تبصره فوق دارای چند نکته اساسی مثبت و منفی است:

1- اشاره به تجارت الکترونیک که موجب شده عملیات تجاری در محیط مجازی شکل گیرد و در دفاتر الکترونیکی ثبت و اثرات مالی آن در صورتهای مالی تاجر ظاهر شود. با توجه به اینکه در سیستمهای الکترونیکی اطلا‌عات به صورت کد صفر و یک وارد می‌شود و هنگام نیاز طبق فرمت مورد نظر کاربر،  به شکلهای دفتر روزنامه، دفترکل و کارتهای معین، جزء، تراز عملیات حسابها و گزارشهای  خاص ارائه می‌شود، بنابراین تحولی در نحوه ثبت عملیات حسابداری و نگاهداری حسابها پیشبینی شده که سالهاست نیاز آن احساس می‌شد.

2- اشاره به تاثیر توسعه وتحول وضع اقتصادی آینده کشور و تغییرات احتمالی که عوامل مذکور می‌توانند در سیستمهای ثبت و نگاهداری حسابها همراه با پیشرفت سیستمهای الکترونیکی در آینده ایجاد کنند. این بند موجب می‌شود در صورت تحقق برنامه ایجاد دولت الکترونیکی ، بدون تغییر در قانون تجارت نیازهای زمان برحسب امکانات جدید  اعمال شود.

3- توجه به حجم فعالیت تجار و تغییر سیستمها متناسب با گستردگی فعالیتهای تجاری، به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده روشهای ثبت عملیات در دفاتر قانونی؛‌‌در حال حاضر با تشکیل شرکتهای سهامی عام بزرگ عملا‌ً امکان اجرای بخشی از مواد 7 و 8 قانون تجارت و مقررات آیین‌نامه تبصره 2 ماده 95 ق‌م‌م با محدودیتهای اساسی روبه‌رو است. تجربه گذشته حاکی است، قوانینی که اجرای آنها در شرایط عادی و روال صحیح مقدور نیست انگیزه‌های قانون‌گرایی را کاهش و قانون گریزی را افزایش می‌دهد و مجریان قانون نیز  اجرا نشدن آن را نادیده می‌گیرند؛ مانند ماده 9 قانون تجارت در مورد دفتر دارایی.

4- به‌رغم توجه لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت به قوانین و مقرراتی که با آن قانون ارتباط دارند و اسامی آنها در مقدمه لا‌یحه به عنوان قوانین و مقرراتی که در تدوین آن مد نظر بوده‌اند درج شده است، از استانداردهای حسابداری که به استناد قانون تاسیس سازمان حسابرسی از 1/1/1381 لا‌زم‌ اجرا شده ذکری نشده است. در حالی‌که استانداردهای حسابداری در نحوه ثبت حسابها و تهیه صورتهای مالی نقش اساسی دارند و دفاتر قانونی به هر شکل  اعم از کاغذی یا  الکترونیکی بدون استاندارد مفهوم درست ‌و‌ واحدی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد در صورت رعایت استانداردهای حسابداری بخشی از کنترلهای مورد نظر قانون تجارت و قانون مالیاتهای مستقیم به نحو مطلوب اعمال خواهد شد.

درمتن تبصره 2 آیین‌نامه ماده 95 ق‌م‌م به رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری اشاره شده که در اصلا‌حیه پیشنهادی نیز به همان صورت قبلی آمده است. اما همان‌طور که در بالا‌ اشاره شد قانون مالیاتهای مستقیم تنها از دیدگاه ابزاری برای محاسبه درامد مشمول مالیات به دفاتر قانونی و سیستم حسابداری توجه نشان داده است، لذا استانداردهایی را مورد تایید قرار می‌دهد که موجب افزایش هزینه و در نتیجه کاهش سود مشمول مالیات نشوند.

به نظر می‌رسد با توجه به امکاناتی که سیستمهای اطلا‌ع‌رسانی فراهم کرده‌اند و از نظر کیفیت و سرعت در حال تغییر هستند از یک سو و افزایش حجم عملیات شرکتهای سهامی عام و پیشبینی تحولا‌ت آینده ناشی از تجارت جهانی و تجارت الکترونیکی از سوی دیگر، اصلا‌حیه آیین‌نامه تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم از نظر مواد مربوط به دفاتر قانونی که در اینجا مورد بررسی قرار گرفته، نه تنها پاسخگوی نیازهای فعلی بنگاههای اقتصادی نیست، بلکه با لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت نیز در اصول و مبانی هماهنگی لا‌زم را ندارد.

امید می‌رود که هنگام تدوین آیین‌نامه ماده 9  لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت ، وزارت امور اقتصادی در موارد مربوط به دفاتر قانونی و روش مربوط به ثبت و نگاهداری حسابها به استانداردهای حسابداری به عنوان مقرراتی لا‌زم‌الاجرا عنایت بیشتری نشان دهد و اعمال کنترلهای لا‌زم برای ثبت واقعی عملیات هر واحد اقتصادی را از طریق تبادل اطلا‌عات و تاکید بر مقایسه اطلا‌عات درون بنگاه با اطلا‌عات کسب شده از بنگاههای طرف مقابل واگذار نماید و به این اصل که هزینه هر بنگاه اقتصادی درامد بنگاه یا بنگاههای دیگر است توجه شود.

در آیین‌نامه اصلا‌حی تبصره 2 ماده 95 موارد دیگری نیز پیشبینی شده که به نظر می‌رسد با شرایط فعلی اقتصادی و پیشرفتهای الکترونیکی هماهنگی ندارد لیکن با توجه به مفاد لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که در صورت تصویب  این موارد  را منتفی می‌سازد،  از ذکر جزئیات خودداری شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

سقوط شرکت، علل و مراحل آن؛ مطالعه سیستمهای...

 

نویسنده:زهره حاجیها

  

 

 

مقدمه

ورشکستگی تقریباً مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع ؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و بدین دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به‌دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالا‌نه رخ دهد.

حسابداران باید علل پدید آورنده ورشکستگی را بخوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه‌حلهای پیشگیری کننده ارائه نمایند

.(Newton, 1998)

 

تعریف ورشکستگی‌

در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:

وضع نامطلوب مالی1، شکست2، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی3، عدم قدرت پرداخت دیون4 و غیره.

در فرهنگ و بستر« شکست» چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقتِ نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاهمدت".

البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت،برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آنها با وجودعدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند.

دان و براداستریت (Dun ِ Bradstreet)  اصطلا‌ح شرکتهای ورشکسته5 را این‌طور تعریف می‌کنند: "واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند" .(Newton,1998)

 

دلا‌یل ورشکستگی‌

تعیین دلیل یا دلا‌یل دقیق ورشکستگی و مشکلا‌ت مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلا‌یل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق تحقیقات‌ دان و براد استریت دلا‌یل اصلی ورشکستگی مشکلا‌ت مالی و اقتصادی است.

در برخی موارد دلا‌یل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلا‌یل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحدتجاری در یک دوره نسبتاً کوتاهمدت حمایت می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد.

نیوتن (1998)  دلا‌یل ورشکستگی رابطورکلی  به دو دسته دلا‌یل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است. از نظر او دلا‌یل برون‌سازمانی عبارتند از:

 

1- ویژگیهای سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد بپذیرد.  وی نمی‌تواند تغییری در آنها ایجاد  کند بلکه باید تعدیلا‌ت لا‌زم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهتر می‌توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.

2- رقابت: یکی از دلا‌یل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا  نقطه مقابل این دلیل است.

3- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالا‌ت در تقاضای عمومی: اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواسته‌های مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست می‌خورند.

4- نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که نا سازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمتها و... باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است.

5-  تامین مالی: پروفسور ناماکی (Namaki)   با استفاده از داده‌های بانک جهانی برای دوره 1980- 1990 عنوان کرد که مشکلا‌ت مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک می‌شود.

6- تصادفات: برخی عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی. برخی از آنها به نام اعمال خداوند6 معروفند. این گروه در همه جوامع صرف‌نظر از سیستم خاص اقتصادی آنها دیده می‌شود.

نیوتن (1998) عوامل درون‌سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را  عواملی می‌داند که می‌توان با برخی اقدامات واحدتجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از  تصمیمگیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحدتجاری دانست. ازنظر او این عوامل عبارتند از:

 

1- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار: اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می‌گردد. توزیع کننده‌ها در صورت فروش کالا‌ به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند، پس اعتبارات اعطا شده از تولیدکننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می‌شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می‌شود و اگر یک حلقه در این زنجیره  ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راه‌حل مناسب افزایش بررسیهای اعتباری و محدودکردن حتی‌الا‌مکان فروشهای نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکتها فکر کنند که از دست دادن حجم فروشهای نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.

2- مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می‌سازد. بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلیل بوده‌اند. عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه‌ای هم در این طبقه قرار می‌گیرد.

اداره پژوهش تجاری دانشگاه7 پیترزبرگ مطالعه‌ای روی ده کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954 و 1956 انجام داد. شرکتهای ورشکسته با ده شرکت موفق مخالف یکدیگر بودند و اختلا‌فات آنها به شرح ذیل بود:

شرکتهای ناموفق سوابق ضعیف و رویه‌های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می‌کردند، شرکتهای ناموفق فراتر از عمق تکنولوژی در دسترس خود رفته‌ بودند، مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می‌ورزیدند.

نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ورشکستگیهای مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکتها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوءمدیریت) بود. برخی از این مدیریتهای ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس،  به یک مدیر بود. آنها مسئولیتهای مختلفی داشتندکه فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند. شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می‌شد از آن اجتناب ورزید.

جامعه متخصصان ورشکستگی8 (انگلیس)، هزار و هفتصد شرکت را که طی سال 1992 ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکتها بوده است. بعد از آن به ترتیب بازار، فقدان سرمایه‌گذاری اضافی لا‌زم و تامین‌مالی بلندمدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند Newton,1998)).

نیوتن (1998) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی‌تواند از عواملی چون فروشهای ناکافی (که منجربه ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت در عرصه تجارت می‌گردد)، قیمتگذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می‌شود)، استفاده نادرست از دریافتنیها و پرداختنیها (عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند)، هزینه‌های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهیهای درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه‌های ثابت هستند که در مقابل درامد قراردارند و باعث بالا‌رفتن نقطه سربه‌سر می‌شوند)، سرمایه‌گذاریهای بیش از اندازه در داراییهای ثابت و موجودیها (که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می‌گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به‌خاطر بدهی جاری بیش از حد  در نتیجه تحصیل داراییهای ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه مدت)، ساختار سرمایه غیرموزون (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه)، پوشش بیمه‌ای نامناسب (درمقابل زیانهای ناشی از آتش‌سوزی، سرقت و...)، روشها و ثبتهای نامناسب حسابداری (که باعث  دسترسی نداشتن مدیریت به اطلا‌عات مورد نیاز برای شناسایی مشکل و پیشگیری از آن می‌گردد)، رشد بیش از اندازه (رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد بالا‌ می‌گردد که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد) و محدودیت ریسک (شرکتهایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می‌شوند) جلوگیری کند و هر یک از آنها ممکن است منجربه سقوط شرکت گردد.

3- سرمایه ناکافی: در صورتی که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه‌های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل، معمولا‌ً سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، مسئله اصلی است.

4- خیانت و تقلب: تعداد اندکی از ورشکستگیها با برنامه‌ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می‌باشد.

جدول 1 فهرست دلا‌یل ورشکستگی را نشان می‌دهد.

 

جدول شماره 1- دلایل ورشکستگی

 

 

 

دلایل

ورشکستگی

دلایل درون سازمانی

ایجاد و توسعه

بیش از اندازه اعتبار

مدیریت ناکارا

سرمایه ناکافی

خیانت

و تقلب

 

ـــــــــــــــــــــــ

دلایل برون سازمانی

ویژگیهای سیستم اقتصادی/نوسانات تجاری

رقابت

تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی

تامین

مالی

تصادفات

جونا آیابئی (Jonah Aiyabei)  نیز شاخصهای نشاندهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکت را به صورت  زیر تقسیم کرده است:

 •   کاهش سودنقدی: اگر در طی زمان سودنقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد این امر را می‌توان نشانه‌ای برای ورشکستگی تلقی کرد.
 •   بستن کارخانه‌ها یا شعبه های شرکت.
 •   زیانها: زیانهای عملیاتی منجربه نا توانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر شرکت را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.
 •   زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات.
 •   استعفای مدیران ارشد: مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که می‌توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می‌توانند زودتر استعفا دهند و به شرکتهایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت در برابر ناملا‌یمات اقتصادی دارند بروند. این استعفا می‌تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد.
 •   افت قیمت سهام: قیمتهای سهام نشاندهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است. بی‌ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجربه ترک شرکت از سوی سهامداران با فروش سهام گردد و اعتبار دهندگان نیز عملکرد شرکت را با قیمت سهام آن ارزیابی می‌کنند (2000 .( Aiyabei,

مراحل ورشکستگی‌

نیوتن (1998) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد (شکل 2). گرچه اغلب ورشکستگیها از این مراحل پیروی می‌کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.

وضعیت واحد تجاری به‌طور ناگهانی و غیرمنتظره منجربه ورشکستگی نمی‌شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به‌طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلا‌ً تغییر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه‌های سربار، منسوخ شدن روشهای تولید و... از این عوامل هستند. اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می‌دهد، بازده داراییها سقوط می‌کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه‌حلهای آسانتری که در این مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود.  و نکته سوم، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد. برطرف ساختن مشکل‌در مراحل بعدی  باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می‌شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می‌گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه‌های سوداور شود.

مرحله کسری نقد وقتی شروع می‌شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابر نیازش ممکن است داراییهای فیزیکی داشته و سابقه سوداوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که داراییها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد؛ مثلا‌ً استفاده از افراد حرفه‌ای مالی یا تجاری، کمیته اعتباردهنده و تجدید ساختار  در تکنیکهای تامین مالی. از طریق این روشها هنوز هم می‌توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهیها از ارزش داراییهای شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی‌تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند Newton,1998)).

 

شکل شماره 1-

 

 

بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است. نتایج به‌دست آمده متفاوت است، از آن جمله لا‌پورتا(La Portal) ، لوپز ( (Lopez، دی-سیلا‌نز(De-Silanse) ، اشلیفر(Shleifer)  و ویشنی(1999)  (Vishny)  اختلا‌فات بین کشورها در نوع قوانین، مقررات و اجرای آن در مورد روشهای ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه یافته‌های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه‌گذار، بازارهای اعتبار را تشویق می‌کنند. کلا‌سنس(Classens) ، جانکو(Djanko)  و کلا‌پر(2002) (Klapper)  دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه‌های ورشکستگی هستندclaessens,et al.,2000)).

کلا‌پر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است.  کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکتهای ورشکسته را مجاز می‌کرد. او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می‌کند، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوتهای موجود در سیستمهای قضایی مربوط باشد. ضمناً تاثیر توسعه بازارهای سرمایه، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلا‌ن براستفاده از قانون ورشکستگی  نیز مورد انتظار بود.

کلا‌پر (2001)  37 کشور و داده‌های قانونی، مالی و سایر مشخصه‌های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می‌گذارد، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا‌ باشد، حقوق بستانکاران در کشور، قوی، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیفتر باشد، ورشکستگیهای قانونی شرکتها بیشتر خواهدبود.

مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار) دارند، بیشترین حفاظت از سرمایه‌گذار را فراهم می‌سازند در حالی‌که آنهایی که مبداء قانون مدنی دارند (فرانسه، آلمان و اسکاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه‌گذار را ارائه می‌دهند. به علا‌وه یافته‌ها نشان داد که ارتباط مهمی بین مبداءهای قانونی و اداره شرکت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت) در سراسر دنیا وجود داردClaessens, et al.,2000) )

 

بررسی قانون ورشکستگی ایران‌

در این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصطلا‌حات بعدی آن پرداخته می‌شود و در این زمینه لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که اخیراً به مجلس شورای اسلا‌می جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند مورد بررسی و مقایسه با قانون فعلی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه قانون یادشده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد ذکر می‌شود.

طبق ماده 141 لا‌یحه اصلا‌حیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است:

اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا‌فاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا‌ل یا بقا ی شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلا‌ل شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره برخلا‌ف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلا‌ل شرکت را از دادگاه صلا‌حیتدار درخواست کند.

گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است.

همان‌طور که می‌بینیم طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت می‌باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و در مورد انحلا‌ل یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود. بنابراین قانون ، حمایت اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان می‌کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلا‌ل مخیر می‌داند، در حالی‌که ممکن است کل سرمایه آنها براثر این تصمیمگیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می‌داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده است (منصور، 1379).

با این حال، ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتباردهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده است. در این ماده از قانون تصریح می‌گردد:

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلا‌ل معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلا‌حیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع ،هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا ، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناٌ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند (منصور، 1379).

طبق این ماده، شکایت از مسئولا‌ن ورشکستگی شرکت منوط به‌عدم قدرت پرداخت دیون است  و به‌طور ضمنی این معیار درنظر گرفته شده است.

علا‌وه بر این در ماده 412 قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است. در زیر قسمتی از ماده فوق آمده است:

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می‌شود (منصور، 1379).

در پیش‌نویس لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که در جریان تصویب است، طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی، ملا‌ک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است. در حالی‌که در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملا‌ک ورشکستگی شناخته شده است.

ماده 835 به شرح زیراست:

تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار می‌گیرد.

مشمولا‌ن این ماده مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند(ماده 836).

یکی از تسهیلا‌ت قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به منظور تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است، که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت.

به هرحال اعلا‌ن یا درخواست ورشکستگی به عهده خود شرکت یا بستانکاران است. ماده 415 قانون تجارت فعلی نیز به همین مسئله اشاره دارد:

ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد زیر اعلا‌م می‌شود:

الف- برحسب اظهار خود تاجر،

ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها،

ج- برحسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت (منصور، 1379).

در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت (ماده 837) نیز به درخواست گروهها و اشخاص مندرج در قانون فعلی، هیئت تشخیص درخصوص ناتوانی تاجر از پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی تصمیمگیری می‌کند. علا‌وه بر این که  تبصره 1 ماده مذکور در مورد بند«ب» ، مواردی شامل مطالبات کارگری، تامین‌اجتماعی، استیجاری و مالیاتی ناشی از فعالیت تجارتی نیز می‌شود که در قانون فعلی این مورد مسکوت بوده است.‌همچنین در تبصره 2 ماده مذکور معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و... منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف هیئت وزیران بوده است. تدوین آیین‌نامه اجرایی در این مورد در جهت شفاف‌سازی و مشخص شدن معیارهای ورشکستگی که قبلا‌ً قانون به صورت کلی به آن اشاره کرده بود، موثر است.

تبصره 2 ماده 837:

معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تا این مرحله هنوز تاجر در مرحله بازسازی که قبل از ورشکستگی است قرار دارد. در ماده 845،  طرح بازسازی9 که از طرف هیئت تشخیص ارائه می‌گردد متضمن موارد 13گانه است که از آن جمله می‌توان به نحوه ادامه فعالیت، اسامی طلبکاران و نحوه پرداخت دیون، فهرست تعهدات و چگونگی ایفا یآنها، تعیین تکلیف در مورد کارکنان، اصلا‌حات لا‌زم در اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده برای شرکتها اشاره کرد، که به نظر می‌رسد منافع اعتباردهندگان کاملا‌ً در آن ملحوظ شده باشد.

طبق ماده 843  لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت، در پاراگراف دوم در صورت عدم ارائه درخواست بازسازی ظرف مهلت مقرر، هیئت با صدور سند عدم امکان بازسازی، پرونده امر را برای رسیدگی به ورشکستگی تاجر به دادگاه تجارتی می‌فرستد.بنابراین در این مرحله است که شرکت در صورت عدم امکان بازسازی وارد مرحله ورشکستگی می‌شود. به هرحال طبق ماده 848 دوره بازسازی نباید از سه سال تجاوز کند.در تبصره ماده 845 نیز نحوه ارجاع شرکت برای ورود به مرحله ورشکستگی قطعی، ارائه شده است.تبصره 2 ماده 845:

هیئت تشخیص مکلف است بر اجرای مصوبات خود، از جمله طرح بازسازی، نظارت کند و در صورتی که در دوره بازسازی تشخیص دهد، طرح توفیقی ندارد، می‌تواند پرونده را به دادگاه تجارتی برای اخذ تصمیم راجع به ورشکستگی بفرستد. از تاریخ قطعیت صدور حکم ورشکستگی ماموریت سازمان بازسازی در مورد آن تاجر پایان یافته تلقی می‌شود.

طبق ماده 849 لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت تاجر می‌تواند با اخذ نظر کمیته طلبکاران تقاضای تجدیدنظر کند، بنابراین به نظر می‌رسد در لا‌یحه اصلا‌حی تلا‌ش بیشتری برای تداوم فعالیت تاجر و حفظ منافع طلبکاران به عمل آمده است.

در قانون فعلی توجهی به حقوق سرمایه‌گذاران که یکی از شرکای اصلی ورشکستگی هستند نشده است. ماده 418 به این مسئله اشاره دارد. در این ماده آمده است:

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه  ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (منصور، 1379).

در سایر ماده‌ها نیز از شخص ورشکسته با عنوان تاجر یاد شده است که این امر نشاندهنده توجه اندک قانونگذار به شخص حقوقی است. تنها در ماده 414 به شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی نیز اشاره شده است. به هرحال شرکتهای سهامی به عنوان مهمترین واحدهای تجاری اکثر اقتصادهای پویا در قانون مدنظر قرار نگرفته‌اند و به نظر می‌رسد که این مواد نیاز به بازنگری اساسی دارد.

مفاد ماده 421، در حمایت از حقوق بستانکاران تجار ورشکسته است، گرچه چندان عنایتی به شرکت یا سازمان به عنوان شخص حقوقی نشده است. در این ماده قانونی آمده است:

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود (منصور، 1379).

اما  به دلیل تبدیل دیون موجل به حال به نوعی می‌توان گفت بخشی از بستانکاران نسبت به بقیه در اولویت قرار گرفته‌اند، چون بعضی از بستانکاران که وصول طلب آنها موکول به آینده است یعنی در تاریخ ورشکستگی دارای طلب مدت‌دار هستند، با حکم ورشکستگی طلبشان تبدیل به حال می‌شود. این در حالی است که سایر بستانکاران که طلبشان می‌بایست در تاریخ ورشکستگی یا قبل از آن پرداخت می‌شد، اکنون با گروه اول در وصول طلب برابرند. بنابراین با وجود اینکه ظاهراً قانون از بستانکاران حمایت کرده است، باز حقوق گروهی از آنها نسبت به سایرین نادیده گرفته شده است.

در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در ماده 850، مادامی که شرکت در دوره بازسازی به سر می‌برد دیون موجل، تبدیل به حال نمی‌شود. بنابراین تقریباً اشکالی که بر قانون فعلی وارد است مرتفع شده است.

ماده 850 به شرح زیر است:

رای هیئت تشخیص بر اجرای بازسازی موجب حال شدن دیون موجل نمی‌شود و خسارت تاخیر تادیه را نیز قطع نمی‌کند.

تبصره: خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص قیمت خرده فروشی است که هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران اعلا‌م و تعیین می‌شود. به هرحال خسارت تاخیر تادیه نباید کمتر از 6 درصد در سال باشد.

چنان که می‌بینیم در تبصره ماده مذکور نقیصه ماده 421 قانون فعلی تا حدود زیادی مرتفع شده و به احقاق حقوق طلبکاران بیشتر پرداخته شده است. از آنجا که حال شدن طلب هر گروه از طلبکاران موکول به درنظر گرفتن شاخص خرده فروشی است بنابراین مسئله تورم نیز در قانون جدید مورد ملا‌حظه قرار گرفته است.

در ماده 423 قانون فعلی نیز که موضوع آن باطل بودن معاملا‌تی است که در تاریخ توقف به نحوی از انحاء حقوق بستانکاران را ضایع کرده و یا موجب رجحان حقوق برخی از بستانکاران به سایرین گردد، قانونگذار با بلا‌اثر و باطل شناختن این معاملا‌ت به صاحبان دیون توجه کرده است10 .

در این رابطه مفاد ماده 424، 425 و 426 نیز در تاکید بر حقوق طلبکاران است حتی قبل از توقف یا ورشکستگی که شامل معاملا‌تی است که ثابت گردد به نحوی از انحا قبل از توقف حقوق بستانکاران ضایع شده است11.

به هرحال پس از رسیدن به ورشکستگی و مشمول شدن واحد تجاری، طبق قانون تجارت قسمت مهمی از منافع سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان از بین رفته است و مقطعی که قانون برای رای به انحلا‌ل واحد تجاری معین کرده است در واقع انتهای کار شرکت است. به این دلیل اعتباردهندگان نمی‌توانند به انتظار حمایتهای قانونی باشند.

از طرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکتهای ورشکسته از همان ماده 141 قانون تجارت بهره می‌گیرد. با این تفاوت که براساس آیین‌نامه‌های اجرایی و انضباطی بورس  اوراق بهادار تهران پاره‌ای محدودیتهای ویژه بر شرکتهایی که مشمول ماده 141 شناخته می‌شوند، وضع می‌گردد که آنها را ملزم به رفع مشکل مربوط می‌کند. موارد ذکر شده بدین شرح است:

در صورتی که شرکت، مشمول ماده 141 و ورشکسته شناخته شود از این تاریخ به مدت شش ماه به شرکت فرصت داده می‌شود تا مشکل زیان انباشته را مرتفع کرده و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتی که همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده شود و زیان مربوط  را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف می‌گردد و برای ورود مجدد نماد به بورس، شرکت می‌بایست تمامی مراحل قانونی را مجدداً طی کند.

در صورتی که پس از مدت معین باز هم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد، این بار شرکت به حالت تعلیق درآمده و در نهایت از تابلو حذف می‌شود. بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران می‌بایست شرکت تمام مراحل را از ابتدا طی کند.

با بررسی این آیین‌نامه متوجه می‌شویم که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکتها، پاره‌ای تدابیر و راه‌حلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه‌گذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی‌آید. این در شرایطی است‌که از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار می‌رود قبل از وقوع رویداد ورشکستگی کنترلهایی بر وضع مالی شرکتها داشته باشدو قبل از وقوع آن سرمایه گذاران را از بالا رفتن ریسک ورشکستگی آگاه سازد.

 

نتیجه‌گیری‌

همان‌طور که ملا‌حظه شد ورشکستگی تجاری ممکن است دلا‌یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستمهای قانونی مورد توجه و نظارت قرار می‌گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی  بیشتر می‌شود، خصوصاً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد.

بنابراین لا‌زم است روشی برگزیده شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند، ولی از آنجا که هیچ یک از روشهای ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمی‌دهد و همواره در کنار یک مدل پیش‌بینی، نیاز به قضاوت حرفه‌ای تصمیمگیرنده نیز می‌باشد، اتکا به یک مدل پیش‌بینی ورشکستگی همیشه  منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروههای ذینفع نمی‌شود.

ضمناً گروههای ذینفع متعددی وجود دارند که نیازمند تصمیمگیری بهینه اند و لا‌زم است این گروهها را محدود کرد تا بهتر بتوان در ارائه مدل پیش‌بینی بر یکی از آنها تمرکزکرد.

با این حال لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در حفظ منافع ورشکسته و طلبکاران اهتمام کرده است اما به نظر می‌رسد لا‌زم باشد در مورد این‌گونه قوانین،  هر چند سال یکبار بازنگری و بررسیهای جامعی انجام گیرد.

به هرحال به نظر می‌رسد که کار علمی و قانونی اندکی در مورد ورشکستگی در کشور ما انجام شده است و با توجه به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد و تجارت در ایران، آینده راه فراخی برای وقوع ورشکستگیهای تجاری فراهم می‌سازد. این در حالی است که هنوز تعریف شفاف و کاملی از ورشکستگی در کشور ما وجود ندارد.

 

پانوشتها:……………………………………………………………………………………………...........................................

1- Distress

2- Failure

3- Bankruptcy

4- Insolvency

5- Bankrupt

6- Acts of god

7- Bureau of Business Research of the University

8- Society of Insolvency Practitioners

 

9- طرح بازسازی می‌بایست توسط تاجر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعلا‌م هیئت با نظارت کمیته‌ای از نمایندگان طلبکاران تهیه و به هیئت ارائه شود (ماده 842)

10- همان ماخذ، باب یازدهم- در ورشکستگی، ماده 423، صص 193

11- همان ماخذ، باب یازدهم- در ورشکستگی، ماده 425،424 و426، صص193 و 194

 

منابع انگلیسی:……………………………………………………………………………………….........................................

·    Aiyabei, J., Financial Distress: Theory,

Measurement & Consequence, A Seminar Paper Presented at the Catholic University of Eastern Africa, Department of Commerce on 10th November, Eastern Africa, 2000

·    Claessens, S., Djankov, S., & Klapper, Leora., Resolution of Corporate Distress in East Asia, World Bank Working paper, 2000

·    La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A & Vishny,R.W., Legal Determinants of External Finance, Journal of Finance, 52: Klapper, Leora., Bankruptcy Around the World: Explanations of its Relative Use, World Bank, [web document], 20 pages, available, 2003

·    http://wbln0018.worldbank.org/html/Financial Sector   Web.nsf/(attachmentweb)/wps2865/$FILE/wps2865.pdf,[2003-5-1]    

·    Newton, G.W., Bankruptcy Insolvency Accounting Practice and Procedure, 1: Wiley, pp:21-41

 

منابع فارسی:……………....…………………………………………………………………………...............................

· منصور، جهانگیر (1379)، قانون تجارت همراه با قانون چک آیین‌نامه اصلا‌حی ثبت تشکیلا‌ت و موسسات غیرتجاری و...، نشر دیدار، چاپ هشتم، ماده 6، 141، 142، 143، 412 تا 426 صص 19 و 65-66 و 191 - 194

· سازمان بورس و اوراق بهادار تهران- شورای بورس، (مهر 1378)، مجموعه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های بورس اوراق بهادار، ماده 75 و 76 انحلا‌ل شرکتها، چاپ اول، صص 165-166

· باب هفتم بازسازی و ورشکستگی‌

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:31 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

دوستیابی و همسریابی های اینترنتی

 

 

دوستیابی و همسریابی های اینترنتی

 

 الهه فرمند

با توجه به سبک زندگی شلوغی که ما امروز داریم، دشوار بنظر می رسد که بتوان در خیابان و یا یک قهوه خانه فرد مناسب خود را پیدا کرد. اما ممکن است این فرد مناسب بر روی اینترنت منتظر شما باشد. بله تنها با کلیک موس کامپیوتر می توانید او را بیابید. مشخصات خود را وارد می کنید و یک عکس جذاب هم به آن اضافه می کنید و پس از آن در انتظار دریافت یک چشمک و یا شاید حتی یک ایمیل می نشینید.

تا ده یازده سال پیش زوج ها یکدیگر را در جشن ها و میهمانی های دوست و فامیل پیدا می کردند. اما با بیشتر شدن فشار کار روزمره و پیشرفت بیش از پیش تکنولوژی راه جدیدی برای یافتن دوست و همسر پیدا شد. در سال 1994 یک گروه از افراد خوش فکر برای اولین بار شرکت خدمات دوستیابی را با نام مچ دات کام (1) بنیان گذاردند.

امروز 800 شرکت در سراسر آمریکا به ارائه این نوع سرویس اینترنتی به بیش از 40 میلیون نفر مشغولند. هدف اصلی سرویس های اینترنتی دوستیابی کمک به مشترکان خود برای داشتن روابط مستحکم و بلند مدت می باشد. گرچه همه این شرکتها مدعی اند که در نوع خود بهترین هستند اما تفاوت هایی بین آنها وجود دارد: برای نمونه ای هارمونی (2) مفتخر است که در مقایسه با سایر شرکتها مشترکانش بیشترین تعداد ازدواج را داشته اند. و یا شرکت ترو دات کام (3) به مشترکان خود اطمینان می دهد که با بررسی سوابق و گذشته مشترکان به مجرمان و افراد خلافکار اجازه استفاده از این سیستم را نمی دهد.

علاوه بر این موسسات اینترنتی دوستیابی دیگری وجود دارند که تنها مختص گروه های قومی، مذهبی، و یا زبانی خاصی هستند. اما وجه مشترک همه این شرکت ها این است که به افراد مجرد برای دستیابی به روابط مناسب کمک می کنند. این واقعیت که هم اکنون بیش از 40 میلیون نفر از این خدمات استفاده می کنند می تواند حاکی از اعتماد و امید مردم به بازدهی این شرکت ها باشد.

کتلین رالدن کارشناس دوستیابی در شرکت مچ دات کام می گوید بیش از 15 میلیون نفر در سراسر جهان از خدمات این شرکت بهره می گیرند. وی می افزاید: افراد مجرد به طور فزاینده ای به دنیای اینترنت روی می آورند و به نظر می رسد که این به تدریج به هنجاری برای زوج ها تبدیل می شود.

هرب وست بنیانگذار و رئیس شرکت ترو دات کام پیش بینی می کند که در آینده همه افراد مجرد برای یافتن دوست و همسر خود به اینترنت رجوع کنند.

شبکه تلویزیونی ای بی سی یک برنامه مستند تهیه نموده که طی آن یازده زن مجرد از سیستم دوستیابی اینترنتی استفاده نموده و تجربیات خود را با یکدیگر در میان می گذارند.

امروز میلیون ها نفر در سراسر دنیا وارد شبکه مجازی اینترنت شده، اسامی مستعاری برای خود بر می گزینند ، پرسشنامه های دوستیابی و همسریابی را پر می کنند و به جستجو برای یافتن "همروح" خود می پردازند. به گفته رالدن "تکنولوژی معنی عشق را تغییر نداده بلکه تنها برداشتن گام های نخستین برای یافتن آن را تسهیل نموده است."

اما دوستیابی اینترنتی می تواند محسنات دیگری نیز داشته باشد. دکتر جیم هوران روانشناس ترو دات کام می گوید که این شرکت علاوه بر دوستیابی و همسریابی به افراد کمک می کند که چگونه روابط مستحکمی بنا کنند. وی می گوید: "فیلم های هالیوودی و رمان های عاشقانه به مردم چنین القاء می کند که عشق تنها ظاهر فیزیکی و جسمی افراد را تشکیل می دهد اما دوستیابی اینترنتی به افراد می آموزد که باید به لایه های عمیق تری رفته و همنوایی روحی و ذهنی را نیز مد نظر داشته باشند."

دوستیابی اینترنتی همچنین این امکان را به افراد می دهد که پیش از ملاقات با خصوصیات یکدیگر آشنا شده و حتی بتوانند طرف دیگر را از طریق دوربین وبکم ببیینند و آنگاه نسبت به ادامه روابط خود تصمیم بگیرند. بسیاری از این آشنایی ها به ازدواج ختم می شود. برای نمونه ملانی و میشل در ژوئیه 2002 از طریق اینترنت با یکدیگر آشنا شدند. آنها حدود پنج هزار کیلومتر به دور از یکدیگر زندگی می کردند. اما سه سال بعد ملانی از فلوریدا به سیاتل نقل مکان کرد و با میشل ازدواج نمود.

دوستیابی اینترنتی لزوما برای همه مناسب نیست و مثل هر نوع شیوه دیگر دوستیابی می تواند به شکست بیانجامد. اینترنت صرفا راه دیگری برای افراد مجرد می گشاید.

Match.com
EHarmony.com
True.com

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:29 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

regedit

افزودن گزینه Command Prompt به کلیک راست کلیه پوشه ها ( کلیه نسخه های ویندوز ) 

اگر شما از Dos به طور مهمول استفاده می کنید ، انگاه دستورات زیر به شما کمک خواهند کرد که یک گزینه به کلیک راست تمامی پوشه های موجود در هارد دیسک اضافه کنید تا هر جا که لازم باشد در نزدیک ترین پوشه کلیک راست کرده و از انجا اعلان Dos را اجرا کنید.

کلید زیر را پیدا کنید:

[ HEKY_CLASSES_ROOTDirectoryshell ]

یک زیر کلید جدید با نام Command در داخل کلید shell ایجاد کنید و مقدار ( Default ) ان را برابر با عبارت دلخواهی مثل Command Prompt ، قرار دهید. حال در داخل کلید Command ، زیر کلید جدید دیگری با نام Command ایجاد کرده ( به عنوان مثال [HEKY_CLASSES_ROOT..CommandCommand] ) و مقدار ( Default ) ان را با توجه به نوع ویندوزتان برابر  با یکی از دو عبارت زیر قرار دهید:

ویندوز ME/98/95 :

Command.com/k cd "%1"

ویندوز XP/2000/NT :
Cmd.exe/k cd "%1"

اکنون با راست کلیک بر روی هر پوشه ای گزینه Command Prompt را مشاهده خواهید کرد که با کلیک بر روی ان اعلان Dos اجرا خواهد شد.

 

 

 

غیر فعال کردن اپلت Password در Control Panel ( ویندوز ME/98/95 ) 

این اپلت ایکن Passwords موجود در Control Panel را غیر فعال می کند تا دسترسی به تنظیمات امنیتی امکانپذیر نباشد.

کلید زیر را پیدا کنید:

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]

یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام NoSecCPL ایجاد کرده و مقدار ان برابر 1 قرار دهید تا اپلت Passwords در Control Panel ویندوزتان غیرفعال شود. برای فعال سازی مجدد ان مقدار فوق را برابر با 0 قرار دهید.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:27 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

مقدمه : sql

مقدمه :‌

كاربرد روز افزون بانك اطلاعاتي SQL مرا بر آن داشت تا مطالبي هر چند كوتاه جهت خوانندگان محترم سايت تهيه نماييم. قبلا از هر چيز لازم به ذكر است كه مطالب ذيل در حد آشنايي بوده و دوستان براي دستيابي به تكنيكهاي بيشتر مي بايست از كتابهاي مرجع و Book online خود SQL Server استفاده نمايند. در مطالب زير كه سلسله وار مباحث SQL Server را مرور خواهيم كرد , سعي شده تا ابتدا مطالب مقدماتي جهت آشنايي آورده شود و سپس اگر عمري باقي بود به مطالب پيشرفته آن بپردازيم. همچنين براي يادآوري خدمت دوستان ابتدا مرور سريعي بر چند دستور SQL كه كاربرد بيشتري دارند خواهيم پرداخت و سپس به SQL Server و مطالب آن خواهيم پرداخت . مطالب زير اكثرا از كتاب Microsoft SQL Server 7.0 Database Implementation Training انتخاب گرديده است . اين كتاب به...

 

همراه CD‌آموزش آن به عنوان يك مرجع براي امتحانات مايكروسافت استفاده مي‌شود.

جداول بكار رفته نيز همگي در SQL Server 7.0 در Database Northwind موجود هستند.

دستور Select

اين دستور كه دستوري مستقل نيست و حتما بايد با اجزايي بكار رود جهت ساخت پرس و جو بر روي بانك اطلاعاتي بكار مي‌رود و ركوردهايي كه با شرايط اين دستور همخوان باشد به عنوان نتيجه پرس و جو برمي‌گرداند . چهار كلمه كليدي وجود دارند كه بخشهاي ارزشمند اين دستور را تشكيل مي‌دهند :

1- select

2- from

3- where

4- order by


شكل كلي دستور :

Select [*|distinct column1, column2,…]

From table[,table2,…]

Where
شرط

Order by
نام فيلد يا شماره فيلد

مثال :

Select * from customers

اين دستور تمام ركوردهاي جدول customers را برمي‌گرداند.

كه نتيجه 91 سطر از اطلاعات اين جدول خواهد بود

حال اگر شرط Country ='uk' اضافه كنيم ، فقط اطلاعات مشتريان انگليس جواب خواهند بود كه به 7 سطر تقليل مي‌يابد.


select * from customers

where Country ='uk'

حال

select City,Country from customers

order by city

فقط ستونهاي نام شهر (city) و نام كشور (Country) را بر گردانده و بر اساس نام شهر مرتب ميكند. دستور بالا با دستور پايين هردو يك جواب را ميدهند :

select City,Country from customers

order by 1

كه 91 سطر بازگردانده خواهد شد . در نتيجه پرس و جو تعدادي سطر تكراري وجود دارد مانند شهر London كه اگر از كلمه Distinct‌ در Select استفاده كنيم اين سطرهاي تكراري حذف خواهد شد .

select distinct City,Country from customers

order by 1

و جواب 69 سطر خواهد بود.

استفاده از توابع در Select

1- Count :
تعداد سطرهاي بازگردانده شده توسط select را ميشمارد.

Select Count(*) from Customers

where Country ='uk'

در اصل تعداد مشترياني را ميشمارد كه در كشور انگليس هستند. كه عدد 7 جواب است.

2- Sum :
مجموع يك فيلد عددي را برمي‌گرداند.

Select sum(Quantity) from [Order Details]

where productid = 11

مجموع فيلد Quantity را براي فيلدهايي كه شماره محصول آنها ( Productid) برابر 11 است را محاسبه ميكند

نكته 1 : در دستور select مي‌توان از اسم مستعار استفاده كرد ، يعني نام جديدي را براي يك ستون در نظر گرفت به عنوان مثال select قبل را به شكل زير بكار برد :

Select sum(Quantity) as Sum_QTY

from [Order Details]

where productid = 11

كه Sum_QTY يك اسم مستعار براي مجموع است. استفاده از كلمه كليديas ‌اختياري است.

نكته 2 : در دستور select هرگاه اسم فيلدي اسم خاص باشد و يا فاصله بين اسم باشد مثل Order Details كه فاصله بين اسم جدول است حتماُ از علامت براكت [] ميبايست استفاده كرد.

نكته 3 : استفاده از group by :

هنگامي كه از توابع count ‌ و Sum به همراه يك فيلد ديگر در دستور select استفاده مي‌شود از group by استفاده مي‌كنيم .

به عنوان مثال دستور زير جمع مقادير فيلد Quantity را براي هر شماره محصول محاسبه ميكند .

Select productid, sum(Quantity) as sum_qty

from [Order Details]

group by productid

كه نتيجه مانند زير خواهد بود :

productid sum_qty

----------- -----------

61 603

3 328

32 297

6 301

41 981

64 740

9 95

12 344

در صورتيكه دستور ordr by 1 بعد از group by استفاده كنيم نتيجه بر اساس كد محصول مرتب خواهد شد.

نكته 4 : دستور where مي تواند خود شامل يك دستور select باشد :

select * from Products

where ProductID in

( select distinct ProductID from [order details] where Quantity >70)

order by ProductID

تنها نكته اي كه مي بايست توجه كرد اين است كه نام فيلدي كه در شرط آورده مي شود حتما در دستور select آورده شود, به عبارت ديگر select درون شرط تنها يك ستون را مي بايست برگرداند .

تمرين : با فرض اينكه دو جدول Products و order details داراي ستون (فيلد) يكسان ProductID هستند , يك دستور Select بنويسيد كه تمام فيلدهايي از Products را نشان دهد كه فيلد ProductID آن با ProductID جدول order details يكي باشد.؟

حل :

Select pr.*

From Products as pr , [order details] as od

Where pr. ProductID = od. ProductID


قابل به ذكر است كه بيش از 90% از كارهايي كه ما برروي جداول انجام مي دهيم با select و تركيبات آن انجام مي شود. لذا بدست آوردن تبحر در نوشتن select ها مي تواند شما را در تهيه برنامه ها ياري كند.


3- Min,max :
بيشترين و كمترين مقدار فيلد را در بانك اطلاعاتي بدست مي دهد.

Select min (Quantity)

from [Order Details]4- Top n :
تعداد n سطر اول بانك اطلاعاتي را برمي گرداند.

Select top 5 *

from [Order Details]

5
سطر اول بانك را برمي گرداند.


نكته 3 : در حالت بالا اگر مقدار سطر 5 و 6 يكي باشد فقط سطر 5 جواب خواهد بود براي گريز از اين حالت از شكل زير در اين دستور استفاده ميكنيم :

Select top n with ties *

From table

5- Into

Select * from table1 into table2

اطلاعات table1 را به table2 كپي ميكند. البته table2 بايد از قبل وجود نداشته باشد.

اين دستور خود table2 را ميسازد.


دستور select قويترين و كاربردي ترين دستور در sql است كه خود ماهها نيازمند تمرين و آموزش است . براي اطلاعات بيشتر به books online خود Sql Server مراجع كنيد.

دستور Delete

براي حذف اطلاعات از يك بانك اطلاعاتي استفاده ميشود.

شكل كلي دستور :

Delete table1

Where
شرط

مثال :

فرض كنيد جدول authors موجود باشد و فيلد كليد آن au_id باشد. براي حذف 10 سطر اول اين جدول از دستور زير استفاده مي كنيم :


DELETE authors

FROM (SELECT TOP 10 * FROM authors) AS t1

WHERE authors.au_id = t1.au_id

دستور insert

براي اضافه كردن اطلاعات به يك جدول از اين دستور استفاده ميشود.

Insert into table1 (f1,f2,…)

Values (v1,v2,…)

كه f1,f2 نام فيلدها و v1,v2 مقادير آنها ميباشد.

البته ميتوانيد مقادير را نتيجه يك select قرار داد.

مثال :

Insert into table1

Select top 10

From table2

مقدار 10 سطر اول را از table2 را در table1 درج ميكند. البته بايد تعداد فيلدها يكي باشد. در غير اينصورت از values استفاده كنيد.

منبع : شبكه فن آوري اطلاعات ايران

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:25 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

ها ها ها ...

آينده:

يـك زن تــا زمانيكه ازدواج نكرده نگران آينده است. يك مرد

تا زمانيـكـه ازدواج نـــكرده هــــرگز نگران آينده نخواهد بود.

موفقيت:

يــك مرد موفق كسي است كه بيشتر از آنچه هـمــسرش

خرج ميكند درآمد داشته باشد. يك زن موفق كسي است

كه بتواند چنين مردي را پيدا كند.

ازدواج:

يك زن به اميد اينكه شوهرش تغيير كند با او ازدواج ميكند،

ولي تغيير نميكند. يك مــرد به اين اميد با همسرش ازدواج

ميكند كه تغيير نكند، ولي تغيير ميكند.

روابط:

اول از همه، يك مرد يك رابطه را يك رابطه بحساب نمي آورد. وقتي رابطه اي تمام ميشود، زن شروع به گريه نموده و سفره دلش را براي دوستان دخترش ميگشايد و نيز شعري با عنوان "همه مردها نادانند" مي سرايد. سپس به ادامه زندگيش ميپردازد. مرد هنگام جدايي اندكي مشكلاتش بيشتر است. 6 ماه پس از جدايي ساعت 3 نيمه شب يك پنجشنبه، تلفن ميزند و ميگويد: "فقط ميخواستم بدوني كه زندگيمو از بين بردي، هيچوت نمي بخشمت، ازت متنفرم، تو يه ديوانه اي، ولي ميخوام بدوني باز هم يه فرصتي برامون باقي مونده." نام اين كار تماس تلفني "ازت متنفرم/عاشقتم" است كه 99 درصد مردان حداقل يك بار آنرا انجام ميدهند. برخي كلاسهاي مشاوره اي مخصوص مردان براي رها شدن از اين نياز تشكيل ميشود كه معمولا تاثيري در بر ندارند.

بلوغ:

زنان بسيار سريعتر از مردان بالغ ميشوند. اغلب دختران 17 ساله ميتوانند مانند يك انسان بالغ رفتار كنند. اغلب پسران 17 ساله هنوز در عالم كودكانه بسر برده و رفتارهاي ناپخته دارند. به همين دليل است كه اكثر دوستي هاي دوران دبيرستان به ندرت سرانجام پيدا ميكنند.

فيلم كمدي:

فرض كنيد چند زن و مرد در اتاقي نشته اند و ناگهان سريال نقطه چين شروع مي شود.

مردها فورا هيجان زده شده و شروع به خنده و همهمه ميكنند، و

حتي ممكن است اداي بامشاد را نيز درآورند. زنان چشمانشان را برگردانده و با گله و

شكايت منتظر تمام شدنش ميشوند.

دست خط:

مردها زياد به دكوراسيون دست خطشان اهميت نميدهند. آنها از روش "خرچنگ غورباقه" استفاده ميكنند. زنان از قلم هاي خوشبو و رنگارنگ استفاده كرده

و به "ي" ها و "ن" ها قوس زيبايي ميدهند. خواندن متني كه توسط يك زن نوشته شده، رنجي شاهانه است. حتي وقتي مي خواهد تركتان كند، در انتهاي يادداشت يك شكلك در انتها آن ميكشد.

حمام:

يك مرد حداكثر 6 قلم جنس در حمام خود داد

- مسواك، خمير دندان، خمير اصلاح، خود تراش، يك قالب صابون و يك حوله. در حمام متعلق به يك زن معمولي بطور متوسط 437 قلم جنس وجود دارد. يك مرد قادر نخواهد بود اغلب اين اقلام را شناسايي كند.

خواروبار:

يك زن ليستي از جنسهاي مورد نيازش را تهيه نموده و براي خريدن آنها به فروشگاه ميرود.

يك مرد آنقدر صبر ميكند تا محتويات يخچال ته بكشد و سيب زميني ها جوانه بزنند.

آنگاه بسراغ خريد ميرود. او هر چيزي را كه خوب بنظر برسر مي خرد.

بيرون رفتن:

وقتي مردي ميگويد كه براي بيرون رفتن حاظر است، يعني براي بيرون رفتن حاظر است.

وقتي زني ميگويد كه براي بيرون رفتن حاظر است، يعني 4 ساعت بعد وقتي آرايشش تمام شد، آماده خواهد بود.

گربه:

زنان عاشق گربه هستند. مردان ميگويند گربه ها را دوست دارند، اما در نبود زنان با لگد آنها را به بيرون پرتاب ميكنند.آينه:

مردها خودبين و مغرور هستند، آنها خودشان را در آينه چك ميكنند. زنان بامزه اند، آنها تصوير خود را در هر سطح صيقلي بازديد ميكنند -- آينه، قاشق، پنجره هاي فروشگاه، برشته كننده ها، سر طاس آقاي زلفيان...

تلفن:

مردان تلفن را به عنوان يك وسيله ارتباطي براي ارسال پيامهاي كوتاه و ضروري به ديگران در نظر ميگيرند. يك زن و دوستش مي توانند به مدت دو هفته با هم باشند و بعد از جدا شدن و رسيدن به خانه، تلفن را برداشته و به مدت سه ساعت ديگر با هم شروع به صحبت كنند.

آدرس يابي:

وقتي يك زن در حال رانندگي احساس ميكند كه راه را گم كرده، كنار يك فروشگاه توقف كرده و از كسي كه وارد است آدرس صحيح را ميپرسد. مردان اين را به نشانه ضعف ميدانند. آنها هرگز براي پرسيدن آدرس نمي ايستند و به مدت دو ساعت به دور خودشان ميچرخند و چيزهايي شبيه اين ميگويند: "فكر كنم يه راه بهتر پيدا كردم،" و "ميدونم كه بايد همين نزديكي باشه، اون مغازه طلا فروشي رو ميشناسم."

پذيرش اشتباه:

زنان بعضي اوقات قبول ميكنند كه اشتباه كردند. آخرين مردي كه اشتباهش را پذيرفته 25 قرن پيش از دنيا رفته است.

فرزند:

يك زن همه چيز را در مورد فرزندش مي داند: قرارهاي دكتر، مسابقات فوتبال، دوستان نزديك و صميمي،

قرارهاي رمانتيك، غذاهاي مورد علاقه، اسرار، آرزوها و روياها. يك مرد بطور سربسته و مبهم فقط ميداند برخي افراد كم سن و سال هم در خانه زندگي ميكنند.

لباس شيك پوشيدن:

يك زن براي رفتن به خريد، آب دادن به گلهاي باغچه، بيرون گذاشتن سطل زباله و گرفتن بسته پستي لباس شيك مي پوشد. يك مرد فقط هنگام رفتن به عروسي و يا مراسم ترحيم لباس رسمي برتن ميكند.

شستن لباسها:

زنان هر چند روز يك بار لباسهايشان را ميشويند. مردها تك تك لباس هاي موجود در كمد، حتي روپوش و

اونيفرم جراحي هشت سال پيش خود را مي پوشند و هنگاميكه لباس تميزي باقي نماند، يك لباس كثيف بر

تن نموده و كوه ايجاد شده از لباسهاي چرك خود را با آژانس به خشك شويي منتقل ميكنند.

عروسي:

هنگام ياد كردن از عروسي ها، زنان در مورد "مراسم جشن" صحبت ميكنند، مردان درباره "ميهماني هاي دوران مجردي."

اسباب بازي:

دختران كوچك عاشق عروسك بازي هستند و وقتي به سن 11 يا 12 سالگي ميرسند علاقه شان را از دست ميدهند. مردان هيچگاه از فكر اسباب بازي رها نميشوند. با بالا رفتن سن آنها اسباب بازي هايشان نيز گران قيمت تر و پيچيده تر ميشوند. نمونه هاي از اسباب بازيهاي مردان: تلويزيون هاي مينياتوري و كوچك، تلفنهاي اتومبيل، مخلوط كن و آب ميوه گيري، اكولايزرهاي گرافيكي، آدم آهني هاي كنترلي، گيمهاي ويدئويي، هر چيزي كه روشن و خاموش شده، سر و صدا كند و حداقل براي كار كردن به شش باتري نياز داشته باشد.

گل و گياه:

يك زن از شوهرش ميخواهد وقتي مسافرت است به گل ها آب دهد. مرد به گلها آب ميدهد. زن پنج روز بعد به خانه اي پر از گلها و گياهان پژمرده برميگردد. كسي نميداند چرا اين اتفاق افتاده است.

سبيل:

بعضي از مردان مانند هركول پوآرو با سيبيل خوش تيپ ميشوند. هيچ زني وجود ندارد كه با سبيل زيبا

بنظر برسد.

اسامي مستعار:

اگر سارا، نازنين، عسل و رويا با هم بيرون بروند، همديگر را سارا، نازنين، عسل و رويا صدا خواهند زند. اگر بابك، سامان، آرش و مهرداد با هم بيرون بروند، همديگر را گودزيلا، بادام زميني، تانكر و لاك پشت صدا خواهند زد.

پرداخت صورتحساب ميز:

وقتي صورتحساب را مي آورند، با اينكه كلا 15هزار تومان شده، بابك، سامان، آرش و مهرداد هر كدام 10 هزار تومان روي ميز ميگذارند. وقتي دختران صورتحساب را دريافت ميكنند، ماشين حسابهاي جيبي خود را بيرون مي آورند.

پول:

يك مرد 2000 هزار تومان براي يك جنس 1000 توماني مورد نيازش مي پردازد. يك زن 1000 تومان

براي يك جنس 2000 توماني كه نيازي به آن ندارد مي پردازد.

بگو مگوها:

حرف آخر را در جر و بحث ها زنان ميزنند. هر چيزي كه يك مرد بعد از آن بگويد، شروع يك بگو مگوي ديگر خواهد بود.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:24 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

راه اندازي سرور وب تحت ويندوز

راه اندازي سرور وب تحت ويندوز 

راه اندازي سرور وب تحت ويندوز و فراهم نمودن شرايط امنيتي لازم در مقابل نفوذگران

در اين مقاله سعي خواهم داشت در مورد راه اندازي يك وب سرور تحت ويندوز 2000 با IIS 5.0 را شرح دهم و هم چنين نكات لازم را جهت برقراري امنيت لازم در مقابل حفره هاي امنيتي شناخته شده و مهم را ارائه كنم ( من فرض را بر اين مي گيرم كه شما از قبل سرور IIS را بر روي سيستم نصب نموده ايد )


-
شناخت ابزار هاي مديريتي

همان طور كه در شكل زير مشاهده مي كنيد ابزار هاي مديريتي ويندوز 2000 داراي قسمت هاي مختلفي ايست كه سعي مي كنم در مورد هر قسمت در اين بخش توضيحاتي مختصري ارائه كنم ...تصوير 1 - ابزاري هاي مديريتي


Component Services

اين قسمت شامل مديريت و تنظيم نمودن برنامه هاي كاربردي " كام پلاس " است

Computer Management

دسترسي به سيستم هاي داخلي و يا سيستم هاي ريموت و ابزار هاي متعدد جهت تنظيم نمودن آن ها

Data Sources

اضافه نمودن و يا حذف نمودن ديتا سورس هاي OBDC

Event Viewer

مانيتورينگ سيستم و نشان دادن پيغام هاي ترابل شوتينگ ويندوز و يا به عبارتي ثبت كننده فعاليت هاي ويندوز و ...

Internet Services Manager

مديريت سرور IIS

Local Security Policy

ويرايش و تظيم " سياست امنيتي داخلي " نظير دسترسي كاربر و ...

Performance

نشان دهي قابليت هاي سيستم و تنظيمات لاگ هاي اطلاعاتي و اخطارها

Server Extensions Administrator

مديريت Server Extensions ( من معادل دقيقي جهت آن پيدا ننمودم و به همين دليل از خود واژه كاربردي آن استفاده نمودم ‌)

Services

اجرا نمودن و يا استاپ سرويس ها ( نظير تل نت )

Telnet Server Administration

مديريت تنظيمات سرور تل نت و ارتباط دهي آن-
آشنايي با ابزار مديريتي Internet Services Manager

تصوير 2 - Internet Information Services


حال چنانچه بر روي نام وب سرور خود كه از قبل تعيين نموده ايد كليك نماييد در پنچره كناري با سه چيز روبرو مي شويد :

* Default FTP Site
* Default Web Server
* Default SMTP Virtual Server

حال جهت تنظيمات سرور اف-تي-پي بر روي آن كليك سمت راست نموده و Properties را انتخاب نماييد :

تصوير 3 - تنظيمات FTP سرور


خوب چيزهايي كه از هر قسمت لازم به ذكر است را در اينجا شرح مي دهم :

نكته : در قسمت Security Accounts جهت بالا بردن امنيت بيشتر تيك Allow Anonymous Connections را برداريد .

اما در قسمت Home Directory , مسير اصلي اف-تي-پي به صورت از قبل تعريف شده " C:inetpubftproot " است كه مي توانيد آن را تغيير دهيد و اجازه هاي Write , Read را به دلخواه نتظيم نماييد .

در تنظيمات Home Directory به صورت معمول از دايركتوري روي سيستم شما به عنوان دايركتوري ريشه استفاده مي نمايد اما چنان چه بر روي گزينه a share located on another computer كليك كنيد مي توانيد از داده هاي اشتراكي سيستم ديگر نيز استفاده كنيد كه بدين صورت تعريف شده است " \{server}{Share} " كه چنان چه اشتراك سيستم مورد نظر داراي مشخصات زير باشد :

اي پي : 192.168.1.2

اشتراك : FTP$

\192.168.1.2FTP$ :
به اين صورت تعريف مي شود

حال جهت تنظيمات سرور وب بر روي Default Web Server كليك نماييد و چنين صفحه اي را مشاهده مي كنيد:

تصوير 4 - تنظيمات وب سرور


نكته : فولدر هاي IISadmin , IISSamples , MSADC را به دليل داشتن حفره هاي امنيتي كه به نفوذگر اجازه دسترسي مي دهد را حذف نماييد .

در قسمت Default Web Server بر روي آن كليك سمت راست نموده و Properties را انتخاب نماييد :

در Home Directory مي توانيد مسير دايركتوري ريشه سرور به صورت c:inetpubwwwroot تعريف شده است را تغيير دهيد و اجازه هايي نظير Read, Write را تعيين نماييد و ...

حال نوبت به تنظيمات اس-ام-تي-پي مي رسد , اولين نكته اي كه در مورد امنيت آن به نظر مي رسد غير فعال كردن حالت Anonymous است , كه با توجه به شكل زير تمامي مراحل قابل رويت است:

تصوير 5 - غير فعال سازي Anonymous در SMTP Server

نكته : تيك Anonymous Access را برداريد::
حال بهتر است نكات امنيتي لازم را در اينجا ارائه كنم :

-
غير فعال سازي WebDav

پروتكول وب داو استانداردي را جهت ويرايش و مديريت فايل ها در محيط وب را فراهم مي كند , اما آسيب پذيري در آن وجود دارد كه به نفوذگر اجازه دسترسي به سيستم و يا حملات DoS را مي دهد . جهت غير فعال سازي آن اين مراحل را دنبال كنيد :

1 . Regedit
را در منوي ران وارد کنيد

2 .
بعد به

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesW3SVCParameters

برويد

3 .
در منوي اديت يک Value را با چنين مشخصاتي وارد کنيد:


Data Type: DWORD
Value Name: DisableWebDAV
Value Data: 1 ( 0 means WebDAV is enabled )-
غير فعال سازي سرويس DCOM

يكي از ‌آسيب پذيري مشهور ويندوز در سرويس دي كام است و با اينكه هات فيكس جهت رفع مشكل آن عرضه شده است باز هم امكان اسيب رساندن وجود دارد كه بهترين راه غير فعال سازي آن است :

1 . Regedit
را در منوي ران وارد کنيد

2 .
بعد به

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftOle]
برويد

3 .
اين تغيير را ايجاد كنيد :

"EnableDCOM"="N"

-
حذف ديگر Sample Application ها

جهت بالا بردن امنيت بيشتر فولدر C:winnthelpiishelp را نيز حذف نماييد

-
غير فعال سازي NetBIOS Null

اين آسيب پذيري امكان ايجاد حملات DoS و يا كرك پسورد هاي Share را مي دهد . جهت غير فعال سازي آن اين تغييرات را در رجيستري ايجاد نماييد :


Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE
Key: SystemCurrentControlSetControlLSA
Value Name: RestrictAnonymous
Value Type: REG_DWORD
Value Data: 2 (for Windows 2000) or 1 (for Windows NT)-
غير فعال سازي كامپوننت هاي COM

بعضي از كامپوننت هاي كام مورد احتياج نيستند و بايد حذف شوند . جهت اين كار فرمان زير را وارد كنيد :

regsvr32 scrrun.dll /u

-
حذف دايركتوري مجازي IISADMPWD

اين دايركتوري در ويندوز 2000 و NT اجازه ريست پسورد ها را مي دهد . هنگامي كه IIS 5 نصب مي شود به صورت پيش فرض اين دايركتوري ايجاد نمي شود اما در بروز رساني IIS 4.0 به 5 اين دايركتوري وجود دارد . اگر شما از سرورتان جهت اينترانت استفاده نمي كنيد بايد آن را حذف نماييد .

-
حذف Script Mapping هاي آسيب پذير

جهت حذف اين اسكريپت مپينگ ها كه بيشتر آن ها اجازه دسترسي به سيستم را مي دهند اين كارها را انجام دهيد :

1 . Internet Services Manager
را باز كنيد

2 . Properties
را انتخاب كنيد

3 . WWW Service
را انتخاب نموده و Edit را كليك كنيد

4 .
در Configuration , HomeDirectory را انتخاب نماييد

اين اسكريپت مپينگ ها را حذف نماييد:


Web-based password reset: .htr

Internet Database Connector: .idc (all IIS 5 Web sites should use ADO or similar technology)

Server-Side Includes: .stm, .shtm and .shtml

Internet Printing: .printer

Index Server: .htw, .ida and .idq

چندي از نكات امنيتي نيز در اينجا اشاره شد , البته اصول امنيتي فراتر از اين ها هستند ولي خوب اين دستورالعمل ها بيشتر حفره هاي امنيتي موجود را حذف مي كنند.
منبع: Persianhacker.net

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:24 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

 

فلزات شفابخش

 

علاوه بر بكارگيري انرژي سنگ ها و جواهرات ، درمانگران خواص شفابخش فلزات را نيز مورد استفاده قرار مي دهند . آنها معتقدند كه همه چيز در هستي داراي انرژي و آگاهي است و كليه اشكال ، تجلي بيروني اين انرژي هستند و نيروي شفابخش زندگي از اين انرژي عالم گير جاري ميشود كه هستي مطلق و جوهر هر ماده اي است . بدين ترتيب فلزات از جمله تجليات بيروني انرژي اند و شامل مخازن انرژي حياتي هستند كه ميتوانند جهت مقاصد شفابخشي به كار گرفته شوند . روشن بينان قديم هند صرفاً تاثيرات شفابخش انرژي اين اجسام را از طريق ژرف انديشي كشف نموده اند .

مي گويند در دوران ملوك الطوايفي ، پادشاهان و شاهزادگان در ظرف هايي از جنس طلا و نقره غذا مي خوردند . استفاده از اين فلزات در آشپزخانه نه تنها نشان توانگري و ثروت بود بلكه سلامتي را نيز در وضعيت خوبي نگه مي داشت ، مشروط بر اينكه طوري ساخته شده شوند كه بدن قادر به جذب آنها باشد . هر يك از اين فلزات قيمتي داراي خواصي هستند كه نشان دهنده تاثير هدايت كننده آنها بر بدن انسان است .

تاثيرات مضر و زيان آور محيط بر بدن ، ذهن و آگاهي ، ممكن است از طريق استفاده از برخي فلزها خنثي شود . زماني كه اين اجاسم روي پوست قرار گيزند تاثيري الكترومغناطيسي ايجاد مي كنند كه بر روي سلول هاي بدن و نسوج عمل مي كند . به عنوان مثال با استفاده از يك بازوبند نقره يا روي ، شخص ممكن است از بروز ناراحتي هاي ناشي از كبد جلوگيري نمايد .

همانطور كه مي توان يك خانه را توسط يك ميله مسي از برقي كه توسط رعد و برق آسمان ايجاد مي شود ، محافظت نمود ، محافظت نمود ، استفاده از فلزات هم ميتواند بدن را از تشعشعات الكتريكي و مغناطيسي موجود در جو حفظ كند .

فلزات خالص ، يك تشعشع ستاره اي ساطع ميكنند كه باعث انقباض شديد در كشش منفي سيارات مي شود. توجه داشته باشيد كه هر سياره اي داراي فلز مخصوص به خود است ، همچنين هر برجي با دو يا سه نوع فلز در ارتباط است. بهتر است كه به غير از سنگ ، فلز مخصوص خود را هم شناخته و از آنها استفاده نماييم .

 

خورشيد

طلا

ماه

نقره

مريخ

آهن

زهره

مس

عطارد

پلاتين،آلومينيوم

مشتري

قلع

زحل

فولاد

 

كليه فلزات داراي انرژي شفابخش بسياري هستند . انرژي شفابخش فلزات را مي توان از طريق بكارگيري آنها به عنوان زيور آلات و يا قرار دادن آنها در آب در طول شب و نوشيدن آن در روز بعد مورد استفاده قرار داد. فلزات سنگين از قبيل جيوه ، طلا ، نقره ، مس ، سرب و قلع در معالجات به كار گرفته مي شوند. با وجود اين ، فلزات خالص هم ممكن است شامل ناخالصي هايي باشند كه براي اندام هاي حياتي از قبيل كليه ، كبد ، طحال و قلب ايجاد مسموميت نمايند . بنابراين درمانگران روش هاي ويژه اي براي خالص نمودن آنها مقرر مي دارند.

 

 

مس

مس چربي و چاقي را كاهش مي دهد و داوري مقوي بسيار خوبي براي كبد و طحال بوده و براي معالجه كم خوني نيز مفيد است. براي درمان ميتوان آب مس را به صورت خوراكي مصرف كرد و يا يك دستبند مسي به مچ بست . اين فلز در درمان بيماري هاي مفصلي مانند نقرس ، فلج اطفال ، مشكلات مربوط به فشار خون ، تنش هاي رواني و سكته مغزي موثر است .

 

طلا

طلا يك داروي تقويت كننده اعصاب است . باعث تقويت حافظه و هوش مي گردد ، عضلات قلب را تقويت نموده و بنيه و قواي بدني را افزايش مي دهد . طلا براي غش و حملات صرع ، حملات قلبي ، ضعف ريه و اختلالات تنفسي مانند آسم و تنگي نفس مفيد است . طلاي تصفيه شده و خالص با سوزاندن در آتش به خاكستر تبديل مي شود. انرژي طلا همچنين ممكن است از طريق آب درمان كننده آن مورد استفاده قرار گيرد . طلا خاصيت گرمازايي دارد بنابراين در مورد شخصي كه طبيعتي گرم دارد بايد با احتياط مورد استفاده قرار گيرد .

 

نقره

استفاده از نقره به خصوص در درمان نارحتي هاي مربوط به اختلالات گوارشي مفيد است. نقره اندام هايي ماننده معده ، كبد و طحال را تقويت كرده و مانع تشكيل بلغم ميشود و به بدن كمك مي كند تا به راحتي غذا را هضم كند ، نقره يك فلز معالجه كننده خاصيت خونسرد كننده دارد ، بنابراين براي افرادي با طبيعت گرم مفيد است . نقره بنيه و بهره هوش را افزايش مي دهد براي لاغري ، دردپا ، تب مزمن و ضعف بعد از تب ، سوزش قلب ، مشكلات بينايي ، ورم روده ها ، ترشح بيش از حد كيسه صفرا ، خيال بافي و صرع مفيد است . خاكستر نقره ناراحتي هاي ناشي از تورم قلب را تسكين مي دهد . نوشيدن شير گرم كه در ظرف نقره حرارت ديده باشد براي تجديد قوا بسيار موثر است .

 

آهن

آهن براي مغز استخوان ، بافت استخوان ، گلبول هاي قرمز ، كبد و طحال مفيد است و توليد گلبول هاي قرمز را افزايش مي دهد ، بنابراين خاكستر آن براي معالجه كم خوني مورد استفاده قرار ميگيرد . و به عنوان يك پادزهر براي تورم كبد و طحال بسيار موثر است . آهن باعث تقويت ماهيچه ها در نسوج عصبي مي گردد و داراي خاصيت جوان كننده است.

 

قلع

يك عنطر طبيعي براي جواني است . خاكستر خالص قلع براي معالجه ديابت تنگي نفس و عفونت هاي دستگاه تنفس ، كم خوني ، بيمارهاي پوستي و انسداد ترشح صفرا به كار برده مي شود .

 

جيوه

جيوه فلز بسيار سنگين و موثري است و به برانگيختن سيستم آنزيمي كمك نموده و باعث نوسازي و تغيير نسوج ميگردد . جيوه در تاريخ اساطير هند ، نطفه خدايي به نام شيوا محسوب مي شود . جيوه باعث افزايش هوش و آگاهي مي گردد ولي نبايد به تنهايي مورد استفاده قرار گيرد و هميشه بايد با گوگرد همراه باشد .

 

سرب

سرب داراي خاصيت درماني بسيار موثري براي امراض پوستي است . همچنين براي معالجه آماس( ورم )، سوزاك ، سفليس و ناراحتي هاي زنان به كار برده مي شود . 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:23 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

کوکی چیست؟

کوکی چیست؟ 

«کوکی» بخش کوچکی از اطلاعات فرستاده شده توسط وب‌سرور برای ذخیره در مرورگر است تا بتواند بعدا از طریق آن مرورگر، دوباره خوانده شود. دیتای ذخیره شده برای اینکه وب‌سرور یک سایت، اطلاعات مشخصی را درباره بازدیدکننده آن وب‌سایت خاص بداند، مفید است. کوکی فرمت فایل متنی را دارد که در دایرکتوری مربوط به مرورگر ذخیره می‌شود و در هنگامی که مرورگر در حال اجراست در حافظه RAM قرار می‌گیرد. این اطلاعات می‌تواند هنگامی که کاربر از وب‌سایت خاصی خارج شد، در هارد درایو ذخیره شود. کوکی‌ها ابزار بسیار مهمی برای نگهداشتن state روی وب هستند. state به توانایی یک برنامه برای کار با کاربر بصورت محاوره‌ای اشاره دارد. برای مثال، شما برای استفاده از قطار یا اتوبوس بلیت رزرو می‌کنید. در روز سفر، هنگامی که بلیت را نشان می‌دهید، اجازه خواهید یافت که وارد قطار یا اتوبوس شوید، در غیراینصورت مسوول وسیله نقلیه نمی‌داند که آیا شما این اجازه را دارید یا خیر. در حقیقت در اینجا بلیت برای نگهداشتن state‌ بین شما و مسوول قطار مهم است. HTTP یک پروتکل بدون قابلیت state‌ است. به این معنی که هر بار مشاهده یک سایت توسط سرور بعنوان اولین مشاهده کاربر تلقی می‌شود. به این معنی که سرور همه چیز را بعد از هر درخواست فراموش می‌کند، مگر اینکه یک بازدید‌کننده برای یادآوری آینده به سرور به طریقی مشخص گردد. کوکی‌ها این کار را انجام می‌دهند.

کوکی‌ها فقط می‌توانند به وب‌سرور بگویند که آیا شما قبلا هم از سایت دیدن کرده‌اید و اطلاعات کمی (مثلا یک شماره کاربر) در مرتبه بعد که از سایت دیدن می‌کنید از خود وب‌سرور به آن برگردانند. بیشتر کوکی‌ها هنگامی که از مرورگر خارج می‌شوید از بین می‌روند. نوع دیگری از کوکی‌ها بعنوان کوکی ماندگار وجود دارند که تاریخ انقضاء دارند و تا آن تاریخ روی هارددرایو شما باقی می‌مانند. کوکی ماندگار می‌تواند برای ردگیری عادات وبگردی یک کاربر با مشخص‌کردن وی هنگام مراجعه مجدد به یک سایت مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات در مورد اینکه اهل کجا هستید و به چه صفحات وبی سر می‌زنید در فایلهای لاگ یک وب‌سرور وجود دارد و می‌تواند برای ردگیری رفتار وبگردی کاربران مورد استفاده قرار گیرند، اما کوکی‌ها آن را آسانتر می‌کنند.چگونه می‌توان از وجود کوکی‌های ماندگار روی سیستم مطلع شد؟

کوکی‌های ماندگار در مکانهای مختلفی روی سیستم شما بسته به مرورگر وب و نسخه‌ای از آن که استفاده می‌کنید، ذخیره می‌شوند. نت‌اسکیپ تمام کوکی‌های ماندگارش را در فایلی به نام cookies.txt روی کامپیوتر شما در دایرکتوری نت‌اسکیپ ذخیره می‌کند. می‌توانید این فایل را با یک ویرایشگر متن باز و ویرایش کنید و یا هر کوکی را که نمی‌خواهید نگهدارید، پاک کنید و چنانچه می‌خواهید از دست تمام کوکی‌ها خلاص شوید، فایل را پاک کنید. اینترنت‌اکسپلورر کوکی‌های ماندگار را در فایلهای جداگانه ذخیره می‌کند و توسط نام کاربر و نام دامنه سایتی که کوکی را فرستاده است، نامگذاری می‌کند. برای مثال john@ciac.txt. این کوکی‌ها در دایرکتوری /Windows/cookies یا /Windows/profiles/cookies ذخیره می‌شوند. می‌توانید هرکدام از این کوکی‌ها را که نمی‌خواهید، پاک کنید. می‌توانید این فایلها را بازکنید تا ببینید از کجا آمده‌اند و چه اطلاعاتی دارند. برای مثال آنچه می‌بینید محتویات یک کوکی IE‌ هستند.WEBTRENDS_ID

61.1.129.58-1041789995.121030

www.bazee.com/

1024

3872737152

30271763

3731731632

29537508

*

این فایل کوکی abhishek@www.bazee.txt (abhishek شناسه فرد وارد شونده به سایت است) نامیده شده است. کوکی‌ها ممکن است اطلاعات مختلفی را دربرداشته باشند که بسته به کوکی متفاوت است. در این کوکی IP فرد نیز (61.1.129.58) ذخیره شده است. در اینجا قصد وارد شدن به جزئیات را نداریم.

کوکی‌ها برای چه استفاده می‌شوند؟

یک استفاده از کوکی‌ها برای ذخیره کلمات عبور و شناسه‌های برای وب‌سایتهای خاص است. همچنین برای ذخیره اولویتهای کاربران در صفحات آغازین نیز استفاده می‌شوند. در این حالت مقداری از هارد کامپیوتر شما برای ذخیره این اطلاعات از مرورگرتان تقاضا می‌شود. بدین طریق، هر زمان که به آن وب‌سایت وارد می‌شوید مرورگر شما بررسی می‌کند که ببیند آیا الویتهای از پیش تعیین‌شده‌ (کوکی) برای آن سرور مشخص دارید یا خیر. اگر اینطور باشد، مرورگر کوکی را همراه با تقاضای شما برای صفحه وب، به وب‌سرور ارسال خواهد کرد. مایکروسافت و نت‌اسکیپ از کوکی‌هایی برای ایجاد صفحات آغازین شخصی روی وب‌سایتهایشان استفاده می‌کنند. استفاده‌های معمول که شرکتها بخاطر آنها از کوکی استفاده می‌کنند شامل سیستمهای سفارش آنلاین، شخصی‌سازی سایتها و ردگیری وب‌سایتها می‌شود.

کوکی‌ها منافعی دارند. شخصی‌سازی سایت یکی از مفیدترین استفاده‌های کوکی‌ها است. برای مثال، فردی وارد سایت CNN (یا حتی MyYahoo) می‌شود اما نمی‌خواهد اخبار تجاری را ببیند. این سایت به فرد اجازه این انتخاب را می‌دهد. از این به بعد (یا تا زمانیکه کوکی منقضی می‌شود) این شخص اخبار تجاری را وقتی به سایت CNN‌ متصل می‌شود، نمی‌بیند. حتما تا حالا دیده‌اید که در بعضی وب‌سایتها هنگامی که با استفاده از شناسه و گذرواژه وارد می‌شوید، انتخابی تحت عنوان «مرا دفعه بعد بخاطر داشته باش» وجود دارد. این امر با ذخیره شدن شناسه و کلمه‌عبور شما در یک کوکی روی کامپیوترتان، میسر می‌شود.

بعضی بازدیدکنندگان آن را بعنوان تعرض به حریم خصوصی می‌پندارند برای وب‌سایتهایی که روند فعالیتشان روی یک سایت را ردگیری می‌کنند. این کمک می‌کند که اطلاعات و سرویس‌های مورد جستجو را بسرعت بیابید و بدون تاخیر به سر کار اصلی خودتان برگردید. آمار برای طراحی مجدد سایت بسیار مهم هستند. گاهی مدیر سایت نیاز دارد بداند آیا ۱۰۰ نفر مختلف از سایتش بازدید کرده‌اند یا فقط یک فرد (یا روبات)‌ بطور پیوسته ۱۰۰ مرتبه دکمه reload (یا refresh) را انتخاب کرده است. کوکی‌ها کاربردهای دیگری نیز دارند و یکی از آنها امکان ردگیری فعالیت کاربران است. اجازه دهید که یک مثال را ببینیم.

DoubleClickNetwork
سیستمی است که توسط DoubleClickCorporation ایجاد شده است تا پروفایل افرادی را که از وب استفاده می‌کنند ایجاد کند و آگهی‌های تجاری متناسب با علاقه‌شان را به آنها ارائه کند. مشتری‌های DoubleClick وب‌سایتهایی هستند که قصد تبلیغ خدماتشان را دارند. هر عضو این شبکه میزبانی برای تبلیغ سایر اعضاء می‌شود. هر وب‌سایت که عضو می‌شود تبلیغ خود را ایجاد و در اختیار سرور DoubleClick قرار می‌دهد. هنگامی که یک کاربر به یکی از این سایتها می‌رود، یک آگهی از سایر سایتها نیز در HTML‌ ارائه شده به کاربر وجود دارد. با هربار بارگذاری مجدد صفحه، آگهی متفاتی به کاربر ارائه می‌شود. از نظر کاربران این تبلیغات با سایر تبلیغات تفاوتی ندارند، در حالیکه اینطور نیست. هنگامی که کاربری برای اولین بار به سرور DoubleClick‌ متصل می‌شود، سرور یک کوکی برای آن مرورگر ایجاد می‌کند که یک شماره مشخصه یکتا در بردارد. از آن به بعد هر زمان که کاربر به یکی از وب‌سایتهای عضو DoubleClick‌ متصل می‌شود، شماره مذکور به سرور ارسال می‌شود و کاربر تشخیص داده می‌شود. با گذشت زمان و داشتن اطلاع از سایتهایی که کاربر بازدید کرده است، پروفایلی از علائق کاربر در اختیار سرور قرار می‌گیرد. با داشتن این پروفایل، سرور DoubleClick می‌تواند تبلیغاتی را که بیشتر مورد نظر کاربر است انتخاب کند. بعلاوه می‌تواند از این اطلاعات برای دادن بازخورد مناسب به اعضا مانند پروفایل کاربران و میزان تاثیر تبلیغاتشان استفاده کند. برای اینکه بفهمید آیا توسط DoubleClick ردگیری شده‌اید یا نه، کوکی‌های مرورگر خود را امتحان کنید و ببینید آیا چیزی شبیه به این:

ad.doubleclick.net FALSE / FALSE 942195440 IAA d2bbd5
در کوکی‌ها وجود دارد یا خیر.

منبع: PersianHacker.Net

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:22 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

مطالبی كوچك از تاريخ كهن ايران

مطالبی كوچك از تاريخ كهن ايران

آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه سيستم اگو يا فاضلاب را جهت تخليه آب شهری به بيرون از شهر اختراع كردند ايرانيان بودند؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه اسب را به جهان هديه كردند ايرانيان بودند؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه ئamp;shy;يوانات خانگی را تربيت كردند و جهت بهره مندی از آنان استفاده كردند ايرانيان بودند؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه مس را كشف كردند ايرانيان بودند؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه آتش را در جهان كشف كردند ايرانيان بودند؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه ذوب فلزات را آغاز كردند ايرانيان بودند(در شهر سيلك در اطراف كاشان)؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه كشاورزی را جهت كاشت و برداشت كشف كردند ايرانيان بودند؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه نخ را كشف كردند و موفق به ريسيدن آن شدند ايرانيان بودند؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه سکه را در جهان ضرب كردند ايرانيان بودند؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه عطر را براي خوشبو شدن بدن ساختند ايرانيان بودند؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه كشتی يا زورق را ساختند به فرمان يكی از پادشاهان زن ايرانی بوده است؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه شيشه را كشف كردند و از آن برای منازل استفاده كردند ايرانيان بودند؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه زغال سنگ را كشف كردند ايرانيان بودند؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه مقياس سنجش اجسام را كشف كردند ايرانيان بودند؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه به كرويت زمين پي بردند ايرانيان بودند؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه ئamp;shy;روف الفبا را ساختند در 7000 سال پيش در جنوب ايران،ايرانيان بودند؟
آيا ميدانيد:اولين مردمانی كه قاره آمريكا را كشف كردند ايرانیان بودند و كريستف كلب و واسـكـودوگاما بر اثر خواندن كتابهــای ايرانی كه در كتابخـانه واتيكان بوده به فكـر قــاره پيمايی افتاده اند؟
آيا ميدانيد:كورش كبير در شوروی سابق شهری ساخت به نام كورپوليس كه خجند امروزی نام دارد؟
آيا ميدانيد:كورش پس از فتئamp;shy; بابل به معبد مردوك رفت و برای ابراز مئamp;shy;بت به بابلی ها به خدای آنان ائamp;shy;ترام گذاشت و در همان معبد كه بيش از 1000 متر بلندی داشت برای اثبات ئamp;shy;سن نيت خود به آنان تاج گذاری كرد؟
آيا ميدانيد:اولين هنرستان فنی و ئamp;shy;رفه اي در ايران توسط كورش كبير در شوش جهت تعليم فن و هنر ساخته شد؟
آيا ميدانيد:اولين ارتش سواره در دنيا توسط سام ايرانی با 115 سرباز اختراع شد؟
آيا ميدانيد:كلمه شاهراه از راهی كه كورش بين سارد پايتخت كارون و پاسارگاد ائamp;shy;داث كرد گرفته شده؟
آيا ميدانيد:ديوار چين با بهره گيری از ديواری كه كورش در شمال ايران در سال 544 قبل از ميلاد ساخت،ساخته شد؟

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:21 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

وقتی سهراب سپهری دانشجو بود

وقتی سهراب سپهری دانشجو بود
(از آقاي سپهری بابت لرزاندن تن ايشان در گور عذرخواهي مي‌نمايم.)

 

اهل دانشگاهم     
روزگارم خوش نيست
ژتوني دارم    
       خرده عقلی    
         
سر سوزن شوقي
 

اهل دانشگاهم پيشه ام گپ زدن است
گاه گاهي مي نويسم تكليف     
                  مي سپارم به شما
                         تا به يك نمره ناقابل بيست   
                         كه در آن زندانيست   
                         دلتان زنده شود
چه خيالي چه خيالي ميدانم    
گپ زدن بيهوده است
خوب ميدانم دانشم بيهوده است
اوستاد از من پرسيد       
              چقدر نمره ز من مي خواهي
من از او پرسيدم                دل خوش سيري چند

 

اهل دانشگاهم      
قبله ام آموزش
      جانمازم جزوه          
          مشق از پنجره ها ميگيرم
همه ذرات وجودم متبلور شده است
درسهايم را وقتي مي خوانم     
              كه خروس مي كشد خميازه
                          مرغ و ماهي خواب است

 

خوب يادم هست      
مدرسه باغ آزادي بود
درس بي كرنش مي خوانديم     
            نمره بي خواهش مي آورديم
تا معلم پارازيت مي انداخت      
             همه غش مي كرديم
                   كلاس چقدر زيبا بود و معلم چقدر حوصله داشت
درس خواندن آنروز       
مثل يك بازي بود
كم كمك دور شدم از آنجا        
بار خود را بستم
عاقبت رفتم در دانشگاه         
            به محيط خشن آموزش
                   و به دانشكده علوم سرايت كردم   
رفتم از پله كامپيوتر بالا
            چيزها ديدم در دانشگاه
                  من گدايي ديدم در آخر ترم          
                                  در به در مي گشت
                                        يك نمره قبولي مي خواست


من كسي را ديدم        
       از ديدن يك نمره ده
             دم دانشگاه پشتك مي زد
شاعري ديدم         
     هنگام خطابه       
          به خرچنگ مي گفت ستاره
                   و اسيد نيتريك را جاي مي مي نوشيد
همه جا پيدا بود          
         همه جا را ديدم
بارش اشك از نمره تك          
جنگ آموزش با دانشجو
حذف يك درس به فرماندهي كامپيوتر
فتح يك ترم به دست ترميم       
قتل يك لبخند در آخر ترم
همه را من ديدم      
         من در اين دانشگاه در به در و ويرانم
         من به يك نمره نا قابل ده خشنودم          
         من به ليسانس قناعت دارم
               من نمي خندم اگر دوست من مي افتد
               من نمي خندم اگر نرخ ژتون را دو برابر بكنند
                                    و نمي خندم اگر موي سرم مي ريزد


من در اين دانشگاه             
در سراشيب كسالت هستم
خوب مي دانم استاد          
كي كوئيز مي گيرد
برگه حذف كجاست             
سايت و رايانه آن مال من است
تريا،نقليه
و دانشكده از آن من است
ما بدانيم اگر سلف نباشد          
                 همگي مي ميريم
و اگر حذف نباشد        
                 همگي مشروطيم


            نپرسيم كه در قيمه چرا گوشت نبود
            كار ما نيست شناسايي مسئول غذا
            كار ما نيست شناسايي بي نظمي ها
            كار ما شايد اينست كه در مركز پانچ
            پي اصلاح خطا ها برويم

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:16 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

فشرده كردن فايلها توسط ويندوز XP

فشرده كردن فايلها توسط ويندوز XP

ويندوز xp برنامه مخفي جالبي در اين زمينه دارد كه شما با استفاده از آن مي توانيد هرگونه فايل را فشرده كنيد. IEXPRESS اين كار را برايتان انجام مي دهد.

اين برنامه به صورت WIZARD طراحي شده است و شما براحتي مي توانيد با آن كار كنيد. اين برنامه پس از فشرده كردن فايلها ، فايل اجرائي تحويل شما ميدهد كه اين فايلها ميتوانند روي هر سيستمي باز شوند.

كافيست در كادر RUN از منوي START كلمه IEXPRESS را تايپ كرده و اينتر را بزنيد.

مراحل كار در زير شرح داده شده است:

در ابتدا شما بايد دستورالعمل فشرده سازي را تكميل كنيد. براي اين كار در پنجره باز شده گزينه creat new self extraction directive file‌ را انتخاب كرده ، next را بزنيد. گزينه Extract Files Only را انتخاب كرده ، مجدد Next كنيد.

در اين مرحله يك نام را براي عنوان بسته ايجاد شده تايپ كنيد و دكمه Next را بزنيد. حال اگر بخواهيد هنگام نصب بسته، كاربر با پيغامي مواجه شده و پس از تاييد آن بسته را نصب كند، مي توانيد اين پيغام را در كادرPrompt User With وارد كنيد. در غير اينصورت No Prompt را برگزيده، Next را بزنيد.

اگر ميخواهيد قبل از نصب يك توافق نامه براي كاربر نمايش داده شود، Display a License ‌را فعال كرده و فايل مربوطه را جستجو كنيد.(اين فايل را بايستي قبلا ايجاد كرده باشيد اين كار را ميتوانيد در يك محيط متني انجام دهيد.)
در غير اينصورت Do Not Display a License را انتخاب و Next كنيد.

در اين مرحله با زدن دكمه Add فايلي را كه ميخواهيد فشرده شود انتخاب كنيد.سپس دكمه Next را بزنيد.

در قسمت بعد مشخص مي كنيد كه برنامه نصب، چگونه نمايش داده شود.با انتخاب Default آن را به حال خود رها كرده و Next كنيد.

اگر ميخواهيد پس از نصب پيغامي براي كاربر نمايش داده شود، آن را در كادر Display Message وارد كنيد.و گر نه No Message و سپس Next را بزنيد.

حال يك مسير و يك نام براي بسته برگزينيد. با زدنNext مسير فعلي را براي ذخيره قبول كرده و دوبار Next را بزنيد تا فشرده سازي آغاز شود.

در پايان Finish‌ را كليك كنيد.اكنون ميتوانيد به محل تعيين شده رفته و بسته را مشاهده كنيد.
همچنين با گرفتن Properties از فايل فشرده شده و فايل اوليه مي توانيد تغيير حجم آنها را مشاهده كنيد.حتي ميتوانيد براحتي اين بسته را به كامپيوترهاي ديگر منتقل كنيد.براي نصب كافيست برروي آن دابل كليك كرده و مسير قرارگرفتن آن را پس از نصب تعيين كنيد.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:15 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك‌

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك‌

 

 حدود 20سال است كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك به‌صورت گسترده‌اي معروف و محبوب شده‌اند. چيزي كه زماني به عنوان يك ابزار مالي گمنام بود، الان بخشي از زندگي روزمره مردم شده است. در كشور آمريكا حدود 80 ميليون نفر در صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري كرده‌اند. به‌عبارت ديگر تنها در كشور آمريكا‌تريليون‌ها دلار در صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري شده است. اين يك دانش عمومي‌شده است كه سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي مشترك بهتر از اين است كه پول خود را در حساب‌هاي پس‌انداز نگه داريم. صندوق سرمايه‌گذاري مشترك به‌عنوان يك ابزار كمكي براي سرمايه‌گذاران كوچك است تا در بخشي از بازار سهيم باشند و مجبور نباشند كه اوقات گرانبهاي خود را صرف خواندن روزنامه‌هاي اقتصادي بكنند. البته به همان راحتي هم كه گفته  مي‌شود نيست. صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري در تئوري بسيار جالب و زيبا هستند اما در عمل هميشه آن طور نمي‌باشد. نه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك يك نوع هستند و نه سرمايه‌گذاري در آنها به آساني پاسخ دادن به اولين نمايندگي فروش يا كارگزاري است كه شما را وسوسه مي‌كند.اين مقاله مباني صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري را شرح داده و اندكي موضوع‌هاي مربوط به‌اين صندوق‌ها را شفاف خواهد كرد. البته قبل از هر گونه اقدامي‌بهتر است كه آشنايي اوليه را با سهام و اوراق قرضه به‌دست آوريد.

صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري چيستند؟

 1) شركت يا موسسه‌اي كه مجموعه‌اي از وجوه جمع‌آوري شده سرمايه‌گذاران را سرمايه‌گذاري مي‌كند و امكان مديريت حرفه‌اي و تنوع سازي مناسب را فراهم مي‌كند، چيزي است كه سرمايه‌گذاران به تنهايي قادر به انجام آن نمي‌باشند. اصطلاح‌هاي ديگري نيز مانند شركت‌هاي سرمايه‌گذاري يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با <سرمايه باز> نيز براي صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري استفاده مي‌شوند.

 2) يك شركت سرمايه‌گذاري با سرمايه باز كه سهام خود را به ارزش خالص دارايي‌ها(NAV) خريداري مي‌كند (باز خريد مي‌كند) و به‌صورت مداوم سهام جديد به سرمايه‌گذاران عرضه مي‌كنند، به سرمايه‌گذاران كوچك اين امكان را مي‌دهد كه به صورت غير مستقيم در مجموعه متنوعي از اوراق بهادار مثل سهام و اوراق قرضه سرمايه‌گذاري كنند. هر سرمايه‌گذار در سود و زيان صندوق شريك است NAV. صندوق هر روز مشخص مي‌شود. هر صندوق در سرمايه‌گذاري خود به <اميد نامه‌اي> كه براي آن تدارك ديده شده است، توجه مي‌كند.

 3) صندوق مشترك سرمايه‌گذاري چيزي به جز مجموعه‌اي از سهام و اوراق قرضه نمي‌باشد. فرض كنيد كه يك شركت گروهي از مردم را جمع آوري كرده و پول آنها را در سهام، اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار سرمايه‌گذاري مي‌كند. هر سرمايه‌گذار سهامي را به دست مي‌آورد كه نشان دهنده مالكيت بخشي از دارايي‌هاي صندوق است.

عايدي صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري‌

 شما از سه طريق مي‌توانيد با سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري درآمد كسب كنيد:

 1) درآمد‌هايي كه از طريق سود نقدي سهام صندوق و بهره اوراق قرضه موجود در صندوق به‌دست مي‌آيد. اين درآمد‌ها هر ساله توسط صندوق به سرمايه‌گذاران به‌عنوان سود نقدي توزيع مي‌شود.

 2) اگر صندوق، اوراق بهاداري را كه قيمت آنها افزايش يافته پيدا كرده است، بفروشد بازده سرمايه‌اي بدست خواهد آورد. بيشتر صندوق‌ها اين عايدي‌ها را هم به‌عنوان سود بين سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌كنند.

 3) اگر ارزش اوراق بهادار موجود در صندوق افزايش پيدا كند اما مديران صندوق آنها را براي شناسايي بازده سرمايه‌اي نفروشند، ارزش سهام صندوق افزايش پيدا خواهد كرد. در اين صورت شما مي‌توانيد سهام خود را با سود بيشتر بفروش برسانيد. معمولا صندوق‌ها اين امكان را به شما خواهند داد كه بجاي دريافت سود‌هاي خود آنها را مجددا در صندوق سرمايه‌گذاري كرده و سهام بيشتري دريافت كنيد.

مزاياي صندوق سرمايه‌گذاري مشترك‌

 1) مديريت حرفه‌اي:اولين مزيت صندوق سرمايه‌گذاري مشترك (حداقل در تئوري) مديريت حرفه‌اي سرمايه شما مي‌باشد. سرمايه‌گذاران به‌اين دليل در صندوق سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه وقت و تخصص لازم را براي سرمايه‌گذاري به‌صورت انفرادي ندارند. صندوق مشترك سرمايه‌گذاري راهي ارزان براي سرمايه‌گذاران كوچك است كه فردي را براي سرمايه‌گذاري و نظارت بر سرمايه‌گذاري خودشان استخدام كنند.

 2) تنوع سازي: با سهامدار شدن در صندوق بجاي خريد سهام به‌صورت انفرادي در بازار، ريسك سرمايه‌گذاري شما پخش مي‌شود. فلسفه تنوع‌سازي اين است كه سرمايه‌گذاري در مجموعه زيادي از اوراق بهادار باعث مي‌شود كه زيان‌هاي ناشي از سرمايه‌گذاري در چند اوراق بهادار با  سود‌هاي حاصل از سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادار حداقل شود. به‌عبارت ديگر هر چه تعداد سهام و اوراق قرضه شما زياد باشد، قدرت آسيب‌پذيري هر كدام از آنها به سرمايه‌گذاري شما حداقل مي‌شود. صندوق‌هاي بزرگ شامل صد‌ها سهم از سهم‌هاي مختلف مي‌باشند و امكان ايجاد چنين تنوعي هرگز براي يك سرمايه‌گذار كوچك ميسر نمي‌باشد.

 3) صرفه جويي در مقياس : به خاطر اينكه صندوق‌ها مقدار زيادي از سهام و اوراق بهادار را در هر معامله خريد و فروش مي‌كنند، هزينه‌هاي معاملاتي آنها بسيار پايين‌تر از مواردي است كه فرد خود اقدام به معامله مي‌كند.

 3) نقدشوندگي: صندوق اين امكان را به شما مي‌دهد كه در سريعترين زمان ممكن پول خود را نقد كنيد و براي فروش سهام خود با هيچ مشكلي مواجه نشويد.

 ه) آساني و سهولت: خريد و فروش سهام صندوق به آساني صورت مي‌گيرد. با مبلغ بسيار كمي‌هم مي‌توان در اين صندوق‌ها سرمايه‌گذاري كرد و گاه بانك‌ها هم با تنوع و گستردگي كه دارند امكان خريد و فروش سهام صندوق را در اختيار مشتريان خود قرار مي‌دهند. بسياري از شركت‌ها هم سيستم خريد اتوماتيك سهام را به راه انداخته‌اند، بدين‌صورت كه مثلا هر ماه مبلغ 100دلار بصورت خود كار در صندوقي خاص سرمايه‌گذاري مي‌شود.

معايب صندوق مشترك سرمايه‌گذاري‌

 1) مديريت حرفه‌اي:توجه داشته باشيد كه در زمان ذكر مزاياي صندوق، عامل مديريت حرفه‌اي را با قيد <حداقل> در تئوري آورديم. عده‌اي از سرمايه‌گذاران در اين مورد كه مديران صندوق‌ها بهتر از ما اوراق بهادار مناسب را تشخيص مي‌دهند تشكيك مي‌كنند. مديران لغزش‌ناپذير نيستند و در صورتي هم كه صندوق زيان مي‌كند حقوق خود را دريافت مي‌كنند (و يا به‌گونه‌اي ديگر مي‌توانند مزاياي لازم را كسب كرده باشند.)

 2) هزينه‌ها:صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري تنها به ‌اين علت به‌وجود نيامده‌اند كه زندگي شما را آسان‌تر كنند. هر صندوقي به‌دنبال كسب سود براي موسسان آن نيز مي‌باشد. صنعت  صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري در مخفي كردن هزينه‌ها در لابه‌لاي عبارات پيچيده استادي تمام دارند.

 3) رقيق سازي:به‌علت تنوع‌سازي زيادي كه صورت گرفته است، بازده‌هاي بالاي شركت‌هاي مختلف صندوق در ميان انبوه شركت‌ها گم مي‌شود و اثر كمي‌بر عايدي كل صندوق دارد. رقيق‌سازي ممكن است حاصل فرآيند بزرگ شدن صندوق‌هاي موفق نيز باشد. به‌اين صورت كه مديريت با پول‌هاي  زياد و جديد سرازير شده به صندوق مواجه مي‌شود ولي نمي‌تواند زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي موفق قبلي را پيدا كند و همان بازدهي را از پول‌هاي جديد  به‌دست آورد.

انواع صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري‌

 اگر شما سرمايه‌گذاري از هر نوع سرمايه‌گذاران باشيد، حتما صندوق مشترك خاصي وجود دارد كه به نيازهاي شما پاسخ بدهد. بر طبق آخرين آمار حدود 10هزار صندوق سرمايه‌گذاري مشترك فقط در آمريكاي شمالي وجود دارد. اين بدان معني است كه تعداد صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري از تعداد سهام‌ها (شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس) بيشتر است.اين نكته را نيز بايد در نظر داشته باشيد كه هر صندوق مشترك سرمايه‌گذاري داراي ريسك و بازده مخصوص به خود مي‌باشد. در حالت كلي بازدهي بالقوه بالا، همراه با ريسك بالقوه بالا مي‌باشد و بالعكس. اگرچه بعضي از صندوق‌ها از ديگر صندوق‌ها كم ريسك‌تر هستند اما به هر حال  هيچ صندوقي بدون ريسك نيست.  با هيچ تنوع‌سازي نمي‌توان كلا ريسك را حذف كرد. اين قانون كل سرمايه‌گذاري‌ها است. هر صندوق اهداف خاصي را دنبال مي‌كند كه‌اين اهداف نوع دارايي‌ها، منطقه‌هاي سرمايه‌گذاري و استراتژي سرمايه‌گذاري را مشخص مي‌كنند.

 

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك‌

 ادامه از صفحه 9

 در يك طبقه‌بندي اساسي سه نوع صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري وجود دارد:

 -1صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌ها 2-صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري در اوراق با درآمد ثابت3-صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري در بازار پول.هر طبقه‌بندي ديگري در صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري به نوعي در طبقه بندي‌هاي بالا جاي خواهد گرفت. به‌عنوان مثال آن دسته از صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌ها كه در شركت‌هاي در حال رشد سريع سرمايه‌گذاري مي‌كنند به صندوق‌هاي در حال رشد معروف شده‌اند و همان صندوق‌ها اگر در سهام شركت‌هاي يك منطقه خاص سرمايه‌گذاري بكنند به نام صندوق‌هاي مشترك منطقه‌اي  خوانده مي‌شوند.در بررسي انواع صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري از كم‌ريسك‌ترين آنها شروع و به مرور پرريسك‌ترين آنها خواهيم رسيد.

 الف) صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري در بازار پول‌

 بازار پول شامل ابزار كوتاه‌مدت بدهي نظير اوراق خزانه مي‌باشد. اينجا براي پارك كردن پول شما مكان امني است. اگر چه ممكن است بازدهي بالايي به‌دست نياوريد اما هيچ نگراني از بابت از دست دادن اصل پول خود نيز نخواهيد داشت.

 ب)صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت‌

 نامگذاري اين صندوق‌ها به صندوق‌هاي درآمدي نامگذاري با مسمايي است. هدف اين صندوق‌ها ايجاد درآمد پيوسته و ثابت براي سرمايه‌گذارانشان مي‌باشد و عمده سرمايه‌گذاران اين صندوق‌ها سرمايه‌گذاران محافظه‌كار و افراد بازنشسته است. اگرچه‌ اين صندوق‌ها بازدهي بالاتر از گواهي سپرده و سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي بازار پول دارند، اما بدون ريسك هم نمي‌باشند. علت ريسك دار بودن آنها اين است كه انواع مختلفي از اوراق قرضه وجود دارد كه داراي درجات ريسك مختلفي مي‌باشند و ريسك آنها به صندوق سرمايه‌گذاري هم سرايت مي‌كند. از دلايل ريسك دار بودن اوراق قرضه نوسانات نرخ بهره است كه ارزش آنها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

 ج) صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري متوازن‌

 هدف اين صندوق‌ها بوجود آوردن ‌تركيبي از اوراق بهادار بدون ريسك، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شركت‌ها مي‌باشد. به‌عنوان نمونه يك صندوق مشترك سرمايه‌گذاري مي‌تواند ‌تركيبي از 60درصد سرمايه‌گذاري در سهام و 40درصد سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت باشد. ممكن است مدير شركت در انتخاب استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري به درصد‌هاي حداقل و حداكثري محدود شده باشد ولي دامنه عمل محدودي را در اختيار وي بگذارند تا در شرايط مختلف اقتصادي تغييرات لازم را در درصد‌هاي سرمايه‌گذاري انجام بدهد.

 د)صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌ها

 صندوق‌هاي مشتركي كه در سهام شركت‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند دامنه وسيعي از صندوق‌ها را شامل مي‌شوند. معمولا هدف عمده ‌اين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت براي كسب بازده سرمايه‌اي و درآمد‌هاي نقدي اندك مي‌باشد.

 ه)صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري بين‌المللي / جهاني‌

 صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري بين‌المللي تنها در خارج از كشور مربوطه و صندوق‌هاي مشترك جهاني در خارج و داخل كشور سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اينكه‌اين صندوق‌ها امن‌تر يا پر ريسك‌تر از ساير صندوق‌ها هستند مطلب قابل بحثي مي‌باشد. از يك طرف به‌اين علت كه  شامل <ريسك سياسي> نيز مي‌شوند پر ريسك‌ترند ولي از طرف ديگر به علت ايجاد مزيت تنوع سازي گسترده كم ريسك‌تر و ايمن‌تر مي‌باشند و اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه با مرور زمان اقتصادهاي كشورهاي مختلف همبستگي بيشتري باهم پيدا مي‌كنند.

 و) صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري خاص (صنعت يا منطقه خاص(

 اين صندوق‌ها از تنوع سازي گسترده چشم پوشي كرده و در يك بخش جغرافيايي خاص و يا يك صنعت خاص متمركز مي‌شوند‌. به عنوان مثال اين شركت‌ها مي‌توانند در بخش تكنولوژي، داروسازي يا خدمات متمركز شوند. همانگونه كه احتمال بازدهي بالا براي اين شركت‌ها وجود دارد، احتمال زياندهي هم بسيار بالا است.

 ز) صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري اخلاق‌مدار

 اين صندوق‌ها تنها در شركت‌هايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه از معيارهاي خاص اخلاقي و ديني در فعاليت‌هايشان پيروي مي‌كنند. اكثر اين صندوق‌ها در صنعت‌هايي مثل صنعت تنباكو، مشروبات الكلي، اسلحه‌سازي و نيروي هسته‌اي سرمايه‌گذاري نمي‌كنند.

 ح) صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري شاخصي‌

 آخرين اين صندوق‌ها و البته نه كم اهميت‌ترين آنها صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري شاخصي مي‌باشد. اين صندوق‌ها به نوعي عملكرد شاخص‌هاي گسترده‌اي چون500 S‌ِP  را منعكس مي‌كنند.  صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري شاخصي منحصرا بازدهي مشابه بازده بازار را براي سرمايه‌گذارانشان به‌دست مي‌آورند البته با هزينه كمتر.

هزينه‌هاي صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري‌

 هزينه‌ها، بزرگ‌ترين مشكل صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري هستند. بخش بزرگي از بازدهي‌ها به‌وسيله هزينه‌ها  خورده مي‌شوند و در بيشتر موارد علت نا مناسب بودن عملكرد صندوق‌ها همان هزينه‌هاي آنها مي‌باشد.مطلب مورد توجه در اين مقوله اين  است كه صنعت صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري، اين هزينه‌ها را در لابه‌لاي پيچيدگي‌هاي مالي و كلمات نامبهم مخفي مي‌كنند. بعضي از منقدان بر اين باور هستند كه بسياري از هزينه‌ها به اين علت به اين صندوق‌ها تحميل مي‌شود كه بيشتر  سرمايه‌گذاران متوسط به چرايي پرداخت‌هاي خود آگاهي ندارند.حق‌الزحمه‌هاي دريافتي صندوق‌ها را در دو بخش مي‌توان خلاصه كرد‌.

 الف)‌ هزينه‌هاي ساليانه‌اي كه براي عمليات صندوق خرج مي‌شود.

 ب)‌ هزينه‌هاي معاملاتي كه در هنگام خريد و فروش سهام صندوق پرداخت مي‌شود.

خريد و فروش سهام صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري‌

 در بعضي از صندوق‌ها اين امكان براي شما وجود دارد كه از طريق تماس مستقيم با صندوق‌، سهام صندوق  را خريداري كنيد. بعضي از صندوق‌ها نيز سهام خود را از طريق كارگزاران‌، بانك‌ها‌، موسسات مالي و نمايندگي‌هاي بيمه‌ها مي‌فروشند‌. گفته مي‌شود كه سهام بسياري از صندوق‌ها را از طريق برنامه‌هايي كه براي خريد بدون هزينه اين سهام‌ها تدارك ديده شده است مي‌توان خريداري كرد (مثل سوپرماركت‌هاي صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري).بسياري از شركت‌هاي كارگزاري چنين سرويس‌هايي را همراه  خدمات ديگري مثل ثبت و حسابداري سرمايه‌گذاري به شما نيز ارايه مي‌دهند‌.

 فروش سهام اين صندوق‌ها نيز به راحتي خريد آنها مي‌باشد‌. تمامي ‌صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري سهام خود را بازخريد مي‌كنند و مبلغ سهام شما را در طي چند روز كاري (در آمريكا 7روز) پرداخت مي‌كنند‌.

 ارزش سهام صندوق مشترك سرمايه‌گذاري:ارزش سهام صندوق برابر ارزش خالص دارايي‌هاي آن مي‌باشد كه معادل ارزش دارايي‌ها منهاي بدهي‌هاي صندوق تقسيم بر تعداد سهام صندوق مي‌باشد و به اصطلاح NAV معروف مي‌باشد‌. سهام هر صندوق با ارزش NAV در روزنامه‌ها نشان داده مي‌شود  اين ارزش تغيير مي‌كند و دائما در نوسان مي‌باشد‌. علت نوسان اين است كه دارايي‌هاي صندوق مدام تغيير قيمت پيدا مي‌كنند‌. هنگامي ‌كه  شما سهام صندوق را مي‌خريد مبلغي كه پرداخت مي‌كنيد برابر NAV جاري سهام و هزينه دلالي اوليه (front-end load)  مي‌باشد و هنگامي‌ كه سهام صندوق را مي‌فروشيد مبلغ دريافتي شما برابر NAV جاري سهام منهاي هزينه دلالي نهايي (back-end load) مي‌باشد‌.

صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري همانند  سهام نمي‌باشند

 توجه داشته باشيد كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك  مترادف با سهام شركت‌ها نمي‌باشند و كاهش قيمت‌ها در بازار سهام لزوما به اين معني نخواهد بود كه زمان فروش سهامتان از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك  فرا رسيده است‌. سهام شركت‌ها منحصر به فرد است و نرخ بازدهي آن به شرايط بازار بستگي دارد‌. قانون حاكم بر سهام شركت‌ها اين است در قيمت پايين بخر و در قيمت بالا بفروش و بنا به اين قانون است كه در شرايط سقوط بازار سهامداران وحشت زده مي‌شوند و سهام‌هاي خود را به فروش مي‌گذارند‌. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك وابسته به سهام شركت خاصي نمي‌باشند و آنها مجموعه اي از ابزارهاي مالي مثل سهام  و اوراق قرضه شركت‌هاي مختلف مي‌باشند كه بر اساس اهداف راهبردي صندوق و توسط مدير صندوق انتخاب شده‌اند‌. مزيت تنوع سازي بر اين صندوق‌ها مترتب است‌. انواع مختلفي از صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري وجود دارد و درجه تنوع  اوراق بهادار آنها با هم فرق دارد‌. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك بخشي به عنوان مثال كمترين تنوع اوراق بهادار و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك  متوازن بيشترين تنوع اوراق بهادار را دارند‌. اما به‌طور كلي در همه صندوق‌ها كاهش ارزش يك يا چند اوراق بهادار با افزايش ارزش ساير اوراق بهادار جبران مي‌شود‌. به اين دليل است كه توجه به تغييرات بازار به منظور تصميم‌گيري در فروش سهام صندوق خود نمي‌تواند راهبرد مناسبي باشد‌. همچنين به اين علت كه  صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك با اهداف بلند مدت سرمايه‌گذاري مي‌كنند بازدهي كم سال اول از بازدهي مورد انتظار شما نمي‌تواند نشانه و علامت فروش سهام صندوق باشد‌.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:15 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

 

 

 

بلای کشنده اعتیاد به جان جوانان ایرانی

 

 سوریه کبیری - تهران

در آینه می پرسد:"مطمئنید که نمی خواهید همراهتان بیایم؟" ازوقتی که وارد خیابان شوش شده ایم، این دهمین باراست که همین سوال را تکرارمی کند. این باراما لحن پرسشش تغییر کرده وآهنگی نگران تردارد.

راننده دلسوزونگران را درماشین باقی می گذارم و درمقابل ساختمان "انجمن کاهش خسارات اعتیاد پرسپولیس" ازاوخداحافظی می کنم. دلایل نگرانی اوباپشتهای خمیده و گردنهای کج زیر سایه اندک و کوتاه دیوارهای مقابل انجمن روی زمین ولوشده اند.

دردل با تلخی به نگرانیش می خندم. جوانانی که حتی توان پک زدن به سیگارهایشان را ندارند، چه بلائی می توانند برسرمن بیاورند؟ سیگارهایی که درگوشه لبهای تیره رنگ آنها خود به خود دود می شوند.

به محض ورود به مرکز، ازتعداد جمعیت شگفت زده می شوم. طبقه اول پراست ازافرادی که همگی سیگاربه لب دارند. آنها آشکارا از ورودم ناراضی هستند. به اطاق منشی که می خواهم وارد شوم کسی فریاد می کشد: "نوبت تونیست." ناچارمی کوشم ازهمانجا نظرمنشی را به خود جلب کنم و به اوبفهمانم با "دکتربیژن نصیری منش" قرارقبلی دارم.

دکتربابرخوردی دوستانه مرابه اطاق کارش دعوت میکند. دیوارهای اطاق پوشیده از پوسترهای گوناگونی است که هریک بابیانی و تصویری خطرات اعتیاد راگوشزد می کند. روی میز کارش نمودارهایی راقرارداده که هریک نشانگرکاری انجام شده ویا طرحی دردست انجام است.

اوباحرارت ودلسوزی درمورد تاریخچه سازمان توضیح می دهد . دراین مرکزبه معتادین نه به چشم مجرم که مانند بیمارنگریسته می شود. بیمارانی که نیازبه داروی ضروری، تداوم درمان و کمک جهت گذراندن دوره نقاهت دارند. وقتی دکتر نصیری منش درادامه سخنانش گله می کند که چراباید ازدیدگاه مسئولان، قاچاقچی- که تنهابه انباشتن بیشترپول می اندیشد- با معتاد- که قربانی اوست – هردومجرم محسوب شوند؟ "رضا ج" پیاپی سرش را به علامت تایید تکان می دهد. اواندک زمانی پس ازورود من به اطاق دکتر، باپرونده ای زیربغل وارد شد و روی صندلی در برابرپزشک خود نشست. رضا درپاسخ این سوال که برای چه به دیداردکترآمده، سر درد دلش باز می شود. وبدین سان است که من درمیابم اوپس ازچندبارترک واعتیاد دگرباره، آوازه این مرکز را شنیده واین دومین دیدارش با دکترنصیری منش است. چرامیاندیشد که این بارمی تواند ترک بدون بازگشت داشته باشد؟ اومی گوید پس از سالها، این نخستین باراست که کسی برایش احترام قائل می شود وبدون تحقیربه سخنانش گوش می دهد. رضا می افزاید به هنگام ترک اعتیاد درزندان ناچار بوده به همراه سایر معتادان به کارساختمانی تن بدهد. به گفته او هر روزتنها یک نخ سیگاربه معتادین داده می شده که سختی آن زمان را برایشان دوچندان می کرده است.

مرکزپرسپولیس که با دیدعلمی به بحران اعتیادمی نگرد، قطع یک باره واجباری مواد مخدر رامردود می داند. دراین مرکز، پس ازتشکیل پرونده برای مراجعین و آزمایشات اولیه به آنهاغذای گرم، شامپو، قرص متادون و یک بسته شامل برخی لوازم بهداشتی ومصرف مواد مخدر- مثل سرنگ یک بار مصرف- داده می شود. دکتر در برابرشگفتی من ازوجود برخی از محتویات بسته، استدلال می کند از آتجا که ترک اعتیاد به یک باره امری غیرممکن است، دادن این سرنگها سبب می شود معتادان ازمصرف دوباره آنها واستفاده ازسرنگهای یکدیگرخودداری کنند. ناگزیربودن معتادان به بازگرداندن سرنگهای استفاده شده (برای گرفتن بسته های جدید)، تمهید دیگری برای عدم استفاده مجدد ازاین سرنگهااست. این مرکزبا اجرای گام به گام کاهش مواد مورد استفاده معتادین و جایگزین ساختن تدریجی قرصهای متادون به جای این مواد، سبب رهایی آنها ازدام این مرگ آفرینان می شود. به رضا نگاه می کنم واومی گوید که چون تازه به این مرکزمراجعه کرده هنوز متادون دریافت نمی کند. وی درپاسخ این پرسش که به چه ماده مخدری معتاد است می گوید: "هرچی گیرم بیاد. همه چی می کشم. تریاک، هرویین و..." و می افزاید فوریت نخستش درمان عفونتی است که درآزمایش اخیردرخونش دیده شده است. دکترنصیری منش پرونده اورا می گشاید. رضا درفاصله شش ماهه آزمایش قبل ازآخرش (که درآزمایشگاهی دیگرانجام شده) وآخرین آزمایش خونش دراین مرکز، به ایدزمبتلا شده است. واینک دکتربا حوصله برایش توضیح می دهدکه باید بکوشد تا با استفاده ازوسایلی که داخل بسته تحویل گرفته، ازابتلای همسرش به این عفونت پیشگیری کند. ازرضا درموردشغلش می پرسم و پاسخ می شنوم که اخراج شده است. بدون مکث می خواهم بدانم که پول این مواد را ازکجا به دست می آورد. می گوید:"خانوم ما که اززیر بته در نیومدیم. همسایه ها، فامیل، دوست، آشنا و کاسبهای محل کمک می کنن." اما روایت دکترنصیری منش متفاوت است. اوبا اتکا به تجربیاتش معتقداست که معتادانی که اخراج می شوند بدون تردید برای تهیه پول مواد مورد استفاده خود دست به سرقت می زنند. دکتراین را زمانی می گوید که رضا ازاطاق بیرون رفته وبا لبخندی تلخ می افزاید که امیدوارست رضا همسرش را آلوده نکرده باشد. وقتی ازدکترمی خواهم ازنتایج مثبت وامیدوار کننده تلاشهای خود وهمکارانش بگوید، با دست به مرد جوانی که درحال راهنمایی بیماربعدی به اطاق است اشاره می کند و می گوید:"بیشترهمکاران این مرکزازمعتادان پیشین هستند که ترک اعتیاد کرده اند."

این مرکزسازمانی غیرانتفاعی وغیردولتی است که باهمت دکترنصیری منش وهمکارانش و حمایت گروهی ازنیکوکاران راه اندازی شده است .اداره کنندگان امیدوارند به تدریج نظربرخی ازسازمانهای دولتی همچون سازمان بهزیستی را به همکاری جلب کنند.

ازاطاق دکترکه بیرون می آیم حضورسه زن درصف طولانی جلوی داروخانه نظرم راجلب می کند. آنهابا دیدن من صورت خودرا با چادرهایشان می پوشانند. مسئولان داروخانه به سرعت قرصهای متادون را درلیوانهای یکبارمصرف خرد ودرآب حل می کنند. معتادان به محض دریافت این لیوانها به سرعت و یک نفس محتویات آنها را سرمی کشند وجای خود رابه نفربعدی می دهند. مردی به مقابل متصدی داروخانه می رسدکه نگاهی عجیب دارد.

مراجعین بیرون مرکز، دوردکترحلقه زده اند که به رسم زیبای ایرانیان وبرای بدرقه از بنا خارج شده است. برخی از آنان او را درآغوش گرفته ومحکم می بوسند.

تا دستم را روی دستگیره اتوموبیل می گذارم، صدایی برجا میخ کوبم می کند. به جهت صدا برمی گردم ونمی فهمم راننده چگونه با آن سرعت پیاده شده وبین من و آن مرد قرارمی گیرد. او همان است که نگاه عجیبش درصف داروخانه ازبقیه متمایزش کرده بود. درپاسخ نگاه پرسشگرم با لحنی که اندک تمسخری درخود دارد می پرسد:"گزارشت تموم شد؟" وبی آنکه منتظرپاسخ من بماند، می افزاید:"دوس داری واقعا بدونی چه خبره؟"

دقیقه ای بعد او به راننده ناراضی و به شدت نگران می گوید که از کدام خیابان به سمت پارک دولت آباد برود.

دربعد ازظهرداغ تابستان پارک کامل اخالی به نظر می رسد. اوبا بی قیدی به راننده می گوید که اگردربازگشت اثری ازاتوموبیلش نیابد، نمی تواند اورا مقصربداند. بانگاهی راننده را قانع می کنم که کنار ماشینش بماند.

ازپله های پارک که پایین می رویم خم می شود وبسته های پلاستیکی کوچک چهارگوشی را که به وفور روی پله ها ریخته اند برمی دارد و به من نشان می دهد. محتوی هربسته مقدارمصرف یک بارهرمعتاداست. وارد زمین چمن به نسبت بزرگی که می شویم چند جوان را می بینم که بیحال به حالت نیمه درازکش درکناریکدیگرروی چمنها ولوشده اند. هدف ازآمدنم را به آنها می گویم و

می خواهم در صورت تمایل علت اعتیاد خودرا بگویند. روایتها همه یکسانند: خانواده های متزلزل وپرتنش، دوستان ویا پدر(گاهی مادر) معتاد، بیکاری ونومیدی ازفردای نه چندان روشن انگیزه مشترک تمامی آنهاست. هنوزپرسش دوم برزبانم جاری نشده عده ای دورمان حلقه می زنند. یکی که بدنی نیرومند و چهره ای خشن دارد، بی اعتنا به من آنهارامورد تهدید قرارمی دهد ومی گوید: "اگه اسمی ازساقی ببری می دونی چی کارت می کنه؟" طرف سخن من با بی رمقی پاسخ

می دهد:"با ساقی چیکار دارم؟ دارم درد خودمو می گم. " حالامرد تنومند مرا زیر رگبارپرسش گرفته ومی خواهد همه چیز را درباره من بداند. روی سخن را به نخستین معتادی که به پرسشهایم پاسخ داد، برمی گردانم و پس ازاندکی توضیح درباره انجمن کاهش خسارات اعتیاد پرسپولیس می پرسم که چرابرای درمان به آنجا مراجعه نمی کند. مدتی طولانی گیج ومبهوت نگاهم می کند وبالاخره می گوید که چند بارترک کرده ولی به محض بازگشت به "محل" دوباره "مصرف" را ازسرگرفته است. "خانوم وختیم می خایم آدم شیم کسی بمون اعتما د نمی کنه. حتی ننه مون. بیکاری و ....." ویکی با فریاد سخن او رامی برد"برو ریخت و قیافه، رخت ولباس و ماشینای جوونای جردنوببین، محله و خونه مارم تماشا کن. اونوخ دیگه نمی پرسی ما چرااینجور" رو به فریادگرمی پرسم:"شماکه ازفقروبیکاری می نالید پس مواد را چگونه تهیه می کنید؟ و...." درنیمه راه پرسش، مردخشن با اشاره دست به من می فهماند که باید رفع زحمت کنم. هیچ نشئه یاخماری - حتی بی خبرترینشان- شهامت پاسخ به این پرسش را ندارد. آنکه جوانترازبقیه به نظر می رسد، می خواهد بداند مایلم آوازش را گوش بدهم یا نه .مرد تنومند نگاه تهدید آمیزی به او می اندازد، ولی او حالا دردنیایی دیگرسیر می کند. نمی دانم نگاه سرگشته اش کدام روزسفیدبختی را درگذشته کوتاهش می جوید، اما لبخند کمرنگی که دندانهای سیاهش راآشکارمی کند نشان ازآن دارد که او هم به گفته خودش زمانی سری وهمسری داشته است. حالامرد دیگری که کیسه ای دردست دارد و با لهجه خراسانی سخن می گوید و من نمی دانم ازکجا پیدایش شده می گوید:"خانوم وختتوهدر نده. ما همه آفتاب لب بومیم. درسه سن وسالی نداریم ولی همه مریضیای ناجوربی درمون داریم." او یک توصیه "برادرانه" هم به من میکند:"دور و ورتو ببین یه زن اینجا هس؟"

مسافتی پایین ترازاین پارک کلبه نیمه مخروبه ای وجود دارد که درآن یک کارگرساختمانی در خوابی عمیق خرناس می کشد. یک ملاقه کوچک، یک سرنگ کثیف واستفاده شده، مقداری مواد آتش زا و قدری خرده و ریزه دیگرروی زمین گلی پخش شده اند. جوانی می کوشد با لوله پلاستیکی کلفت وکثیفی که دردست دارد بازوی دوستش را ببندد تا رگش پیدا شود.آتشی کوچک برافروخته می شود. گردی سفید درداخل ملاقه کوچک ریخته می شود و با قرارگرفتن ملاقه روی حرارت، مایعی تولید می گردد. جوان با دست لرزان سرنگ را ازروی زمین برمی دارد و بعد از چند کوشش ناموفق بالاخره مایع را به درون سرنگ می کشد. به محض اینکه نوک سرنگ در رگ دستش فرو می رود، خونی به مراتب تیره تراز مایع درون سرنگ به داخل آن سرازیر

می شود. دیگرتاب نگریستن ندارم و روی بر می گردانم. نمی دانم چرا تزریقش که تمام می شود جورابهایش را درمی آورد. برپاهای ورم کرده اش زخمهای عجیبی دارد. همراهم با اشاره به سوراخهایی که دورشان کبود است توضیح می دهد زمانی که رگ دست پیدا نشود، به پا تزریق
می شود. جوان خفته بیدارمی شود وبا دیدن من آشکارا یکه می خورد. به سرعت کت رنگ و رو رفته اش را که زیرسرش مچاله کرده ازروی خاک برمی دارد وبدون تکان دادن روی دوش می اندازد، وبه تندی از کلبه خارج می شود.

خورشید داغ تهران همچنان می تابد ومن نمی دانم چرا حرف آن جوان که لهجه مشهدی داشت بیش از سخنان دکترنصیری منش درگوشم طنین اندازاست" وختتو هدرنده. ما همه آفتاب لب بومیم." دردرون پرتلاطمم صدایی که برایم غریبه است دعا می کند که مرکزدکتربا ظرفیت حداکثر ١٠٠ پذیرش در روز، جوابگوی خیل معتادانی باشد که آماررسمیشان ٢٠٠٠٠٠٠ است. از اين تعداد، یک دهمشان تزریق می کنند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:14 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

فضا، مرزی بی انتها؟

 

 

فضا، مرزی بی انتها؟

 

 

 بابک يکتافر

در سال 1993 در يک عمليات محدود نظامی آمريکا درشهرموگاديشو، پايتخت سومالی که نهايتاً منجر به خروج زود هنگام ارتش آمريکا از اين کشور گشت، 18 سربازآمريکايی جان خود را از دست دادند. پس از گذشت بيش از يک دهه، دانيل ليف، افسر ارشد نيروی هوايی آمريکا و نايب رئيس مرکز فرمان عمليات فضايی اين قوا معتقد است که با استفاده از امکانات فضايی و عملکردی تهاجمی در از کار انداختن شبکه مخابراتی دشمن، عاقبت سربازان آمريکايی به مرگ ختم نمی شد.

چندی پيش روزنامه نيويورک تايمزبا انتشارخبری مبنی بر تقاضای مقامات نيروی هوايی آمريکا ازمقام رياست جمهوری در مورد بازنگری سياست ملی اين کشوردرقبال بهره برداری از فضا که از سال 1996 تا به حال پا بر جا مانده، منشاء بحثی داغ بين سياست مداران واشنگتن، تحليل گران نظامی و ارتشيان شده است. مقامات ارتش خواهان روشن سازی بعضی از بخش ها و تغييربعضی ديگرازمواد اين سياست می باشند و منتقدان صحبت از خط مشی می کنند که چراغ سبز را به جنگ جويان و قدرت طلبان با استفاده از واژه هايی مانند " رعد و برق الهی " 1 ، و طرفداران مسلح کردن فضا نشان می دهد. موافقان بازنگری اين سياست، با اشاره به اين نکته که بهره برداری از فضا با استفاده از ماهواره های سياربرای برقراری ارتباط ميان عوامل نيروهای نظامی، نقشه برداری از ميادين جنگی، نظارت بر حرکت و جابجايی عناصر دشمن وهدايت دقيق موشک های جنگی به اهداف که در هر دو جنگ خليج فارس موفق بود، تکاملی طبيعی در رشد قدرت نظامی درعصر تکنولوژی پيشرفته بوده است ولازم است که اين برتری همچنان ادامه يابد.

به گفته کاخ سفيد پرزيدنت بوش تا قبل از پايان تابستان امسال سياست جديد آمريکا درمورد بهره برداری از فضا را اعلام خواهد کرد. بنا به عقيده ناظران، هر چند که بعيد به نظر می رسد آقای بوش علناً دستور قرار دادن سلاح های کشنده در فضا را بدهد، وليکن انتظار می رود که او در پی گيری از پيشنهاد پنتاگون روند سياست فعلی را تغيير داده و اجازه تحقيقات اوليه برای استفاده نظامی در آينده را صادر کند.

خانم تريسا هيچنز، نايب رئيس مرکز پژوهش های دفاعی در شهر واشنگتن و يکی از مخالفين مسلح سازی فضا معتقد است که تمرکز فشرده واتکاء بر تکنولوژی فضايی در برنامه ريزی برای عمليات نظامی خطرات متعددی را پيش روخواهد داشت.

خانم هيچنز در مصاحبه ای با واشنگتن پريزم گفت:" بهره برداری فضايی قطعاً برا ی ارتش آمريکا منافع بسياری در بر دارد. چنين منافعی نه تنها باعث برتری نظامی در جنگ شده، بلکه همانگونه که در دهه اخير مشاهده کرده ايم، کمکی قابل توجه در کاهش تلفات جنبی و غير نظامی است. وليکن در اختيار داشتن چنين امتيازاتی نمی بايست بهانه ای برای تبديل فضا به يک پادگان نظامی و مختص ارتش آمريکا باشد. " او در ادامه می گويد:" آينده متکی بر امکانات فضايی يک نوع پاشنه آشيل ( نقطه حساس) برای ارتش خواهد بود چرا که اگر پايه قدرت نظامی را فقط در يک طبقه ( فضا ) مستقر کنيم، قاعدتاً توجه دشمنان و عمليات مخربانه آنان هم بر همين يک طبقه متمرکز خواهد بود. هر نوع صدمه به اين نقطه امکانات عملی نيرو های نظامی در زمين را محدود و يا حتی کاملاً از بين خواهد برد. بنابر اين هدف سياست بهربرداری از فضا می بايست جلوگيری از به دام افتادن در چنين تله ای باشد."

خانم هيچنز و هم فکران او همچنين به مشکلات ديگری ازقبيل آلودگی جوی، تراکم دستگاه های فعال و غيرفعال در خارج ازجو زمين و احتمال فجايعی نظير تصادم با سفينه های فضايی و يا ماهواره های مخابراتی و همينطور تحريک کشورهايی نظيرچين و روسيه برای اتخاذ سياستی مشابه، و بازگشت به مسابقه تسليحاتی، اشاره می کنند.

آقای دولمن اوورت، پرفسورمطالعات نظامی مقياسی در مدرسه تحقيقات پَيشرفته فضايی 2 مستقر در پادگان نيروی هوايی مکسول در ايالت آلاباما معتقد است که ايده مسابقه تسليحاتی در فضا و همانند آنچه که در جنگ سرد شاهد آن بوديم غير منطقی می باشد.

دکتر اوورت در مصاحبه ای تلفنی با واشنگتن پريزم گفت:" دنيای ما در اين دوره از تاريخ تفاوت بسياری با دوران جنگ سرد که هر قدم نظامی توسط يکی از دو ابرقدرت باعث تلاش ديگری به دستيابی به سلاح های لازمه برای همطرازی می شد، دارد. در حال حاضرآمريکا رقيبی در عرصه تکنولوژی فضايی ندارد. ديدگاه فکری و چهارچوب عملی حاکم بر دوران جنگ سرد برای کنترل رقابت اتمی بين دو قطب قدرت، شامل حال رقابت در سلاح های فضايی نمی تواند باشد. آمريکا در عرصه تکنولوژی فضايی دارای چنان برتری می باشد که اگر مصمم بر مسلح کردن فضا باشد، بعيد است که چين و يا کشوری ديگر رقابت در فضا و رويارويی با آمريکا را سرمد سياست نظامی خود قرار دهد." او در ادامه گفت:" اگر بخواهيم که به اين برتری رنگی واقعی بدهيم، زمان عمل هم اکنون است، نه آينده ای که رقبای احتمالی در بر خواهد داشت. اگر به پيشرفت ادامه ندهيم، با توجه به افزايش معلومات تکنيکی کشور هايی مانند چين که آنگاه خود را نزيک تر به برابری با قدرت فضايی ما خواهند ديد، قطعاً با مسابقه تسليحاتی در فضا درگير خواهيم شد. "

گشايش مرز های بهشتی

يک ماهواره معمولاً درهر90 دقيقه يکبار به دور زمين گردش می کند. دسترسی به هر نقطه از دنيا در چنين مدت زمانی کم ايده ای است که سالها پنتاگون و جامعه نظامی آمريکا را به خود مشغول داشته است. رقابت فضايی که با اولين پرواز سايوزروسی در اواخر دهه 50 ميلادی آغاز شده و ظاهراً با اولين قدم انسان بر روی کره ماه حدود ده سال پس از آن و با موفقيت آمريکائيان به پايان رسيد، در واقع گشايش مرزی بود به دنيايی که آينده بشر در آن نهفته است. برای تعداد بی شماری ازرجال و سران آمريکائی، برتری کامل در فضا تامين کننده آينده اين کشور به عنوان تنها قطب قدرت نظامی و اقتصادی میباشد، و پيروزی رونالد ريگان در انتخابات رياست جمهوری سال 1980، يکی از اولين محافظه نوکاران که به چنين مقامی دست يافت، زمينه لازمه را برای اين گروه مهيا ساخت تا ايده های خود را به آزمايش بگذارند. يکی از اولين طرح های استفاده نظامی از فضا به کارگيری سيستمی دفاعی بود که از حملات موشک های حامل کلاهک های اتمی جلوگيری میکرد، و چنين بود که سناتور تد کندی، از ايالت ماساچوست و از منتقدان اين طرح اصطلاح جنگ ستاره گان را که از فيلمی با همين نام اقتباس کرده بود بر سر زبان ها انداخت.

به گفته آقای کرگ آيزندرت، پژوهشگر ارشد مرکز تحقيقاتی سياست بين المللی مستقر درشهر واشنگتن، دولت آمريکا تا کنون مبلغی معادل 130$ ميليارد خرج برنامه جنگ ستاره گان کرده است و در حال حاضرساليانه نزديک به 10$ ميليارد دلارصرف اين پروژه که هنوز نتيجه ای قاطع و موفقيت آميزبه بار نياورده است، می کند.

آندرو مارشال مردی است با هشتاد و سه سال سن، جثه ای کوچک ولی پرانرژی. هنوز پس از نزديک به نيم قرن، او را همچنان در راهرو های پنتاگون می توان محو درافکار و گاه درگير بحثی حاد با خود يافت. پيروان آندرو مارشال وی را از نوابغ اين کشور به حساب می آوردند، در حالی که مخالفان او از پيرمردی سخن می گويند که تخيلات خارج از کنترلش آينده ای تيره، خوفناک و بسيار پر خرج را برای اين کشور به ارمغان آورده است. آقای مارشال يکی از بنيان گذاران پروژه جنگ ستاره گان، و ازطرفداران پروپاقرص اصلاحات در ارتش آمريکا در راستای اتکا بر تکنولوژی و بهره برداری از فضا برای گسترش برتری نظامی در آينده می باشد. جرج بوش در بهار سال 1999 و در يکی از اولين سخنرانی های مهم خود به عنوان کانديد رياست جمهوری آمريکا در مدرسه نظامی سیتادل در کارولينای جنوبی، با استفاده از گفته ها و ايده های مارشال سياست خود را در قبال ارتشی که به دليل پوسيدگی شديداً به اصلاحات عمده محتاج می باشد اشاره کرد. از ديگر پيروان آقای مارشال می توان از آقای ديک چنی، معاون اول رئيس جمهور و دونالد رامسفلد، وزير دفاع نام برد. نفوذ اين دو شخصيت باعث انتصاب مارشال توسط پرزيدنت بوش به رهبری "کمسيون بررسی خطرات آينده" شد. به عقيده بسياری از صاحب نظران، نتايج حاصله از کار اين کميسيون، در جوار فعاليت های رامسفلد و آنچه که اودر سال 2001 به عنوان لزوم جلوگيری از " پرل هاربر فضايی " به آن اشاره کرده بود، عصای دست آقای بوش در فضا خواهد شد.

در حال حاضر بين 60 تا 70 ماهواره نظامی امريکايی در مدار کره زمين در حال گردش می باشند که از اين تعداد حدود 30 عدد برای سيستم های راهنمايی و مورد استفاده برای هدايت موشک در صحنه جنگ و ديگر مواردغير جنگی مانند کمک به رانندگان اتوموبيل يا کشتيرانان گم شده در دريا، مورد استفاده قرار می گيرد. طرفداران ادامه بهره برداری از فضا معتقدند که نظامی کردن فضا امری است که در آينده دور به آن توجه خواهد شد. اين گروه بر اين عقيده اند که مشکل فعلی عدم توانايی آمريکا در دفاع ازهمين تعداد معدود ماهواره ها می باشد، نه توسعه و استفاده از اسلحه های ليزری بر عليه ديگر کشورهای اين جهان و اين شايد مهم ترين قدم در مدرنيزه کردن ارتش باشد. تنها مورد استفاده از ليزر، به گفته اين گروه، جلوگيری از حملات دشمنان برای از بين بردن اين ماهواره ها است و اين حملات نه از ايستگاهی در فضا، بلکه از هر نقطه بر روی زمين می تواند انجام گيرد.

آقای بيکراسپرينگ، محقق ارشد بنياد راست گرای هريتج در شهر واشنگتن، در مصاحبه ای با اين نشريه گفت:" مدرنيزه کردن ارتش مانند دوچرخه سواری است. يا به طرف جلوحرکت می کنيد و يا از دوچرخه می افتيد." او که از طرفداران ادامه بهره برداری از فضا است گفت:" هرچند که تمامی اتکا ارتش نبايد بر فضا و استفاده از تکنولوژی فضايی باشد، اما برتری فضايی آمريکا اثری مثبت بر آينده اين جهان خواهد داشت. همانطور که درزمينه برتری نيروی دريايی آمريکا بر آب های جهان مشاهده می کنيم، برتری فضايی، به عوض تهديد می تواند باعث تعادل و آرامش برای ديگر کشورها باشد." مطمئناً تا چند هفته ديگر، با اعلام سياست جديد آمريکا در مورد بهره برداری از فضا توسط کاخ سفيد بازار بحث و گفتگو گرم تر خواهد گشت. حال بايد ديد که اين سياست تا چه حد واقعيت را به دنيای تخيلی هاليوود نزديک می کند. به گفته نويسنده ای مستقر درشهر نيويورک:" چرا در فضا نجنگيم؟ هم جا فراوان است و هم تعداد تلفات کمتر خواهد بود!"

"Rods' from God"
Comparative Military Studies at School of Advanced Air and Space Studies

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:14 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

NetBios چیست؟

NetBios چیست؟

 NetBios چیه ؟ نت بیوس یا Network Basic Input/Onput System یک برنامه خدماتی هست که در ویندوز وجود داره و مایکروسافت اونو قرار داده که کامپیوترها در یک شبکه بتونند یک سری امکانات را با هم شریک بشن مثل فایلها و پرینتر که در این بین فایلها مورد علاقه نفوذگران هستن .

البته در مورد مفاهیم تخصصی تر درباره این 2 سرویس یعنی
NetBios و NetBeui باید بگم که اصول کار اینها به مدل مرجع 7 لایه TCP/IP برمیگرده و اینکه هر کدام به کدام لایه مربوط میشه و به چه صورت وظیفش را انجام میده که البته NetBeui چون وابسته به لایه هفتم هست و اگرچه از نظر سرعت انتقال اطلاعات ، سرعت بالایی داره ولی از نظر آدرس دهی بسیار ضعیف و امروزه در شبکه های TCP/IP استفاده نمیشه و کاربرد آن به شبکه های Lan محدود شده ، اما نت بیوس در شبکه های TCP/IP استفاده میشه .

کلاً ویندوز دارای 3 پیمان و پروتکل اصلی هست که ارتباط بین سیستمها را آسان میکنه که این 3 شامل :

1- پیمان
IPX/SPX : این پیمان مجموعه ای از دو پیمان هست که ارتباط شبکه ای بین کلاینت و سرور شبکه های تحت سیستم عامل ناول نت را برقرار میکنه .

2- پیمان
NetBEUI : این به معنی NetBios Extanded User INterface ( رابط پیشرفته نت با بیوس کاربری) که در اصل NetBEUI یک بخش اضافه شده به NetBios هست که بعنوان یک برنامه کمکی ارتباط را در شبکه های محلی آسان میکنه ، NetBEUI در اصل توسط IBM طراحی شد ولی توسط مایکروسافت در ویندوز 9x و NT بکار رفت .

3- پیمان
TCP/IP : این پیمان که خیلی هم معروف هست را میشه در شبکه های محلی و گسترده (Wans) به همان خوبیه ارتباطات اصلی از طریقه اتصالهای اینترنت بکار برد، TCP قسمتی هست که پیمان شمارا به قسمتهای کوچکتر که بسته ها هستن تقسیم میکنه .

بعد برنامه
TCP تمام بسته های مربوط به یک پیام را در مقصد دریافت کرده و آنرا بصورت اولین پیام تبدیل میکنه ، اما آیپی قسمتی هست که کار آدرس دهی میکنه و اطمینان میده که هر کدام از بسته ها به سیستم مربوطه هدایت میشه ، همچنین پیمانهای دیگری هم مثل FTP(File Transfer Protocol) و یا HTTP(hyper text transfer protocol) & ... هست که توضیح درباره هر کدام از اینها یک مقاله جداگانه میشه و ما را از بحثمان دور میکنه .

اینها دارای لایه های مختلفی هستن که میتونه باهم ارتباط برقرار کنه و اینجاست که یک هکر میتونه به داخل سیستم شما نفوذ کنه ولی میتونین با قطع این ارتباط این اجازه را به اونها ندین ، برای مثال اجازه به اشتراک گذاری فایلهارا ندین و همچنین نباید هیچ پورت یا درگاه بازی که مخصوص یک تروجن یا
Backdoor باشه در سیستمتان باز باشه که اگر غیر از این باشه هکر کارای بیشتری میتونه در هارد شما انجام بده .

برای اینکه اشتراک گذاری فایلها را غیر فعال کنید در ویندوز 9
x به این مسیر برین :

start ->Setting->Control panel->Network و بعد در صفحه Configuration از dialog box تیک گزینه "i want to be able to give others accessto my files" را حذف و غیرفعال کنید .

پورت 139 پورت مربوط به اشتراک گذاری فایل و پرینتر که همان پورت مخصوص نت بیوس و هر کسی که گزینه مربوط به اشتراک فایلها و پرینتر را در قسمت
Network سیستم انتخاب کرده باید بدونه که سیستمش در خطر نفوذ هکرها قرار داره و هر کسی از روی اینترنت میتونه به یک سیستم با این پورت باز وصلشه و این کار بوسیله یک اسکن ساده میتونه انجام شه که همان طور که ملاحظه کردین من در مورد پورت اسکنر Nmap هم براتون توضیح دادم ، ولی اگر دیدین در یک سیستم پورت 139 بازه ادامه کار به چند مورد بستگی داره ، که یکی از شرایط آن ، اینه که باید شخص مورد نظر منابع سیستمش را به اشتراک گذاشته باشه .

برای مثال یک پوشه یا درایو را
share کرده باشه تا شما بتونین وارد آنهاشین و مثلا اگر Level دسترسی را Read Only قرار داده باشه شما فقط میتونین اطلاعات را از سیستم هدف بگیرین و یا اگر Full Access باشه که در این صورت میشه فایل آپلود کرد و یا اطلاعات و پوشه ها را حذف کرد که در این مرحله هست که یک هکر میتونه یک تروجن در سیستم قربانی و Startup آن آپلود کنه و یک BackDoor یا در پشتی در سیستم هدف ایجاد کنه و به وسیله آن به سیستم با امکانات بیشتری نسبت به نت بیوس وصلشه .

خب حالا شروع میکنیم به توضیح و استفاده از نت بیوس ، شما احتیاج به برنامه کمکی ندارید و تمام امکانات لازم در خود ویندوز وجود داره ، هر چند استفاده از برنامه هایی مثل
Netbrute خیلی میتونه به شما کمک کنه که شما میتونین از این سایت http://www.rawlogic.com/netbrute آنرا دانلود کنین ، کمترین کاری که این برنامه میکنه مشخص میکنه که در کدام سیستمها قابلیت اشتراک فایلها فعال هست و وقت شما را با وصل شدن و امتحان کرده تمام آیپیها نمیگیره و در وقت شما بسیار صرفه جویی میشه .

البته بهتره در
Port Setting برنامه Time out = 300 را به مابین 10000 - 15000 تغییر بدین تا پویش دقیقتری انجام بشه ، ولی هدف ما از این مقاله کار با این ابزارها نیست و هدف آشنا کردن شما با نت بیوس و ظرز کار با نت بیوس ولی بدون این برنامه ها نیز میتونین به هدفتون برسین .

کار هک با این برنامه خدماتی ویندوز یعنی همان نت بیوس به 5 مرحله تقسیم میشه که سرفصل آنها به این ترتیب هست :

1- بررسی کردن این نکته که آیپی یا
Host در نت بیوس فعال شده یا نه .

2- گذاشتن آیپی یا
Host در فایل Host .

3- پیدا کردن کامپیوتر آماده برای به اشتراک گذاری فایلها .

4- اگر فایلها با پسورد محافظت میشن پیدا کردن پسورد آن .

5- در اختیار گرفتن منابع و فایلهای کامپیوتر هدف .

و حالا توضیح و شرح مراحل بالا :

1- قبل از این که سعی کنیم از نت بیوس استفاده کنیم باید آنرا فعال کنیم و همچنین
Sharing باید فعال باشه و انتخاب شده باشه البته این تکته مهم و امنیتی را در نظر داشته باشین که وقتی شما این امکان را در سیستمتان فعال کنید ، امکان این هست که افراد دیگری نیز در آن لحظه به سیستم شما وصل بشن ، آزمایش این روش یک نوع ریسک از طرف شماست ولی در حالت معمولی حتما این امکان اشتراک فایلها را غیر فعال کنید تا کسی اجازه نداشته باشه به اطلاعات شما در هاردتان از طریقه نت بیوس دسترسی داشته باشه و اگر میخواین از این روش استفاده دایمی بکنید حتما از نظر دفاعی در سطح بالایی قرار بگیرین تا بتونید ارتباطاتتان را تحت کنترل داشته باشین .

اکنون ما باید بفهمیم که در کامپیوتر و سیستم هدف نت بیوس فعال هست یا نه ، چون اگر در هر 2 کامپیوتر یعنی در کامپیوتر خود و سیستم هدف این سرویس فعال نباشه امکان دسترسی وجود نداره ، برای اینکار ویندوز یک برنامه داره به اسم
NBTSTAT.exe این فایل در ویندوز 9x و Me در پوشه ویندوز و در ویندوز 2000/XP در پوشه Winnt\System32 قرار داره و این فایل فقط از طریقه MS-Dos Prompt قابل اجرا هست ، بنابراین MS-DOS را باز کنید و تایپ کنید :

"
NBTSTAT" بدون هیچ دستور و فرمان دیگری ، خروجی اطلاعاتی در مورد این برنامه به شما میده ، اما وقتی که ما قصد داشته باشیم از آن برای دسترسی به یک کامپیوتر دیگر استفاده کنیم از این برنامه به این شکل و این دستور استفاده می کنیم NBTSTAT -A اگر جواب این دستور "Host Not Found " بود به این معنی هست که در سیستم هدف نت بیوس فعال نیست و امکان دسترسی وجود نداره ولی اگر لیستی شامل Name و Type و Status مثل شکل زیر برگردانده شد ، یعنی سیستم هدف آماده برای وصل شدن هست :

C:\>Windows\NBTSTAT -A 213.29.86.155

NetBios Remote Machine Name Table

Name Type Status

----------------------------------------------------------------

ONE <00> UNIQUE Registered

123 <00>
GROUP Registered

ONE <03> UNIQUE Registered

ONE <20> UNIQUE Registered

123 <1
E> GROUP Registered

.... .... ....این اطلاعات برای ما مشخص میکنن که چه سرویس هایی در اختیار ما قرار داره که توضیح راجب هر سرویس و امکانات آن بسیار مفصل هست ، اما <20> و نام جلوی آن (
ONE) برای ما مهم است چون به ما اطلاع میده که قابلیت اشتراک فایل فعال و در دسترسی ما هست .2- حالا ما باید آیپی و
sharename یا همان اسمی که مقابل <20> قرار گرفته را در فایل HOSTS قرار بدیم ، این فایل در این مسیرها قرار داره :

win9x/ME : \Windows

win2000/XP : \Windows\system32\drivers\etcاگر فایل
HOSTS در سیستم شما موجود نبود به آسانی با یک Editor آنرا بسازین و در شاخه و پوشه ذکر شده قرار بدین ، اما دقت کنین که این فایل نباید پسوند .txt داشته باشد ، فقط "HOSTS" بدون هیچ حرف اضافه تری . برای قرار دادن آیپی و Sharename از یک ویرایشگر معمولی مثل Notepad استفاده کنید و بعد فایل را Save کنید .3- برای برقراری اتصال به سیستم مورد نظر ، بسته به سیستم عاملی که استفاده میکنید به شکل زیر عمل کنید :

win9x/ME/2000 : برین Start>Search>Find Computer

WinXP : برین start > Search File or Floder > Computer or Peopleاکنون آیپی کامپیوتر هدف را وارد کنید و
Find را کلیک کنید و صبر کنید تا اتصال برقرار بشه ، حالا شما در پنجره زیری باید آیپی سیستم هدف را ببینید و یک Location و یک Comment . با کلیک کردن به روی آیپی وارد ریشه C:\ در سیستم هدف خواهید شد ، اگر پنجره ظاهر شد و از شما پسورد خواست ، این به این معنی هست که در سیستم هدف یک ابزار دفاعی قرار گرفته به اسم Password Protected و شما میتونین از برنامه ای به اسم pqwak برای شکستن این پسورد استفاده کنید که این کار را به روش Brute Force انجام میده که قاعدتا کمی وقت گیر هست .اما در اکثر مواقع شما با ابن مشکل برخورد نمیکنید ، حالا شما به هارد سیستم مورد نظر دسترسی دارین ، البته کار در این حالت کمی کند انجام میشه که این هم بخاطر الگوریتم شبکه هست ، خب شما اکنون میتونین یک سری کارها را در سیستم قربانی انجام بدین که البته بستگی به سطح اختیارات شما در آن سیستم داره ، مراحل 4 و 5 را هم در طی مراحل 3 توضیح دادم ، این مطلبم اشاره کنم که هر دو پروتکل
TCP و UDP از نت بیوس پشتیبانی میکنن

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:13 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

Error Modem


Error 628
پيغام: اتصال سرور مورد نظر قطع شده و عمليات متوقف گرديده است.
راه حل: مطمئن شويد شماره ISP را درست وارد كرده ايد.
1.
با تلفن معمولي شماره ISP را شماره گيري كنيد تا از سلامت خط تلفن مطمئن شويد.
2.
شايد قابليت شماره گيري Tone موجود نباشد، پس حتما تنظيمات شماره گيري را بررسي نماييد.
3.
اگر مي خواهيد از سرويس VPN استفاده كنيد ممكن است تنظيمات به درستي انجام نشده باشد.
4.
اگر هيچ كدام از مراحل بالا جواب نداد با قسمت پشتيباني تماس بگيريد.

Error 647
پيغام: حساب كاربري غير فعال است.
راه حل: به دليل اتمام اعتباري و يا منقضي شدن تاريخ، حساب كاربري شما غير فعال شده است. براي اطمينان با برخي پشتيباني تماس بگيريد.

Error 668
پيغام: ارتباط پايان يافته است.
راه حل: مجددا شماره گيري نماييد.
1.
اگر با فاصله كمي دوباره اين پيغام را دريافت كرديد سرعت مودم خود را كاهش داده و از ساير امكانات مودم مانند فشرده سازي و... چشم پوشي كنيد.
2.
اطمينان حاصل كنيد كه مودم شما با مودم هاي ISP سازگاري داشته باشند.

Error 676
پيغام: تلفن بوق اشغال مي زند.
راه حل: مجددا شماره گيري نماييد.

Error 678
پيغام: كامپيوتر مقصد قادر به پاسخگويي نيست.
راه حل: مطمئن شويد كه شماره تلفن مقصد را درست وارد كرده ايد.
1.
با استفاده از گوشي تلفن شماره مقصد را امتحان كنيد تا از صحت خطوط تلفن مطمئن شويد.
2.
بررسي كنيد كه مودم به درستي كار مي كند.
3.
ممكن است اشكال از Firewall اي باشد كه در مسير موجود است.
4.
اگر شما از اتصال فراگير (Broad Band) استفاده مي كنيد اطلاعات اتصال در General Tab اتصال خود را بررسي كنيد.
5.
كابل ها را بررسي نماييد.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:12 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

Keylogger ابزاری برای جاسوسی

Keylogger ابزاری برای جاسوسی

Keylogger ابزاری است که دنباله کلیدهایی که کاربر بر روی صفحه‌کلید کامپیوتر می‌فشارد، را ثبت می‌کند. این ابزار که به صورت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تولید شده و در دسترس است در موارد متنوع و با کاربردهای مختلف به کار می‌رود. نمونه‌های مختلف Keylogger مقدار کمی از منابع سیستم شامل حافظه و پردازنده را مورد استفاده قرار می‌دهند. علاوه بر این در Task manager و لیست فرایندهای سیستم هم ظاهر نمی‌شوند، بنابراین تشخیص آنها بر روی دستگاه به سادگی امکان‌پذیر نیست. علی رغم اهمیت زیادی که این ابزار در از بین رفتن حریم شخصی افراد و سرقت اطلاعات آنها دارد، توجه زیادی به این ابزار و تهدیدات ناشی از آن نمی‌شود. شاید دلیل این امر شهرت بیشتر ویروس‌ها، اسب‌های تروا و کرم‌ها و شناخت بیشتر نسبت به آنهاست. گروه امداد امنیت کامپیوتری ایران با توجه به سادگی انتشار این ابزار و تهدیدات ناشی از آن در این مقاله به معرفی keylogger‌ و روش‌های مقابله با آن پرداخته است. قابلیت‌های Keylogger ها قابلیت Keylogger ها در این است که هر کلیدی که فشرده شود را ذخیره نموده، لیستی از حروف تایپ شده بر روی کامپیوتر را تولید می‌کنند. این لیست سپس در اختیار فردی که برنامه را بر روی دستگاه نصب کرده قرار می‌گیرد. بعضی از Keylogger ها این امکان را دارند که گزارش حروف تایپ شده را به کامپیوتری دیگر بر روی شبکه ارسال کنند. امکان ارسال اطلاعات ذخیره شده از طریق e-mail هم وجود دارد. علاوه بر ذخیره حروف تایپ شده، بعضی از Keylogger ها اطلاعات خاصی را به صورت جدای از سایرین ثبت و گزارش آنها را تولید می‌کنند. لیست URL‌هایی که توسط کاربر دستگاه مشاهده شده و یا پیام‌هایی که در جریان Chat بین کاربر و دیگران رد و بدل می‌شود، جزء این گروه از اطلاعات می‌باشند. قابلیت جالبی که تعدادی از Keylogger ها دارند گرفتن عکس از صفحه کامپیوتر در فواصل زمانی قابل تنظیم است. به این ترتیب مشخص می‌شود که چه برنامه‌هایی بر روی کامپیوتر نصب و در حال اجرا می‌باشند، چه فایل‌هایی بر روی DeskTop دستگاه قرار دارد و چه فعالیت‌هایی بر روی دستگاه انجام می‌شود. انواع Keylogger ها شرکت‌های مختلف تولید کننده Keylogger محصولات خود را به دو صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارائه می‌نمایند. نرم‌افزارهای Keylogger به صورت بسته‌های نرم‌افزاری توسط شرکت‌های مختلفی توسعه داده ‌شده، با قابلیت‌های مختلف به صورت‌های تجاری و یا مجانی عرضه می‌گردند. با یک جستجوی ساده بر روی کلمه KeyLogger‌ در یکی از موتورهای جستجو نمونه‌های زیادی از این ابزار یافته می‌شود که بعضی از آنها به صورت مجانی قابل دریافت می‌باشد. نکته‌ای که در همه نرم‌افزارهای Keylogger وجود دارد این است که هیچ یک از آنها در Task Manager و لیست فرایندهای دستگاه ظاهر نمی‌شوند. علاوه بر این فایلی که نرم‌افزار برای ثبت اطلاعات از آن بهره می‌گیرد نیز مخفی بوده و به سادگی قابل تشخیص نیست. برای استفاده از قابلیت‌های keylogger باید یک نمونه از نرم‌افزار بر روی دستگاه مورد نظر نصب شود. این کار با داشتن مجوز‌های مدیر سیستم امکان‌پذیر است. در این صورت حتی از راه دور هم می‌توان برنامه را نصب نمود. انتقال Keylogger از طریق e-mail‌ هم ممکن است. در این روش نرم‌افزار به همراه با یک فایل پیوست برای قربانی ارسال می‌گردد. باز کردن نامه و گرفتن پیوست آن منجر به نصب و فعال شدن keylogger بر روی دستگاه می‌شود. نمونه‌های سخت‌افزاری این ابزار که بین صفحه‌کلید و درگاه کامپیوتر وصل می‌شوند معمولا مشابه کابل اتصال می‌باشند. با توجه به اینکه اتصال این ابزار از پشت دستگاه انجام می‌شود لذا در معرض دید نبوده و احتمال اینکه کاربر به سرعت وجود آن را کشف کند پایین است. علاوه بر این نمونه‌هایی از Keylogger ها داخل خود صفحه کلید قرار می‌گیرند و امکان شناسایی شدن آن به سادگی وجود ندارد. نمونه‌ای از Keylogger سخت‌افزاری کاربردهای Keylogger پس از آشنایی با مشخصات و قابلیت‌های Keylogger اولین چیزی که به ذهن هر کسی می‌رسد استفاده از آن برای یافتن کلمات عبور دیگران می‌باشد. با استفاده از این ابزار امکان دزدیدن شناسه‌های کاربری، کلمات عبور، شماره کارت اعتباری و ... بوجود می‌آید. از جمله مواردی که Keylogger ها در کاربردهای منفی مورد استفاده قرار گرفته‌اند می‌توان به دو مورد زیر اشاره نمود: در فوریه ۲۰۰۳ دیوید بودرو که دانشجوی دانشگاه بوستون بود اقدام به نصب Keylogger بر روی بیش از ۱۰۰ دستگاه کامپیوتر دانشگاه نمود. او با استفاده از اطلاعاتی که به این ترتیب در مورد اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه به دست آورد، توانست بیش از۲۰۰۰ دلار به دست آورد. مورد دیگر مربوط به جولای ۲۰۰۳ است که در آن جوجو جیانگ اعتراف نمود بر روی کامپیوترهای بیست فروشگاه در نیویورک Keylogger نصب نموده و به مدت دو سال شناسه‌های کاربری و کلمات عبور کاربران را از این طریق سرقت می‌کرده است. در کنار این کاربردها که همگی منفی بوده و به نوعی سوء استفاده از قابلیت‌های یک ابزار محسوب می‌شوند کاربردهای دیگری نیز برای این ابزار وجود دارد. بسیاری از والدین همواره نگران نحوه استفاده فرزندان خود از اینترنت هستند. با توجه به وجود انواع سایت‌ها و مراکز اطلاع رسانی، این والدین دوست دارند که کنترل بیشتری بر استفاده از اینترنت داشته باشند. حداقل خواسته آنها این است که بدانند فرزندانشان چه سایت‌هایی را مشاهده می‌نمایند و یا با چه کسانی چت می‌کنند. در چنین مواردی استفاده از این ابزار می‌تواند کمکی باشد برای والدینی که نگران سلامت روانی فرزندان خود بوده و نسبت به تربیت آنها دغدغه‌های خاص خود را دارند. Anti- Keylogger این نرم‌افزارها با هدف شناسایی و ردیابی Keylogger ها تولید می‌شوند. با توجه به اینکه Keylogger ها روش‌های مختلفی برای کار و مخفی کردن خود دارند شناسایی آنها به سادگی امکان پذیر نیست. نمونه‌هایی از این نرم‌افزارها از طریق جستجو در اینترنت قابل دریافت می‌باشند. ولی واقعیتی که در رابطه با همه این نرم‌افزارها وجود دارد عدم کارآیی آنها در مواجه با Keylogger های متنوع است. تولیدکنندگان Keylogger، عموما ابزارهایی هم برای ردیابی Keyloggerهای خود به مشتریان عرضه می‌کنند. این ابزارها جامع نیستند و با توجه به اینکه روش‌های مختلفی برای ثبت کلیدهای فشرده شده وجود دارد، نمی‌توانند همه Keylogger ها را شناسایی نمایند. روش‌های مقابله متاسفانه ردیابی Keylogger ها بر روی دستگاه بسیار دشوار بوده و anti Keylogger ها هم کارایی مطلوبی ندارند. تنها راهی که برای مقابله با این ابزارها و جلوگیری از دزدی اطلاعات و نقض حریم شخصی می‌توان پیشنهاد داد بهره گرفتن از روش‌های پیش‌گیرانه است. موارد زیر به کاربران کامپیوترهای متصل به شبکه و مدیران سیستم توصیه می‌شود: 1. کاربران عادی کامپیوتر باید با اختیارات عادی به کامپیوتر وصل شده و مجوز نصب برنامه نداشته باشند. 2. تعداد اعضای گروه مدیران سیستم باید محدود بوده و سیاست‌های دقیقی بر فرایند انتخاب و محافظت از کلمات عبور حاکم باشد. 3. هیچ‌گاه نباید با شناسه کاربری مدیر سیستم به اینترنت (و حتی شبکه محلی) وصل شد. ممکن است در همین زمان هکرها به سیستم نفوذ کرده و با استفاده از اختیارات مدیران سیستم اقدام به نصب نرم‌افزار keylogger بر روی دستگاه نمایند. 4. پورت صفحه‌کلید کامپیوتر باید هر چند وقت یکبار مورد بازرسی قرار گیرد و سخت‌افزارهای مشکوک بررسی شوند. یکی از روش‌های انتقال keyloggerها از طریق e-mail است. لذا باید نکات امنیتی لازم رعایت شده، از باز کردن نامه‌های مشکوک اجتناب شود. By www.ircert.com

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:11 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

بسياری از افراد مرتب در حال تغيير دادن ID خود در Yahoo هستند و دليل عمده آن هم مزاحمتهايی است که توس

بسياری از افراد مرتب در حال تغيير دادن ID خود در Yahoo هستند و دليل عمده آن هم مزاحمتهايی است که توسط کاربرهای موجود در فهرست دوستان Yahoo Messenger قرار دارند و به مرور به فهرستی طويل تبديل شده ايجاد ميشود. تغيير ID به منزله تغيير آدرس پست الکترونيکی شما نيز ميباشد و با تغيير ID دو مشکل برای دوستان خود ايجاد ميکنيد! يکی اينکه ممکن است دوستان شما در جريان تغيير آدرس پست الکترونيکی شما قرار نگيرند که مشکلات خاص خود را ايجاد ميکند و مشکل بعدی که به نظر من بيشتر آزار دهنده است و خود من هم بعضاً دچارش ميشوم طولانی شدن فهرست دوستان در Yahoo Messenger به دليل وجود چندين ID برای يک نفر است! دوستانی دارم که ...

 

از سه ID مختلف استفاده ميکنند که با اين کار هم خودشان را اذيت ميکنند و هم ما را. خودشان را اذيت ميکنند چرا که بايد تا مدتها هر وقت وارد اينترنت ميشوند در سه ID مختلف Login کنند تا خيالشان راحت شود که کسی از دوستانشان را از دست نداده اند و اکثر اين افراد هم هيج وقت دلشان رضايت نميدهد ديگر وقت خود را صرف اين ID های قديمی نکنند.
يک راه جلوگيری مسلماً پيشگيری قبل از درمان است بدين معنی که سعی کنيد از اضافه کردن اسم افرادی که آشنايی زيادی نداريد خودداری کنيد. ولی اين  پيشنهاد با طبع  بسياری از علاقه مندان به ايجاد ارتباط با همنوعان خود در اقصی نقاط دنيا  سازگاری ندارد لذا ميتوانيد از روش زير استفاده کنيد تا هر وقت تمايل نداشتيد شخص خاصی بتواند به شما  پيغام بدهد و حتی شما را Online ببيند از آن استفاده کنيد.

با دنبال کردن روش زير ID مورد نظر هيج گاه قادر نخواهد بود وضعيت شما را در صورت Online بودن ببيند و همچنين نميتواند برای شما پيغام ارسال کند:

1- در پنجره Yahoo Messenger ابتدا ID مورد نظر را Delete کنيد
2- با رفتن به منوی
Login، گزينه Privacy Settings را انتخاب کنيد
 

3- در پنجره جديد Ignore only the people below را انتخاب کنيد و دکمه Add را بزنيد
 

4- در اين پنجره ID کاربر مورد نظر را وارد کنيد و Ignore را بزنيد
 

با اتمام اين کار ديگر  ID مورد نظر نه ميتواند شما را ببيند و نه برايتان پيغام ارسال کند

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:10 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

در پي سؤال عده كثيري از مقلدين معظم له راجع به حكم شرعي فعاليت شركتهاي گلد كوئيست ، گلد ماين، الماس

در پي سؤال عده  كثيري از مقلدين معظم له راجع به حكم شرعي فعاليت شركتهاي گلد كوئيست ، گلد ماين، الماس، بيزينس، كارگشا و غيره و همچنين طرح شايعاتي راجع به حليت فعاليت اين شركتها از سوي برخي از افراد، ايشان طي فتوايي حكم به حرمت فعاليت كليه شركتهايي كه به طور زنجيره اي بازاريابي ميكنند دادند.

متن استفتاء بدين شرح است:

 

سلام عليكم:

1-به نظر حضرت عالي حكم شرعي فعاليتهاي شركتهايي كه به صورت زنجيره اي بازاريابي ميكنند چگونه است؟

2- آيا استفتائي كه به نقل از حضرت عالي راجع به حليت فعاليت شركتهاي مزبور در سايتها و نشريات اين شركتها منتشر ميگردد معتبر است ؟

1-  اين مؤسّسات به ظاهر اقتصادى كه گاه چهره واقعى خود را زير پوشش هاى ايجاد اشتغال يا تخصيص قسمتى از درآمد خود به مراكز خيريّه پنهان مى كنند مؤسّسات مرموز و خطرناكى هستند كه كار آنها شبيه به نوعى قمار يا لاتار است كلاه از سر عدّه زيادى برمى دارند و بر سر عده معدودى مى گذارند و قسمت عمده درآمد را خودشان مى برند و غالباً به خارج منتقل مى كنند بى آن كه هيچ گونه كار مثبتى انجام داده باشند و عمل آنها مصداق بارز اكل مال بباطل است كه قرآن مجيد با صراحت از آن نهى كرده است.
اين مؤسسات نخست به نام »پنتاگونو» در بعضى از شهرها آشكار شد و هنگامى كه مقامات قضائى و اطّلاعاتى متوجّه كارهاى خلاف آنها شدند جلوى آن را گرفتند سپس شركتهاي ديگري با نامهاي  گلد كوئيست ، گلد ماين، الماس، بيزينس، كارگشا و غيره  تاسيس شده و با ظاهري ديگر ( ولي در حقيقت به همان صورت قبل) شروع به فعاليت كردند. و آن هم بعد از كارشناسى مقامات قضائى ممنوع شد و اخيراً به صورت «معامله الماس» همان برنامه به شكل تازه اى دنبال مى شود و در هر جا ممكن است به صورتى درآيد نشانه همه آنها بازاريابى هاى زنجيره اى با درآمدهاى كلان است.
چند قبل كه اين مؤسّسات استعمارى در خارج شروع به فعّاليّت كرده بودند بعضى از مسلمانان خارج سؤالى به اين صورت براى حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى فرستادند كه در كشور اتريش به عنوان «بدون دردسر صاحب 30000000 دلار شويد» فرم هاى خاصّى كه به صورت زنجيره اى مشترى معرفى مى شود در اختيار متقاضيان قرار مى داد و آن را به طور مشروح در سؤال خود بيان كرده بودند ايشان در جواب نوشتند:
"
شركت در اين كار حرام و پول عايد از آن مباح نيست و در واقع نوعى كلاهبردارى مرموز براى تصاحب اموال ديگران است."
اين سؤال و جواب در كتاب استفتائات جديد معظم له، جلد اوّل، صفحه 150 آمده است. اكنون مى بينيم كه همان ها به اشكال ديگر در كشورهاى اسلامى ظاهر شده است.
مسلمانان بايد به هوش باشند و آلوده اين پول هاى حرام نشوند و ثروت مسلمين را به باد ندهند. و اگر كسانى نادانسته پولى از اين طريق به دست آورده اند چنانچه صاحبان آن را مى شناسند به آنها برسانند يا لااقل به مالباخته هاى رديف هاى آخر بدهند و اگر نمى شناسند به اشخاص نيازمند صدقه بدهند.

2- استفتاء مزبور جعلي بوده و فاقد هر گونه اعتبار ميباشد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة              

دفتر آيت الله العظمي مکارم شيرازي / بخش استفتاءات

 

 

ارسال شده در تاريخ : چهارشنبه ، 21 ارديبهشت ماه ، 1384

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:10 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  | 

سالهاي پيش از دانشگاه :  آن روزهاي خوش

 

 دانشجوي تازه وارد : هالوي خوش شانس

 

ثبت نام ترم جديد : ده فرمان

 

 دانشجويان ساكن خوابگاه : جنگجويان كوهستان

 

 خوابگاه شهرك : اينجا آخر دنياست

 

 دانشجوي پزشكي : به خاطر يك مشت دلار

 

 دانشجوي ادبيات : نان و شعر

 

 وام تحصيلي : جهيزيه رباب

 

 خوابگاه دا نشگاه : خانه كوچك

 

 خانواده دانشجويان : بينوايان

 

 دانشگاه آزاد : جيب برها به بهشت نمي روند

 

 دانشجوي مدل رپي : الو، الو، من جوجوام

 

 دانشجوي فوق ليسانس : قهرمان قهرمانان

 

 انتخاب درس افتاده : زخم كهنه

 

 استاد دانشگاه : يك گروه خشن

 

 اولين امتحان : اولين خون

 

 شب امتحان : امشب اشكي ميريز

 

 مراقبين امتحان : سايه عقاب

 

 شاگرد اول كلاس : مردي كه زياد مي دانست

 

 تقلب : عمليات سري

 

 تدريس در دانشگاه : تجارت

 

 روز دريافت كارنامه : روز واقعه

 

 تعطيلات بين ترمي : روزهاي خوب زندگي

 

دانشجوي فارغ التحصيل : ديوانه از قفس پريد

 

 مسئول خوابگاه : كاراگاه گجت

 

 انصراف دادن : فرار بسوي خوشبختي

 

 ادامه تحصيل تا دكترا : ديدار در استانبول

 

وعده رئيس دانشگاه : بلوف

 

تصويه حساب : خط پايان

 

 شيريني گرفتن از فارغ تحصيلي : ضربه آخر

 

 عمر دانشجو : بر باد رفته

 

اعتراض دانشجو : بايكوت

 

 شماره دانشجويي : مدرك جرم

 

 اعتراض براي كيفيت غذا : مي خواهم زنده بمانم

 

 روز پرداخت وام دانشجو : روز فرشته

 

 دانشجوي اخراجي : مردي كه به زانو در آمد

 

 دانشجوي مشروطي  : مردي كه موش شد

 

آينده تحصيل كرده : دست فروش

 

 كلاس هاي ساعت  12-2: خواب وبيدار

 

 رئيس دانشگاه : مرد نامریی

 

تصويب شهريه براي دانشجويان : تاراج

 

 استاد راهنما : گمشده

 

 به دنبال سرويس : دونده

 

 آشپزهاي سلف سرويس : هفت سامورائي

 

 ازدواج دانشجوئي : عروسي خوبان

 

 دانشجويي كه تغيير رشته داده : بازنده

 

 بوفه دانشگاه : غارتگران

 

 سرويس دانشگاه : اتوبوسي بسوي مرگ

 

 اميد به بهبود اوضاع : توهم

 

 گردهمايي استادان : دسيسه

 

 كتابخانه دانشگاه : خانه عنكبوتان

 

 پاس كردن يك درس: يكبار براي هميشه

 

 ژتون فروشي : آژانس شيشه اي

 

  علت نيافتن بعضي از دانشجويان : رابطه پنهان

 

 رئيس دانشكده : سناتور

 

 التماس براي نمره : اشك كوسه

 

 امور دانشجويان : سايه شوگان

 

 سوار شدن به اتوبوس : يورش

 

 نماينده كلاس : بهترين فرد بد

 

 ترم آخر : بوي خوش زندگي

 

 پايان نامه : زندگي ديگر هيچ

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 3:2 قبل از ظهر  توسط آقای میلاد  |